28-Verica Hrcnjar

Hrnčjar Verica

Ime i prezime Verica Hrnčjar, miritelj / arbitar
Broj i datum rešenja o izboru ”Sl.glasnik RS” br.110/13,
112 – 01 – 4 / 2013 – 01
27.11.2013 godine
Kontakt adresa Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, Makedonska 4, Beograd
Kontakt telefoni 011/3131-418
Elektronska adresa verica.hrncjar@ramrrs.gov.rs
Naziv i sedište poslodavca Advokat Verica Hrnčjar
Novi Sad, Veljka Petrovića br.3
Stručna sprema VSS – diplomirani pravnik
Položen pravosudni ispit da
Stručna usavršavanja za miritelje i arbitre I interaktivni seminar – Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova,
II interaktivni seminar – Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova