Miritelji i arbitri

Za miritelja i arbitra može da bude izabrano lice koje ispunjava sledeće uslove:

  1. da je državljanin Republike Srbije;
  2. da ima visoku stručnu spremu i najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti
  3. da nije osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje ovih poslova;
  4. da je dostojno dužnosti miritelja, odnosno arbitra.

Za arbitra može biti izabrano lice koje pored navedenih uslova, ima položen pravosudni ispit ili je redovni profesor fakulteta iz pozitivno-pravnih predmeta.

Izbor miritelja i arbitara vrši se putem javnog oglasa koji objavljuje Agencija.

Izbor između prijavljenih kandidata vrši Komisija za izbor miritelja i arbitara.

Komisiju čine dva predstavnika Vlade, dva predstavnika reprezentativnih sindikata osnovanih za teritoriju Republike Srbije i dva predstavnika reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije.

Predstavnike Vlade imenuje Vlada, a predstavnike sindikata i udruženja poslodavaca imenuje socijalno-ekonomski savet osnovan za teritoriju Republike Srbije, na predlog reprezentativnih sindikata i reprezentativnih udruženja poslodavaca – Komisija bira predsednika iz reda svojih članova.

Odluku o izboru miritelja i arbitara Komisija donosi u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Odluka se smatra donetom ako za nju glasa dvotrećinska većina članova Komisije.

Odluka je konačna i protiv nje može da se pokrene upravni spor, u skladu sa zakonom.

Miritelj i arbitar su dužni da postupaju savesno i po svom najboljem znanju, u cilju rešavanja spora između strana u sporu.

Miritelj i arbitar su dužni da se stručno usavršavaju.

Svojstvo miritelja, odnosno arbitra stiče se danom upisa u Imenik.

Na osnovu odluke o izboru miritelja, odnosno arbitra direktor Agencije donosi rešenje o upisu u Imenik.

Rešenje sadrži ime, prezime, adresu i stručnu spremu miritelja, odnosno arbitra.

Miritelj i arbitar se biraju na četiri godine i mogu biti ponovo izabrani.

Rok se računa od dana konačnosti odluke o izboru.

Strana u sporu može direktoru Agencije da podnese zahtev za izuzeće miritelja, odnosno arbitra, i to:

  1. ako zastupa neku od strana u sporu, ili je u poslednjih pet godina zastupao neku od strana u sporu;
  2. ako je srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj liniji do četvrtog stepena neke od strana u sporu, odnosno ako je bračni drug ili srodnik po
    tazbini do drugog stepena neke od strana u sporu;
  3. ako je u radnom ili članskom odnosu sa nekom od strana u sporu ili je takav odnos postojao u poslednje dve godine;
  4. ako je povezan sa stranama u sporu na bilo koji drugi način koji bi mogao da utiče na njegovu nepristrasnost.

Miritelj i arbitar po službenoj dužnosti vode računa o razlozima za izuzeće u toku postupka i dužni su da o njima obaveste direktora Agencije.

Direktor Agencije odlučuje o izuzeću miritelja i arbitra po obaveštenju miritelja, odnosno arbitra i na zahtev strane u sporu, u roku od osam dana od saznanja za postojanje razloga za izuzeće.

U slučaju izuzeća postupak mirnog rešavanja radnog spora nastavlja se izborom novog miritelja, odnosno arbitra u skladu sa ovim zakonom.

7.Goran-Kljajic Kljajić Goran
8.Ankica-Kurjacki Kurjački Ankica
6.Kristina-Blazic Blažić Kristina
5.Drasko-Velickovic Veličković Draško
4.Natasa-Arsic-Jelic Arsić Jelić Nataša
3.Aleksandra-Calic-Boskovic Ćalić Bošković Aleksandra
2.Bojana-Potezica Potežica Bojana
1.Ruzica Erceg Ružica Erceg
39-Aleksandra Brankovic Branković Aleksandra
45-Danilo Roncevic Doc. dr Rončević Danilo
43-Goran Obradovic Prof. dr Obradović Goran
Bojan Urdarevic Doc. dr Urdarević Bojan
41-Nada Crnja Crnja Nada
40-Sladjana Gligoric Gligorić Slađana
38-Emila Spasojevic Spasojević Emila
37-Vera Kondic Kondić Vera
36-Vladan Kovacevic Kovačević Vladan
35-Miljko Valjarevic Valjarević Miljko
34-Zorica Radovic Radović Zorica
33-Zivko Kulic Prof. dr Kulić Živko
32-Katarina Nikolic Nikolić Katarina
31-Predrag Petrovic Petrović Predrag
Grozdana-Gicevic Gičević Grozdana
29-Radovan Bezbradica Bezbradica Radovan
28-Verica Hrcnjar Hrnčjar Verica
First Project Meeting for the Restatement of Labour Law in Europe Prof. dr Jašarević Senad
26-Dragana Miletic Miletić Dragana
24-Maja Krivokapic Krivokapić Maja
23-Milos Stanojcic Stanojčić Miloš
22-Zoran Radulovic Prof. dr Radulović Zoran
21-Snezana Bozic Božić Snežana
19-Danijela Kostan Kovacevic Koštan Kovačević Danijela
18-Sladjana Andric Andrić Slađana
Tanja-Vickovic Vicković Tanja
16-Srdjan Dobrica Dobrica Srđan
15-Sladjana Petrovic Petrović Slađana
14-Igor Kokanovic Kokanović Igor
13-Danka Jacimovic Jaćimović Danka
12-Natasa Zavodja Zavođa Nataša
11-Vesna Bilbija Bilbija Vesna
10-Vladimir Matic Vladimir Matić
09-Jasmina Tomkovi-ç Smiljanic Tomković Smiljanić Jasmina
jovica-raseta Rašeta Jovica
07-Jelena Stojilkovic Stojilković Jelena
06-Milun Petkovic Petković Milun
04-Dejana Spasojevic Ivancevic Spasojević Ivančić Dejana
03-Milica Radivojevic Radivojević Milica
02-Ljiljana Tomic Kodzic Tomić Kodžić Ljiljana
Jasna-Lazovic Lazović Jasna
44-Radmila Simovic Simović Radmila