33-Zivko Kulic

Prof. dr Kulić Živko

Ime i prezime Prof. dr Živko Kulić, miritelj / arbitar
Broj i datum rešenja o izboru ”Sl.glasnik RS” br.110/13,
112 – 01 – 4 / 2013 – 01
27.11.2013 godine
Kontakt adresa Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, Makedonska 4, Beograd
Kontakt telefoni 011/3131-418, 063/655-214
Elektronska adresa zivko.kulic@ramrrs.gov.rs
Naziv i sedište poslodavca Univerzitet ,,Džon Nezbit”, Pravni fakultet,
Bulevar maršala Tolbuhina 8
Stručna sprema Doktor pravnih nauka
Položen pravosudni ispit da
Stručna usavršavanja za miritelje i arbitre I interaktivni seminar – Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova,
II interaktivni seminar – Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova