39-Aleksandra Brankovic

Branković Aleksandra

Ime i prezime Aleksandra Branković, miritelj
Broj i datum rešenja o izboru ”Sl.glasnik RS” br.110/13,
112 – 01 – 4 / 2013 – 01
27.11.2013 godine
Kontakt adresa Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, Makedonska 4, Beograd
Kontakt telefoni 011/3131-418
Elektronska adresa aleksandra.branković@ramrrs.gov.rs
Naziv i sedište poslodavca Centar za socijalni rad opština Veliko Gradište i Golubac
Stručna sprema Visoka stručna sprema, Fakultet političkih nauka
Položen pravosudni ispit /
Stručna usavršavanja za miritelje i arbitre I interaktivni seminar – Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova,
II interaktivni seminar – Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova