First Project Meeting for the Restatement of Labour Law in Europe

Prof. dr Jašarević Senad

Ime i prezime Prof. dr Senad Jašarević, miritelj / arbitar
Broj i datum rešenja o izboru ”Sl.glasnik RS” br.110/13,
112 – 01 – 4 / 2013 – 01
27.11.2013 godine
Kontakt adresa Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, Makedonska 4, Beograd
Kontakt telefoni 011/3131-418
Elektronska adresa senad.jasarevic@ramrrs.gov.rs
Naziv i sedište poslodavca Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Stručna sprema Doktor pravnih nauka
Položen pravosudni ispit /
Stručna usavršavanja za miritelje i arbitre I interaktivni seminar – Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova,
II interaktivni seminar – Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova
Stručna obuka za miritelje organizovana od strane MOR i Agencije za mirno rešavanje sporova – 2 kursa
Doktorat iz oblasti mirno rešavanja radnih sporova
Regionalna konferencija o mirnom rešavanju sporova u organizaciji MOR, Torino – 2013.
Regionalna konferencija o prevenciji i mezanizmima i procesima rešavanja kolektivnih i individualnih radnih sporova u organizaciji MOR, Bečići – 2015.