Активности

Јавни оглас за избор 10 миритеља и арбитара (оглас истекао 22. августа)

20. 07. 2016.

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова на основу члана 39. Закона о мирном решавању радних спорова („Сл. гласник РС“, бр. 125/04 и 104/09), оглашава

ЈАВНИ ОГЛАС
за избор 10 миритеља и арбитара

I Услови:

За миритеља и арбитра може да буде изабрано лице које испуњава следеће услове:

1. да је држављанин Републике Србије;
2. да има високу стручну спрему и најмање пет година радног искуства у области
радних односа;
3. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање ових послова;
4. да је достојно дужности миритеља, односно арбитра.

За арбитра може бити изабрано лице које поред општих услова, има положен правосудни испит или је редовни професор факултета из позитивно-правних предмета.

II Докази који се прилажу уз пријаву на јавни оглас:

– пријава са биографијом;
– потврда о радном искуству у области радних односа са описом послова;
– уверење о држављанству;
– извод из матичне књиге рођених;
– диплома о стеченом образовању;
– радна књижица;
– уверење о положеном правосудном испиту или потврда да је кандидат редован
професор факултета из позитивно-правних предмета, коју издаје факултет (за кандидате за арбитре);
– потврда о неосуђиваности или доказ да је поднет захтев за издавање исте надлежном органу.

III Адреса на коју се подносе пријаве на јавни оглас:

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова, Македонска 4, 11000 Београд са назнаком: „ЗА ЈАВНИ ОГЛАС – НЕ ОТВАРАТИ“

IV Лице које је задужено за давање обавештења о јавном огласу:

Милош Дукић телефон 011/31-31-418 и 31-31-417.

V У изборном поступку проверава се познавање:

Закон о мирном решавању радних спорова, Закон о спречавању злостављања на раду и Закон о раду, усменим путем – разговором. Комисија за избор миритеља и арбитара може донети одлуку да вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања провери и посредно, путем стандардизованих тестова.

VI Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријава на јавни оглас је 30 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног огласа у Дневном листу „Данас“.

VII Трајање мандата:

Миритељи и арбитри се бирају на четири године, од дана коначности одлуке о избору.

VIII Место ангажовања:

Миритељи и арбитри се ангажују на територији целе Републике Србије и пожељна је различита регионална заступљеност.

IX Рок за спровођење изборног поступка:

Одлуку о избору миритеља и арбитара Комисија за избор миритеља и арбитара доноси у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава и у том року ће се спровести изборни поступак.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника биће одбачене.

Овај оглас објављује се на web страници Републичкe агенцијe за мирно решавање радних спорова: www.ramrrs.gov.rs, на порталу e-управе, на огласној табли Агенције и Дневном листу „Данас“.

Кандидати који су већ стекли својство миритеља, односно арбитра уписом у Именик, а који се пријављују на јавни конкурс уместо доказа који се прилажу уз пријаву на јавни оглас подносе потврду Републичке агенције за мирно решавање радних спорова.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.