1.Ruzica Erceg

Ružica Erceg

Ime i prezime Ružica Erceg, miritelj
Broj i datum rešenja o izboru 119 – 01 – 9 / 2016 – 01
05.09.2016.godine
Kontakt adresa Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova,
Makedonska 4, 11000 Beograd
Kontakt telefoni 011/3131-418
Elektronska adresa ruzica.erceg@ramrrs.gov.rs
Naziv i sedište poslodavca JP ,,Srbijašume”,
Bulevar Mihajla Pupina 113, 11000 Beograd
Stručna sprema VSS- master prava
Stručna usavršavanja za miritelje i arbitre