02-Ljiljana Tomic Kodzic

Tomić Kodžić Ljiljana

Ime i prezime Ljiljana Tomić Kodžić, miritelj / arbitar
Broj i datum rešenja o izboru ”Sl.glasnik RS” br.110/13,
112 – 01 – 4 / 2013 – 01
27.11.2013 godine
Kontakt adresa Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, Makedonska 4, Beograd
Kontakt telefoni 011/3131-418, 063/26-38-23
Elektronska adresa ljiljana.tomickodzic@ramrrs.gov.rs
Naziv i sedište poslodavca Advokatska kancelarija Ljiljana Tomić Kodžić – advokat,
Antifašističke borbe br. 3/1
Stručna sprema VSS – diplomirani pravnik
Položen pravosudni ispit da
Stručna usavršavanja za miritelje i arbitre I interaktivni seminar – Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova,
II interaktivni seminar – Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova,
dve specijalizovane obuke koje su držali irski instruktori 2005 i 2009 godine
Osnovna obuka za posrednika ” Centar za medijaciju ” Beograd 2007 godina