2.Bojana-Potezica

Potežica Bojana

Ime i prezime Bojana Potežica, miritelj
Broj i datum rešenja o izboru 119 – 01 – 9 / 2016 – 01
05.09.2016.godine
Kontakt adresa Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova,
Makedonska 4, 11000 Beograd
Kontakt telefoni 011/3131-418
Elektronska adresa bojana.potezica@ramrrs.gov.rs
Naziv i sedište poslodavca Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Nemanjina 22-24, 11000 Beograd
Stručna sprema VSS- diplomirani pravnik
Stručna usavršavanja za miritelje i arbitre