O Agentúre

Republikánska agentúra pre mierne vyriešenie pracovných sporov bola založená zákonom o miernom vyriešení pracovných sporov ako samostatná organizácia v systéme štátnej správy Republiky Srbsko, ktorá sa zaoberá mierovým riešením individuálnych a kolektívnych pracovných sporov. Agentúra je prvou špecializovanou verejnou inštitúciou, ktorá sa zaoberá pracovnými spormi.

Pôsobnosť

Republikánska agentúra pre mierne vyriešenie pracovných sporov má pôsobnosť na riešenie individuálnych a kolektívnych pracovných sporov.
Individuálnym pracovným sporom, ktoré táto agentúra môže na základe zákona riešiť, sú spory týkajúce sa:

 • - výpovede zmluvy o zamestnaní, pracovného času;
 • - uplatnenia práva na ročnú dovolenku;
 • - vyplatenia mzdy/platy, príplatkov mzdy/platy a minimálnej mzdy v súlade so zákonom;
 • - vyplatenia náhrady nákladov na stravu počas práce, na príchod a odchod z práce, regresu za využitie ročnej dovolenky a ďalších náhrad nákladov v súlade so zákonom;
 • - vyplatenia odstupného pri odchode do dôchodku, jubilejných odmien a ďalších príjmov v súlade so zákonom;
 • - diskriminácie a zneužívania na pracovisku.

Tieto spory sa riešia postupom, v ktorom tretia nezávislá strana (arbitr) posudzuje argumenty oboch strán sporu a následne prijíma riešenie, ktoré je konečné, právoplatné a vykonateľné.

Kolektívnym pracovným sporom, ktoré táto agentúra môže na základe zákona riešiť, sú spory týkajúce sa:
 • - uzavretia, zmeny a/alebo doplnenia kolektívnej zmluvy;
 • - uplatnenia kolektívnej zmluvy ako celku alebo jej jednotlivých ustanovení;
 • - uplatnenia všeobecného predpisu, ktorým sa regulujú práva, povinnosti a zodpovednosti zamestnancov, zamestnávateľov a odborov;
 • - uplatnenia práva na odborovú organizáciu a činnosť a uplatnenia práva na určenie reprezentatívnosti odborov pri zamestnávateľovi;
 • - štrajku;
 • - uplatnenia práva na informovanie, konzultácie a účasť zamestnancov na riadení v súlade so zákonom;
 • - určenia minimálnych procesov práce v súlade so zákonom.

Tieto spory sa riešia pred Výborom pre mierenie, ktorý tvoria zástupcovia strán sporu a tretia nezávislá strana (mieriteľ), v ktorom mieriteľ poskytuje len odbornú pomoc a nemá oprávnenie rozhodovať.

Zahájenie konania

Konanie pred Republikánskou agentúrou pre mierne vyriešenie pracovných sporov sa začína Návrhom na začatie konania, v ktorom sa uvádzajú údaje o navrhovateľovi, údaje o druhej strane v konaní a predmet sporu.

Návrh na začatie konania sa doručuje Republikánskej agentúre pre mierne vyriešenie pracovných sporov osobne, poštou, elektronickou poštou alebo faxom na kontakt uvedený na úvodnej stránke webovej stránky.

Po obdržaní Vášho Návrhu agentúra rovnakým spôsobom doručí, s doprovodným listom a dokumentáciou, druhej strane, ktorá sa o Návrhu vyjadrí do lehoty piatich pracovných dní.

Ak druhá strana prijme Návrh, riaditeľ agentúry prijme rozhodnutie o určení mieriteľa, resp. arbitra.

Strany v konaní majú možnosť výberu mieriteľa a arbitra z Zoznamu mieriteľov a arbitrátov a ak neexistuje súhlas o výbere, určí ho riaditeľ agentúry.

Ak druhá strana v konaní odmietne Návrh alebo neodpovie v zákonom stanovenej lehote, konanie sa zastaví rozhodnutím o zastavení konania.

V individuálnych sporoch arbitrátor končí konanie Rozhodnutím arbitra, ktoré je konečné, právne záväzné a vykonateľné (na ktoré neexistuje možnosť odvolania a ktoré zaväzuje strany v konaní - môže sa vykonať násilne). Keď sa konanie skončí Rozhodnutím arbitra, strany v konaní nemajú právo viesť súdny spor na rovnakom základe, a nezadovolená strana má právo na žalobu na zrušenie domáceho arbitrážneho rozhodnutia v súlade so zákonom.

V kolektívnych pracovných sporoch, ak sa dosiahne dohoda o predmete sporu, Výbor pre mierenie (ktorý tvoria strany v konaní a mieriteľ) prijme Odporúčanie o riešení sporu. Ak Výbor neprijme odporúčanie v zákonom stanovenej lehote od dňa uzavretia rozpravy, mieriteľ môže na žiadosť jednej zo strán sporu navrhnúť odporúčanie. Strany sporu môžu uzavrieť dohodu o riešení sporu na základe odporúčky. Ak je predmetom sporu kolektívna zmluva, dohoda sa stáva základom pre uzavretie, zmeny a/alebo doplnenie kolektívnej zmluvy.

Konanie môžete začať aj vyplnením online Návrhu na začatie konania na webovej stránke agentúry na nasledujúcom odkaze: https://www.ramrrs.gov.rs/sr-cyr/pokretanje-postupka.