О нама

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова је основана Законом о мирном решавању радних спорова („Сл. гласник РС“ 125/04, 104/09), по коме поступа и прва је институционализована служба-посебна организација Владе, која се бави мирним решавањем индивидуалних и колективних радних спорова. Агенција је једина специјализована институција која бави радним правом.
Агенција је организована као једна организациона јединица, са седам запослених, којом руководи директор. Агeнција нeма посeбнe службe, групe ни одeљeња.

Организациона шeма:

Директор Агенције Миле Радивојевић, дипл.правник
Заменик директора Агенције мр Ивица Лазовић
Државни службеници на извршилачким радним местима самостални саветник

Олга Вучковић Кићановић, дипл.правник

/
млађи сарадник

Марина Чукановић, економиста

млађи сарадник

Јелена Видојевић, дипл.економиста

Намештеник Предраг Петровић,возач-курир, ССС

Члан 9. Закона о мирном рeшавању радних прописујe да радом Агeнцијe руководи дирeктор. На основу одлукe о избору миритeља, односно арбитра дирeктор Агeнцијe доноси рeшeњe о упису у Имeник миритеља и арбитара. Дирeктор Агeнцијe одлучујe о изузeћу миритeља и арбитра по обавeштeњу миритeља, односно арбитра и на захтeв странe у спору, у року од осам дана од сазнања за постојањe разлога за изузeћe. Дирeктора поставља Влада Рeпубликe Србијe. Директора мења у одсуству заменик директора. Замeник дирeктора за свој рад одговара дирeктору. Државни службeници и намeштeник за свој рад одговарају дирeктору.

НАДЛЕЖНОСТ:

  • У индивидуалним споровима су: отказ уговора о раду, уговарање и исплата минималне зараде, злостављање и дискриминација на раду, накнада за исхрану, превоз и регрес и јубиларна награда (члан 3. Закона о мирном решавању радних спорова).
  • У колективним споровима су: закључивање, измена, допуна и примена колективног уговора и општег акта којим се регулишу права, обавезе и одговорности запослених, послодаваца и синдиката, остваривање права на синдикално организовање и деловање, штрајк и остваривање права на информисање, консултовање и учешће запослених у управљању, у складу са законом (члану 2. Закона о мирном решавању радних спорова).

Основно начело вођења поступка је добровољност. Одступање од начела добровољности заступљено је само у делатностима од општег интереса, у којим постоји обавеза обезбеђивања минимума процеса рада, сходно члану 18 Закона.

Како би се обезбедила непристрасност и стручност, конкурс за избор миритеља и арбитара јавно се оглашава, а избор врши шесточлана Комисија Социјално-економског савета Србије, након чега се објављује Листа изабраних миритеља и арбитара у „Сл. Гласнику РС“.

МИСИЈА: обезбеђење радно правне сигурности и унапређење социјалног дијалога

ЦИЉЕВИ: представљају заједнички интерес запослених, послодаваца и друштва у целини:

  • бесплатан и ефикасан приступ правди, у коме странке у року од 30 дана окончавају спор, у стручно вођеном поступку.
  • растерећење судова, чиме ће се омогућити правично суђење у разумном року, као један од услова за придруживање ЕУ, а такође је у интересу грађана Србије.
  • унапређење социјалног дијалога, уз помоћ непристрасног и стручног миритеља, који помаже социјалним партнерима да хармонизују односе и дођу wо WIN-WIN решења.
  • превенција и смањење броја штрајкова, што се остварује активном, квалитетном и благовременом сарадњом Агенције са социјалним партнерима, ради превазилажење насталих проблема.

ВИЗИЈА: водећа институција хармонизације радних односа и чувар социјалног мира и права на достојанствен рад