Миритељи и арбитри

За миритеља и арбитра може да буде изабрано лице које испуњава следеће услове:

  1. да је држављанин Републике Србије;
  2. да има високу стручну спрему и најмање пет година радног искуства у области
  3. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање ових послова;
  4. да је достојно дужности миритеља, односно арбитра.

За арбитра може бити изабрано лице које поред наведених услова, има положен правосудни испит или је редовни професор факултета из позитивно-правних предмета.

Избор миритеља и арбитара врши се путем јавног огласа који објављује Агенција.

Избор између пријављених кандидата врши Комисија за избор миритеља и арбитара.

Комисију чине два представника Владе, два представника репрезентативних синдиката основаних за територију Републике Србије и два представника репрезентативних удружења послодаваца основаних за територију Републике Србије.

Представнике Владе именује Влада, а представнике синдиката и удружења послодаваца именује социјално-економски савет основан за територију Републике Србије, на предлог репрезентативних синдиката и репрезентативних удружења послодаваца – Комисија бира председника из реда својих чланова.

Одлуку о избору миритеља и арбитара Комисија доноси у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Одлука се сматра донетом ако за њу гласа двотрећинска већина чланова Комисије.

Одлука је коначна и против ње може да се покрене управни спор, у складу са законом.

Миритељ и арбитар су дужни да поступају савесно и по свом најбољем знању, у циљу решавања спора између страна у спору.

Миритељ и арбитар су дужни да се стручно усавршавају.

Својство миритеља, односно арбитра стиче се даном уписа у Именик.

На основу одлуке о избору миритеља, односно арбитра директор Агенције доноси решење о упису у Именик.

Решење садржи име, презиме, адресу и стручну спрему миритеља, односно арбитра.

Миритељ и арбитар се бирају на четири године и могу бити поново изабрани.

Рок се рачуна од дана коначности одлуке о избору.

Страна у спору може директору Агенције да поднесе захтев за изузеће миритеља, односно арбитра, и то:

  1. ако заступа неку од страна у спору, или је у последњих пет година заступао неку од страна у спору;
  2. ако је сродник по крви у правој линији до било ког степена, а у побочној линији до четвртог степена неке од страна у спору, односно ако је брачни друг или сродник по
    тазбини до другог степена неке од страна у спору;
  3. ако је у радном или чланском односу са неком од страна у спору или је такав однос постојао у последње две године;
  4. ако је повезан са странама у спору на било који други начин који би могао да утиче на његову непристрасност.

Миритељ и арбитар по службеној дужности воде рачуна о разлозима за изузеће у току поступка и дужни су да о њима обавесте директора Агенције.

Директор Агенције одлучује о изузећу миритеља и арбитра по обавештењу миритеља, односно арбитра и на захтев стране у спору, у року од осам дана од сазнања за постојање разлога за изузеће.

У случају изузећа поступак мирног решавања радног спора наставља се избором новог миритеља, односно арбитра у складу са овим законом.

7.Goran-Kljajic Кљајић Горан
8.Ankica-Kurjacki Курјачки Анкица
6.Kristina-Blazic Блажић Кристина
5.Drasko-Velickovic Величковић Драшко
4.Natasa-Arsic-Jelic Арсић Јелић Наташа
3.Aleksandra-Calic-Boskovic Ћалић Бошковић Александра
2.Bojana-Potezica Потежица Бојана
1.Ruzica Erceg Ружица Ерцег
39-Aleksandra Brankovic Бранковић Александра
45-Danilo Roncevic Доц. др Рончевић Данило
43-Goran Obradovic Проф. др Обрадовић Горан
Bojan Urdarevic Доц. др Урдаревић Бојан
41-Nada Crnja Црња Нада
40-Sladjana Gligoric Глигорић Слађана
38-Emila Spasojevic Спасојевић Емила
37-Vera Kondic Кондић Вера
36-Vladan Kovacevic Ковачевић Владан
35-Miljko Valjarevic Ваљаревић Миљко
34-Zorica Radovic Радовић Зорица
33-Zivko Kulic Проф. др Кулић Живко
32-Katarina Nikolic Николић Катарина
31-Predrag Petrovic Петровић Предраг
Grozdana-Gicevic Гичевић Гроздана
29-Radovan Bezbradica Безбрадица Радован
28-Verica Hrcnjar Хрнчјар Верица
First Project Meeting for the Restatement of Labour Law in Europe Проф. др Јашаревић Сенад
26-Dragana Miletic Милетић Драгана
24-Maja Krivokapic Кривокапић Маја
23-Milos Stanojcic Станојчић Милош
22-Zoran Radulovic Проф. др Радуловић Зоран
21-Snezana Bozic Божић Снежана
19-Danijela Kostan Kovacevic Коштан Ковачевић Данијела
18-Sladjana Andric Андрић Слађана
Tanja-Vickovic Вицковић Тања
16-Srdjan Dobrica Добрица Срђан
15-Sladjana Petrovic Петровић Слађана
14-Igor Kokanovic Кокановић Игор
13-Danka Jacimovic Јаћимовић Данка
12-Natasa Zavodja Завођа Наташа
11-Vesna Bilbija Билбија Весна
10-Vladimir Matic Владимир Матић
09-Jasmina Tomkovi-ç Smiljanic Томковић Смиљанић Јасмина
jovica-raseta Рашета Јовица
07-Jelena Stojilkovic Стојилковић Јелена
06-Milun Petkovic Петковић Милун
04-Dejana Spasojevic Ivancevic Спасојевић Иванчић Дејана
03-Milica Radivojevic Радивојевић Милица
02-Ljiljana Tomic Kodzic Томић Коџић Љиљана
Jasna-Lazovic Лазовић Јасна
44-Radmila Simovic Симовић Радмила