SOS Mobing

U skladu sa delokrugom rada, a nakon sveobuhvatne analize stanja u oblasti radnih odnosa, Republička agencija za mirno rešavanje radnih  sporova uvodi novu uslugu SOS MOBING.

Ova usluga je zajednički projekat Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova a nastala je kao posledica nedovoljne informisanosti kako zaposlenih tako i poslodavaca o odredbama Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu („Sl. glasnik RS“, br. 36/2010). Iako je Zakon u primeni nepunih šest godina, pokazalo se da zaposleni i poslodavci i pored jasno predviđenih pravila ponašanja, koja su regulisana Pravilnikom o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2010), nemaju sve potrebne informacije o ovoj pojavi.

Podizanjem svesti i znanja o prevenciji i zaštiti od zlostavljanja na radu, sledeći jasna pravila zakonodavca, postići će se obostrano prihvatljivi efekti koji će doprineti boljoj radnoj atmosferi, većoj produktivnosti zaposlenih, a samim tim boljim rezultatima rada i većim profitom za poslodavce.

Pozivanjem besplatnog broja 0800-300-601 i biranjem odgovarajućeg tastera od 1 do 5, građani će dobiti tačne informacije o tome šta je mobing i koje radnje podrazumeva, koji modeli zaštite od mobinga u pravnom sistemu Republike Srbije postoje, odnosno više informacija o obaveznom postupku posredovanja kod poslodavca, zatim sudskom postupku i postupku pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova. Pritiskom tastera 0 predviđena je mogućnost da se u direktnoj komunikaciji sa pravnom službom Agencije porazgovara o konkretnoj situaciji.