7.Goran-Kljajic

Kljajić Goran

Ime i prezime Goran Kljajić, miritelj / arbitar
Broj i datum rešenja o izboru ”Sl. Glasnik RS” br. 77/16,
119 – 01 – 9 / 2016 – 01
05.09.2016.godine
Kontakt adresa Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, Makedonska 4, 11000 Beograd
Kontakt telefoni 011/3131-418
Elektronska adresa goran.kljajic@ramrrs.gov.rs
Naziv i sedište poslodavca Samostalni advokat, 21000 Novi Sad
Stručna sprema VSS- diplomirani pravnik
Položen pravosudni ispit da
Stručna usavršavanja za miritelje i arbitre II interaktivni seminar – Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova,
III interaktivni seminar – Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova