>

Корисне информације

24 апр

Јавне расправе

Обавештења о јавним расправама из делокруга рада Републичке агенције за мирно решавање радних спорова.

 1. Програм јавне расправе о Нацрту закона о штрајку
 2. Нацрт закона о штрајку
Прочитајте више
06 нов

Линкови

На овој страници можете приступити другим страницама са корисним информацијама. Како би приступили појединачној страници молимо вас да кликнете на одговарајући линк из списка испод.

Влада Републике Србије – www.srbija.gov.rs
Синдикат Управе Србије – www.sind-upr.rs
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – www.minrzs.gov.rs
Министарство просвете, науке и технолошког развоја – www.mpn.gov.rs
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – www.mgsi.gov.rs
Министарство привреде – www.privreda.gov.rs
Министарство здравља – www.zdravlje.gov.rs
Министарство рударства и енергетике – www.mre.gov.rs
Социјално –Економски Савет – www.socijalnoekonomskisavet.rs
Портал Е управе Републике Србије – www.euprava.gov.rs
Заштитник грађана – www.ombudsman.rs
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности – www.poverenik.rs
Повереник за заштиту равноправности – www.ravnopravnost.gov.rs
Портал јавних набавки – portal.ujn.gov.rs
Управа за јавне набавке – www.ujn.gov.rs
Службени гласник – www.slglasnik.com
Привредна комора Србије – www.pks.rs
Унија послодаваца Србије – www.poslodavci.org.rs
Удружење банака Србије – www.ubs-asb.com
Српска асоцијација малих и средњих предузећа – srb-smeasoc.org
Савез самосталних синдиката Србије – www.sindikat.rs
Уједињени грански синдикати Независност – www.nezavisnost.org
Конфедерација слободних синдиката – www.kss.org.rs
Асоцијација слободних и независних синдиката – www.asns.rs
Удружени синдикати Србије Слога – www.sloga.org.rs
Синдикат правосуђа Србије – www.sind-prav.org.rs
Синдикат радника ЕПС-а – www.sindikateps.rs
Синдикат образовања Србије – www.sind-obr.org.rs
Унија синдиката просветних радника Србије – www.unijasprs.org.rs
Синдикат радника у просвети Србије – www.srpss.org.rs
Синдикат високог образовања Србије – www.svos.org.rs
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије – www.zdravko.org.rs
Синдикат медицинских сестара и техничара Србије – www.smsts.rs

Прочитајте више
05 нов

Грб и химна Републике Србије

На овој страници можете преузети грб и химну Републике Србије. Како би преузели одговарајући фајл, кликните на неки од линкова наведених доле. Молимо вас да обратите пажњу, за отварање докумената морате имати инсталиран(е) апликације за преглед слика, као и пуштање MP3 фајлова у зависности од формата одговарајућег документа.

 

 

Боже правде

Боже правде, ти што спасе

од пропасти досад нас,

чуј и одсад наше гласе

и од сад нам буди спас.

Моћном руком води, брани

будућности српске брод,

Боже спаси, Боже храни,

српске земље, српски род!

Сложи српску браћу драгу

на свак дичан славан рад,

слога биће пораз врагу

а најјачи српству град.

Нек на српској блиста грани

братске слоге златан плод,

Боже спаси, Боже храни

српске земље, српски род!

Нек на српско ведро чело

твог не падне гнева гром

Благослови Србу село

поље, њиву, град и дом!

Кад наступе борбе дани

к’ победи му води ход

Боже спаси, Боже храни

српске земље, српски род!

Из мрачнога сину гроба

српске славе нови сјај

настало је ново доба

Нову срећу, Боже дај!

Отаџбину српску брани

пет вековне борбе плод

Боже спаси, Боже брани

моли ти се српски род!

 

Прочитајте више
07 мар

Информације од јавног значаја

Право на приступ информацијама од јавног значаја којим располаже Републичка агенција за мирно решавање радних спорова.

Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја уређују се права на приступ информацијама од јавног значаја којима располажу органи јавне власти, ради остварења и заштите интереса јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва.

Ради остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја којима располажу органи јавне власти, установљен је институт Повереника за информације од јавног значаја, као самосталаног државног органа, који је независан у вршењу своје надлежности.

Свако има право да му буде саопштено да ли орган власти поседује одређену информацију од јавног значаја, односно да ли му је она иначе доступна, као и да му се учини доступном тако што ће му се омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, право на копију тог документа, као и право да му се, на захтев, копија документа упути поштом, факсом, електронском поштом или на други начин.

Поступак за приступ информацијама од јавног значаја започиње на основу усменог или писменог захтева за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја.

Захтеви за остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја могу доставити путем поштанске службе на адресу: Републичка агенција за мирно решавање радних спорова, Београд, Македонска бр. 4 или предати непосредно у Пријемној канцеларији Управе за заједничке послове републичких органа, Београд, улица Влајковићева бр. 3.

Овлашћена лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја за Републичку агенцију за мирно решавање радних спорова су:

Ивица Лазовић, контакт: 011/3131-416; ivica.lazovic@ramrrs.gov.rs

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова, сагласно одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, омогућава тражиоцу информацију увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, право на копију тог документа, као и право да му се, на захтев, копија документа упути поштом, факсом, електронском поштом или на други начин.

Информација од јавног значаја, у смислу овог закона, јесте информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.
Агенција неће омогућити остваривање на приступ информацијама од јавног значаја уколико су испуњени услови из чл. 9, 10. и 14. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Уколико се тражена информација од јавног значаја може издвојити од осталих информација у документу у које Агенција није дужна тражиоцу да омогући увид, орган власти омогућиће тражиоцу увид у део документа који садржи само издвојену информацију и обавестиће га да остaла садржина документа није доступна.
Агенција неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја ако тражилац злоупотребљава права на приступ информацијама од јавног значаја, нарочито ако је тражење неразумно, често, када се понавља захтев за истим или већ добијеним информацијама или када се тражи превелики број информација.

Такође, неће се тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја ако би тиме повредио право на приватност, право на углед или које друго право лица на које се тражена информација лично односи, осим:

1) ако је лице на то пристало;
2) ако се ради о личности, појави или догађају од интереса за јавност, а нарочито ако се ради о носиоцу државне и политичке функције и ако је информација важна с обзиром на функцију коју то лице врши и
3) ако се ради о лицу које је својим понашањем, нарочито у вези са приватним животом, дало повода за тражење информације.

Овде можете преузети потребне документе:

 1. Захтев за приступ информацијама од јавног значаја
 2. Жалба када агенција није поступила у целости по захтеву тражиоца у законском року
Прочитајте више
07 мар

Јавне набавке

Информације, обавештења и документација у вези са Јавним набавкама и набавкама на које се закон не примењује:

План јавних набавки за 2019. годину

 1. План јавних набавки за 2019. годину

 

Јавна набавка мале вредности – Набавка услуга развоја корисничких апликација М1/2019

 1. Конкурсна документације за јавну набавку
 2. Позив за подношење понуде
 3. Одлука о додели уговора
 4. Одлука о измени одлуке о додели уговора
 5. Обавештење о закљученом уговору

 

План јавних набавки за 2018. годину

 1. План јавних набавки 2018. година

 

Јавна набавка мале вредности – Набавка услуга штампања за потребе Републичке агенције за мирно решавање радних спорова – М1.

 1. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА М1 2018
 2. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ М1 2018
 3. Одговори M1 2018. год.
 4. Одлука о додели уговора M1 2018.
 5. Обавештење о закљученом уговору М1
Прочитајте више
07 мар

Извршење буџета

Преглед планираних и утрошених средстава за потребе Републичке агенције за мирно решавање радних спорова.

На овој страници можете преузети извршење буџета у електронском облику. Како би преузели одговарајући документ, кликните на неки од линкова наведених доле. Молимо вас да обратите пажњу, за отварање докумената морате имати инсталиран Microsoft Excel.

2019. година

 1. Извршење буџета – јануар
 2. Извршење буџета – фебруар

2018. година

 1. Извршење буџета – јануар
 2. Извршење буџета – фебруар
 3. Извршење буџета – март
 4. Извршење буџета – април
 5. Извршење буџета – мај
 6. Извршење буџета – јун
 7. Извршење буџета – јул
 8. Извршење буџета – август
 9. Извршење буџета – септембар
 10. Извршење буџета – октобар
 11. Извршење буџета – новембар

2017. година

 1. Извршење буџета – јануар
 2. Извршење буџета – фебруар
 3. Извршење буџета – март
 4. Извршење буџета – април
 5. Извршење буџета – мај
 6. Извршење буџета – јун
 7. Извршење буџета – јул
 8. Извршење буџета – август
 9. Извршење буџета – септембар
 10. Извршење буџета – октобар
 11. Извршење буџета – новембар
 12. Извршење буџета – децембар

2016. година

 1. Извршење буџета – јануар
 2. Извршење буџета – фебруар
 3. Извршење буџета – март
 4. Извршење буџета – април
 5. Извршење буџета – мај
 6. Извршење буџета – јун
 7. Извршење буџета – јул
 8. Извршење буџета – август
 9. Извршење буџета – септембар
 10. Извршење буџета – октобар
 11. Извршење буџета – новембар
 12. Извршење буџета – децембар

2015. година

 1. Извршење буџета – јануар
 2. Извршење буџета – фебруар
 3. Извршење буџета – март
 4. Извршење буџета – април
 5. Извршење буџета – мaj
 6. Извршење буџета – јун
 7. Извршење буџета – јул
 8. Извршење буџета – август
 9. Извршење буџета – септембар
 10. Извршење буџета – октобар
 11. Извршење буџета – новембар
 12. Извршење буџета – децембар

Финансијски план

 1. Финансијски план за 2015
 2. Финансијски план за 2016
 3. Финансијски план за 2017
 4. Финансијски план за 2018
Прочитајте више
07 мар

Правилник о систематизацији

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Републичке агенције за мирно решавање радних спорова.

На овој страници можете преузети правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у електронском облику. Како би преузели одговарајући документ, кликните на неки од линкова наведених доле. Молимо вас да обратите пажњу, за отварање докумената морате имати инсталиран(е) Microsoft Word односно Adobe PDF Reader у зависности од формата одговарајућег документа.

 1. Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места (PDF)
 2. Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места (DOCX)
Прочитајте више
06 мар

Информатор о раду

Усклађен са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа.

На овој страници можете преузети информатор о раду у електронском облику. Како би преузели одговарајући документ, кликните на неки од линкова наведених доле. Молимо вас да обратите пажњу, за отварање докумената морате имати инсталиран(е) Microsoft Word односно Adobe PDF Reader у зависности од формата одговарајућег документа.

 1. Информатор о раду (PDF)
 2. Информатор о раду (DOC)
Прочитајте више