:: Početna strana
:: ћирилица
:: latinica

    :: O nama

 

    :: Zakoni

 

    :: Uredbe i pravilnici

 

    :: Miritelji i arbitri

 

    :: Pokretanje postupka

 

    :: Novosti

 

    :: Primeri dobre prakse

 

    :: Agencija u medijima

 

    :: Najčešća pitanja

 

    :: Korisni linkovi

 

    :: Informator

 

    :: Kontakt

 

Dobrodošli na zvaničnu prezentaciju republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova  

1.Preduzećemidugujezaradeza četirigodine, kaoitopliobrokiregres, dalijemogućetajsporrešitiprekoAgencije?
- U skladu sa članom 196. Zakona o radu (Sl.Glasnik RS br.24/05), sva novčana potraživanja iz radnog odnosa zastarevaju u roku od tri godine od dana nastanka obaveze. Tako i vi možete ostvariti pravo na minimalnu zaradu za tri zadnje godine od dana podnošenja predloga Agenciji.
Agencija je nadležna u individualnim sporovima samo za isplatu minimalne zarade, naknade troškova ishrane na radu, naknade troškova prevoza , regresa i jubilarnih nagrada, kao i  i otkaz ugovora o radu, tako da ostala novčana prava, pa i razliku do pune cene rada možete ostvariti u redovnom sudskom postupku.

2.Preduzeće mi duguje 15 zarada, a sada je pokrenut i stečajni postupak. Da li mogu da ostvarim svoje pravo preko Agencije?
- Za zaostale zarade zaposlenih u preduzećima u postupku stečaja nadležan je Fond Solidarnosti (ul. Omladinskih Brigada 1, Beograd, tel.011/2121-970)

3.Dobio sam spor protiv preduzeća čiji je predmet isplata zaostalih minimalnih zarada, ali su mi u Izvršnom odeljenju Suda rekli da je izvršenje nemoguće jer je račun preduzeća blokiran. Dali mi Agencija može pomoći da dođem do zaostalih zarada?
-Agencija je nadležna u individualim sporovima kad je predmet spora isplata minimalne zarade ili otkaz ugovora o radu, ali da se ne vodi spor pred sudom, odnosno da spor nije okončan pravosnažnom presudom. Ako je spor u toku, strane u sporu su dužne da obaveste sud o vođenju postupka pred Agencijom, i da predlože prekid postupka sporazumnim zahtevom. Ako je spor okončan pravosnažnom presudom, Agencija je dužna da Zaključkom odbije predlog za mirno rešenje spora.
Rešenje arbitra u svakom slučaju se izvršava preko izvršnog odeljenja nadležnog Suda, kao i pravosnažna presuda.

4.Sa preduzećem sam zaključio sporazum o raskidu radnog odnosa, ali mi nije isplaćena otpremnina, tako da je otkaz ne zakonit. Da li mi agencija može pomoći da se vratim na posao?
-Na žalost, Agencija je nadležna samo kad je predmet spora nezakonit otkaz ugovora o radu od strane poslodavca, a ne povreda odredbi Ugovora o sporazumnom raskidu radnog odnosa, tako da Vam ne možemo pomoći.

5.Nalazim se na dužem bolovanju zbog povrede na radu, ali mi preduzeće nije isplatilo ni jednu zaradu, za sve vreme bolovanja. Da li spor mogu da rešim preko Agencije?
-
Agencija je nadležna da reši sporove čiji je predmet isplata minimalne zarade ili otkaz ugovora o radu. Sva novčana potraživanja iz radnog odnosa koja nisu minimalna zarada, dakle i naknada zarade za vreme bolovanja, su u nadležnosti suda.

6.Naš sindikat je po broju članova u preduzeću većinski,ali nema rešenje o reprezentativnosti, da li je to rešenje potrebno za pokretanje postupka pred Agencijom?
-U skladu sa članom 2. Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova stranom u kolektivnom sporu smatra se učesnik u zaključivanju kolektivnog ugovora u skladu sa zakonom (Zakon o radu).To znači da strana u postupku pred agencijom može biti samo sindikat koji je potpisnik važećeg Kolektivnog Ugovora, ili reprezentativni sindikat u postupku donošenja novog, ili u postupku ostvarivanja prava na sindikalno organizovanje ili štrajk. Pored reprezentativnog sindikata, strana u postupku je i Osnivač za javno preduzeće( Lokalna samouprava na svim nivoima i Republika Srbija) i poslodavac.

7.Da li novi vlasnik upisan kao osnivač-vlasnik preduzeća može da pokrene postupak pred Agencijom i učestvuje u njemu?
-Poslodavca predstavlja u skladu sa Zakonom o radu lice ovlašćeno za zastupanje preduzeća.To je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima direktor preduzeća.Vlasnik ili osnivač može predstavljati poslodavca samo ako je upisan u registar kao direktor ili lice ovlašćeno za zastupanje preduzeća.

8.U preduzeću je u toku štrajk.Štrajkački Odbor nema predstavnike reprezentativnih sindikata.
Da li štrajkački Odbor može pokrenuti postupak mirnog rešenja kolektivnog spora pred Agencijom?

-Primenom člana 2.Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova onemogućeno je štrajkačkom odboru pokretanje postupka pred Agencijom.Ovlašćeni pokretači su reprezentativni sindikati ,poslodavac i osnivač za javna preduzeća.

9.Da li reprezentativni sindikat može pokrenuti postupak čiji je spor isplata minimalnih zarada u skladu sa Aneksom Ugovora o radu,koji su zaposleni morali da potpišu?
-Spor čiji je predmet isplata minimalnih zarada je individualni radni spor koji pokreće zaposleni ili poslodavac.Sindikat u ovom slučaju može na osnovu potpisanog punomoćja predstavniku sindikata, zastupati zaposlene,ali ne može pokrenuti postupak u svoje ime, već samo u ime i za račun zaposlenih radnika po punomoćju.
Ako je predmet spora nezakonita odredba Aneksa Ugovora o radu, Agencija nije nadležna za rešenje takvog spora već redovan sud, osim u slučaju kad je zaposleni dobio otkaz ugovora o radu zbog odbijanja da potpiše nezakonit Aneks ugovora o radu.

10.Firma mi nije uplatila poslednje tri godine staža pa ne mogu da ostvarim pravo na penziju. Šta da uradim?

Čest je slučaj da preduzeće ne uplaćuje doprinose za penziјsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje, što, kao u Vašem slučaju onemogućava odlazak u penziju, ili lečenje.Utvrđivanje i naplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje(penzijsko i invalidsko), vrši se u pravnom postupku i ne spada u sudsku nadležnost.
Vaše je da Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje podnesete zahtev  za donošenje rešenja, kojim će se obavezati preduzeće na uplatu doprinosa, i u tom postupku podnosilac ima status zainteresovanog lica. Fond ima pravo da vrši uvid u poslovne knjige i dokumentaciju uplatioca doprinosa,od značaja za utvrđivanje pravilnosti obračuna i uplate doprinosa, i da donosi rešenja kojim se nalaže uplata istih u roku 15 dana, po Zakonu o penziskom i invalidskom osiguranju.

11.Pre par godina proglašena sam invalidom 3.kategorije. Aneksom ugovora o radu raspoređena sam na poslove u skladu sa preostalom radnom sposobnošću.Problem je što ne dobijam radne zadatke i poslodavac sve čini da uopšte nemam posla.Da li mogu da se obratim Agenciji za pomoć u rešavanju mog problema?
-Izmenama Zakona omogućeno je Agenciji rešavanje sporova čiji je predmet diskriminacija na radu, a primenom  Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom i Zakona o radu moguće je rešiti ovaj problem arbitražom pred Agencijom.

12.Da li je usvojen zakon o mobingu i da li je moguće obratiti se Agenciji po tom pitanju?
-Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu donet je 26.maja 2010.godine (Službeni Glasnik RS br.36/10 od 26.05.2010.god.), i stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja.Članom 39. odložena je primena Zakona za 90 dana od dana stupanja na snagu.Agencija je nadležna za sporove čiji je predmet zlostavljanje na radu, ali će moći da procesno obrađuje predmete tek sa primenom Zakona.
Obratite se Agenciji po početku primene Zakona, početkom septembra.

13.Dobio sam otkaz ugovora o radu krajem januara 2010. Ovo je bila samo kulminacija dugogodišnjeg mobinga koji sam trpeo do otkaza.Povodom nezakonitog otkaza sam u roku pokrenuo sudski spor.Zanima me  da li mogu pred Agencijom da rešim pitanje mobinga?
-Prvo, dobro je što ste nezakonit otkaz procesuirali tužbom sudu, obzirom da Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu zabranjuje vođenje spora kojim se osporavaju akrti poslodavca kojima se odlučuje o pravima zaposlenih iz radnog odnosa.Nezakonitost pojedinačnih akata ( rešenje o otkazu, aneks ugovora o radu, rešenje o raspoređivanju na drugo radno mesto i sl.) su predmet radnog spora po Zakonu o radu i oni se kao i do sada procesuiraju u roku od 90 dana od dana pravnosnažnosti akta.
Zakon o sprečavanju zlostavaljanja na radu predviđa rok od šest meseci od zadnjeg čina zlostavljanja za podnošenje tužbe , odnosno pokretanja postupka po ovom pitanju. Kako je odložena primena Zakona za 90 dana od dana stupanja Zakona na snagu,plašimo se da će vam  rok za procesuiranje zlostavljanja na radu isteći do početka primene Zakona.

 

 

:: Postavite pitanje

:: Početna strana :: O nama :: Zakoni :: Uredbe i pravilnici :: Miritelji i arbitri :: Obrazac :: Novosti :: Najčešća pitanja :: Korisni linkovi

Copyright © 2007 - Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova. All rights reserved.| Optimizovano za Internet Explorer