22-Zoran Radulovic

Prof. dr Radulović Zoran

Ime i prezime Prof. dr Zoran Radulović, miritelj / arbitar
Broj i datum rešenja o izboru ”Sl.glasnik RS” br.110/13,
112 – 01 – 4 / 2013 – 01
27.11.2013 godine
Kontakt adresa Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, Makedonska 4, Beograd
Kontakt telefoni 011/3131-418
Elektronska adresa zoran.radulovic@ramrrs.gov.rs
Naziv i sedište poslodavca Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda
Mitropolita Petra br.8
Stručna sprema magistar i doktor radnog prava
Položen pravosudni ispit da
Stručna usavršavanja za miritelje i arbitre I interaktivni seminar – Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova,
II interaktivni seminar – Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova