Pokretanje postupka

Postupak pred Rapubličkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova pokreće se Predlogom za pokretanje postupka, u kome se navode podaci o predlagaču, podaci o drugoj strani u postupku i predmet spora.

Predlog za pokretanje postupka se dostavlja Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, lično, putem pošte, elektronskom poštom ili faksom, na kontakt naveden na naslovnoj strani sajta.

Po dobijanju Vašeg Predloga, Agencija isti prosleđuje, uz prateće pismo i dokumentaciju, drugoj strani, koja se o Predlogu izjašnjava u roku od tri dana.

Ako druga strana prihvati Predlog, postupak se pokreće Rešenjem. Strane u postupku imaju mogućnost izbora miritelja i arbitra iz Imenika miritelja i arbitara a ukoliko ne postoji saglasnost oko izbora, određuje ga direktor agencije.

Ako druga strana u postupku odbije Predlog ili ništa ne odgovori, postupak se obustavlja Zaključkom o okončanju postupka.

U individualnim sporovima, arbitar okončava postupak Rešenjem, koje je konačno, pravnosnažno i izvršno (na koje ne postoji mogućnost žalbe i koje obavezuje strane u postupku-može se prinudno izvršiti). Kad se postupak okonča Rešenjem arbitra, strane u postupku nemaju pravo vođenja sudskog spora po istom osnovu, a nezadovoljna strana ima pravo na vanredni pravni lek u skladu sa zakonom.

U kolektivnim radnim sporovima, ukoliko se postigne saglasnost oko predmeta spora Odbor za mirenje (koji čine strane u postupku i miritelj) usvaja Preporuku o rešenju spora. Ukoliko se saglasnost ne postigne, miritelj donosi Preporuku, sa predlozima rešenja spora, koja nije obavezujuća za strane u postupku.

Jednini izuzetak od dobrovoljnog pokretanja postupka je kolektivni radni spor u delatnostima od opšteg interesa, na koje se primenjuje minimum procesa rada u skladu sa zakonom koji reguliše obustavu rada. U tim slučajevima direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova postupak pokreće po službenoj dužnosti.