jovica-raseta

Rašeta Jovica

Ime i prezime Jovica Rašeta, miritelj / arbitar
Broj i datum rešenja o izboru ”Sl.glasnik RS” br.110/13,
112 – 01 – 4 / 2013 – 01
27.11.2013 godine
Kontakt adresa Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, Makedonska 4, Beograd
Kontakt telefoni 011/3131-418
Elektronska adresa jovica.raseta@ramrrs.gov.rs
Naziv i sedište poslodavca Javno preduzeće ” Zavod za izgradnju grada ” u Novo Sadu,
Stevana Branovačkog br. 3
Stručna sprema VSS – diplomirani pravnik
Položen pravosudni ispit 26. maja. 2004 godine
Stručna usavršavanja za miritelje i arbitre /