31 окт

Препорука Владе Републике Србије

Влада Републике Србије, на предлог Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, је дана 26. октобра 2017. године, донела Закључак, којим се препоручује државним органима, органима аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе, другим органима и организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, јавним агенцијама и организацијама на које се примењују прописи о јавним агенцијама, јавним службама које се финансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, односно из доприноса за обавезно социјално осигурање, као и јавним предузећима и друштвима капитала чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и друштвима капитала чији је оснивач јавно предузеће да користе могућност учешћа миритеља у колективном преговарању приликом закључивања колективних уговора у складу са законом којим се регулише област мирног решавања радних спорова.

Такође, Влада је дала препоруку овлашћеним представницима наведених институција да информишу своје представнике у колективном преговарању о могућности уношења клаузуле у колективне уговоре, да радне спорове решавају у складу са законом којим се регулише област мирног решавања радних спорова.

Основни разлог за доношење овог закључка је потреба за упућивањем препоруке државним органима, да користе могућност учешћа миритеља у колективном преговарању приликом закључивања колективних уговора у складу са Законом о мирном решавању радних спорова чиме би се остварила уштеда буџетских средстава кроз превенцију колективних радних спорова и смањења броја ових спорова пред судовима.

Велики број колективних уговора закључен је на три године у периоду од јула 2014. године до јануара 2015. години, а који управо истиче, те се тренутно воде и водиће се колективни преговори у циљу закључења колективних уговора са новим периодом важења.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова на основу члана 16. Закона о мирном решавању радних спорова може да омогући учешће миритеља у колективном преговарању, који у поступку колективног преговарања присуствује преговорима, указује учесницима на предлоге који нису у складу са законом и другим прописом и пружа стручну и другу помоћ учесницима чиме се доприноси квалитету текста колективних уговора. Такође, колективни уговори садрже одредбе о начинима решавања радних спорова, где се често дешава да није препозната па самим тим и уговорена могућност решавања радних спорова у складу са законом којим се регулише област мирног решавања спорова, а што касније често резултира скупим судским поступцима најчешће на терет буџета Републике Србије. Овом препоруком, растеретиће се судови и оствариће се уштеде буџетских средства Републике Србије.

Овај Закључак је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 96/2017 од 27. октобра 2017. године.

Прочитајте више
23 окт

ЈАВНИ ОГЛАС за избор миритеља и арбитара

I Услови:

За миритеља и арбитра може да буде изабрано лице које испуњава следеће услове:

1. да је држављанин Републике Србије;
2. да има високу стручну спрему и најмање пет година радног искуства у области
радних односа;
3. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање ових послова;
4. да је достојно дужности миритеља, односно арбитра.

За арбитра може бити изабрано лице које поред општих услова, има положен правосудни испит или је редовни професор факултета из позитивно-правних предмета.

II Докази који се прилажу на јавни оглас:

– пријава са биографијом;
– потврда о радном искуству у области радних односа са описом послова;
– уверење о држављанству;
– извод из матичне књиге рођених;
– диплома о стеченом образовању;
– радна књижица;
– уверење о положеном правосудном испиту или потврда да је кандидат редован
професор факултета из позитивно-правних предмета, коју издаје факултет (за кандидате за арбитре);
– потврда о неосуђиваности или доказ да је поднет захтев за издавање исте надлежном органу.

III Адреса на коју се подносе пријаве на јавни оглас:

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова, Македонска 4, 11000 Београд са назнаком: „ЗА ЈАВНИ ОГЛАС“

IV Лице које је задужено за давање обавештења о јавном огласу:

Драгана Андоновска телефон 011/31-31-418 и 31-31-416.

V У изборном поступку проверава се познавање:

Закон о мирном решавању радних спорова, Закон о спречавању злостављања на раду и Закон о раду, усменим путем – разговором.

VI Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријава на јавни оглас је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног огласа у листу „Вечерњим новостима“.

VII Трајање мандата:

Миритељи и арбитри се бирају на четири године, од дана коначности одлуке о избору.

VIII Место ангажовања:

Миритељи и арбитри се ангажују на територији целе Републике Србије и пожељна је различита регионална заступљеност.

IX Рок за спровођење изборног поступка:

Одлуку о избору миритеља и арбитара Комисија за избор миритеља и арбитара доноси у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава и у том року ће се спровести изборни поступак.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника биће одбачене.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном правосудном испиту.
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Републичкe агенцијe за мирно решавање радних спорова, на адреси www.ramrrs.gov.rs.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Овај оглас објављује се на web страници Републичкe агенцијe за мирно решавање радних спорова: www.ramrrs.gov.rs, на огласној табли Агенције и листу „Вечерње новости“.

Кандидати који су већ стекли својство миритеља, односно арбитра уписом у Именик, а који се пријављују на јавни оглас подносе само пријаву.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Прочитајте више
04 окт

Посредством Агенције окончан штрајк у Прехрамбено-угоститељској школи у Чачку

Дана 04. септембра 2017. године Синдикална организација Прехрамбено-угоститељске школе у Чачку је покренула штрајк поводом смене директора и увођења привремених мера од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, након спроведене ванредне контроле Просветне инспекције.

Синдикална организација Прехрамбено-угоститељске школе у Чачку се обратила Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова дана 12. септембра 2017. године са Предлогом за покретање поступка решавања колективног радног спора. Штрајк је организован од стране синдиката са захтевом да се укину решења Министарства просвете којим је смењен директор, односно именован вршилац дужности директора, као и којим је распуштен школски одбор и изабран привемени школски одбор до окончања трајања привремених мера.

Агенција је дана 14. септембра 2017. године именовала за миритеља у колективном радном спору Драгану Милетић, која је у складу са законом, оформила Одбор за мирење који су чинили представник синдиката, послодавца и оснивача.

Након одржане две распаве, дана 29.09.2017. године Одбор за мирење је донео Препоруку о начину окончања спора, а на основу које је потписан Споразум дана 03. октобра 2017. године, након чека су се стекли услови да се штрајк оконча, на бази споразума заинтересованих страна.

Споразумом је договорено да ће Скупштина града Чачка именовати Школски одбор најкасније до 25. октобра 2017. године а да ће новоименовани Школски одбор расписати конкурс за директора школе у законском року, те да ће Министарство просвете испоштовати вољу Школског одбора о избору директора који испуњава услове за обављање те функције по Закону о основама система образовања и васпитања.

Након потписивања Споразума од стране представника синдиката, послодавца и оснивача, штрајк је успешно окончан уз учешће миритеља Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, а процес наставе је нормализован од 04. октобра 2017. године.

Захваљујући овом Споразуму одустало се од штрајка солидарности у осталим чачанским школама, који је био најављен за 06. октобар.

Прочитајте више