30 мар

Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова

Република Србија
РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА МИРНО
РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – испр., 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09) и члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима-пречишћен текст („Службени гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У РЕПУБЛИЧКОЈ АГЕНЦИЈИ ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА

I Орган у коме се радна места попуњавају:
Републичка агенција за мирно решавање радних спорова, Београд, Македонска 4.

II Радно место које се попуњава:
1. Радно место за стручне, опште и кадровске послове, у звању саветник, под редним бројем 5. у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова – 1 државни службеник.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и радно искуство у струци од најмање три године.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
– Познавање Закона о раду, Закона о мирном решавању радних спорова, Закона о штрајку, Закона о државним службеницима и познавање делокруга Агенције, провераваће се усменим путем (разговор);
– вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности -писмено путем стандардизованих тестова;
– вештина комуникације-усмено.

III Место рада: Београд, Македонска 4.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Републичка агенција за мирно решавање радних спорова, Македонска 4, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.

V Лице које је задужено за давање обавештења: мр Ивица Лазовић, тел: 011/3131-416
Услови за рад на радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на ком радном месту, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места провера вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности обавиће се 6. априла 2016.године у 9.30 часова у просторијама Службе за управљање кадровима Булевар Михајила Пупина бр. 2. о чему ће кандидати бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су доставили у својим пријавама, а провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се у периоду почев од 8. до 11. априла 2016. године, са почетком у 09.00 часова, у Београду, у просторијама Агенције, Македонска 4.

НАПОМЕНЕ
За наведенa раднa местa радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника, као и непотпуне, неразумљиве, неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на web страници Републичкe агенцијe за мирно решавање радних спорова: www.ramrrs.gov.rs, на wеб страници Службе за управљање кадровима: www. suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, wеб страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Прочитајте више
26 мар

Први интерактивни семинар Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у 2016. години

Први интерактивни семинар Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у 2016. години за миритеље и арбитаре, у оквиру Посебног програма усавршавања миритеља и арбитара, одржан је 25. марта 2016. године, са почетком у 10 сати, у Београду у Палати Србија.

Семинар је организован у циљу професионалног развоја миритеља и арбитара као кључног услова за ефикасно функционисање радноправне заштите и унапређења социјалног дијалога.

После уводног излагања директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Милета Радивојевића, миритељи и арбитри су упознати са најчешћим дилемама у области колективног преговарања о чему је говорила Драгана Краљ из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а након чега је миритељ и арбитар проф. др. Живко Кулић отворио полемику о практичним примерима и отвореним питањима у решавању колективних радних спорова.

Снежана Андрејевић, судија Врховног касационог суда је одржала предавање о судској пракси у области радних спорова, док су Снежана Богдановић и Данијела Рајковић из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања говорили о практичним аспектима у решавању индивидуалних радних спорова. Миритељ и арбирар Дејана Спасојевић Иванчић је поделила своја практична искуства у области индивидуалних радних спорова, али допринос су дали и сви учесници кроз размену искустава и активно учешће јер је овај семинар замишљен као указивање на практична искуства и проблеме у примени Закона о мирном решавању радних спорова у пракси и заједничко проналажење праваца за превазилажење проблема са циљем даљег унапређења рада и усаглашавања праксе.

Прочитајте више
20 мар

Окончан колективни радни спор у Радио телевизији Крагујевац

Посредством Републичке агенције за мирно решавање радних спорова данас су запослени и управа Радио телевизије Крагујевац закључили споразум којим је окончан колективни радни спор због неисплаћених зарада и доприноса.

Представници запослених и послодавца су потписали споразум на основу којег су се стекли услови да се запослени врате на посао и да телевизија Крагујевац настави са ефикасним функционисањем и емитовањем програма.

Поступак мирења је покренуо послодавац, а уз сагласност друге стране за миритеља је одређен доц. др Бојан Урдаревић.

Миритељ је формирао је Одбор за мирење који су чинили делегирани представници радника, послодавца и миритељ.

Након само два дана од одржане прве расправе, миритељ је донео Препоруку, на основу које је потписан Споразум између радника и послодавца, којим је спор окончан на најбољи могући начин.

Након доношења Препоруке и потписивања Споразума, стекли су се услови да се настави ефикасно функционисање „РТ Крагујевац“, на задовољство обе стране у спору.

Директор „РТ Крагујевац“ и представници синдиката су показали како се на прави начин води социјални дијалог између запослених и послодавца, одлучивши се за поступак мирног решавања колективног радног спора, уместо дуготрајног и скупог судског спора.

Прочитајте више
18 мар

Потписан Споразум о сарадњи Републичке агенције за мирно решавање радних спорова и Службе за управљање кадровима

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова и Служба за управљавње кадровима су 17. марта 2016. године потписали Споразум о сарадњи, којим је омогућено миритељима и арбитрима да се додатно усавршавају у областима од значаја за институт мирног решавања радних спорова. Учествовањем у обукама, које спроводи Служба за управљање кадровима, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова додатно јача свој кадровски потенцијал и доприноси јачању видљивости и промовисању предности овог института.

Поред усвојеног Програма стручног усавршавања, у којем су предвиђене обавезне интерне обуке, добровољне екстерне обуке доприносе могућностима за даљим усавршавањем.

Такође је Споразумом предвиђено да миритељи и арбитри у својству предавача пренесу своја практична искуства из области радних спорова, чиме ће допринети превенцији радних спорова у јавном сектору.

Преглед обука у организацији Службе за управљање кадровима се налази на интернет страници www.suk.gov.rs

Прочитајте више