Услуге

 1. Мирно решавање индивидуалних радних спорова
 2. Индивидуалним радним спором сматра се спор поводом:

  - отказа уговора о раду;

  - радног времена;

  -остваривања права на годишњи одмор;

  -исплате зараде/плате, накнаде зараде/плате и минималне зараде у складу са законом;

  -исплате накнаде трошкова за исхрану у току рада, за долазак и одлазак са рада, регреса за коришћење годишњег одмора и друге накнаде трошкова у складу са законом;

  -исплате отпремнине при одласку у пензију, јубиларне награде и других примања у складу са законом;

  -дискриминације и злостављања на раду.

 3. Мирно решавање колективних радних спорова
 4. Колективним радним спором сматра се спор поводом:

  -закључивања, измене и/или допуна колективног уговора;

  -примене колективног уговора у целини или његових појединих одредаба;

  -примене општег акта којим се регулишу права, обавезе и одговорности запослених, послодавца и синдиката;

  -остваривања права на синдикално организовање и деловање и остваривање права на утврђивање репрезентативности синдиката код послодавца;

  -штрајка;

  -остваривања права на информисање, консултовање и учешће запослених у управљању, у складу са законом;

  -утврђивања минимума процеса рада, у складу са законом.

 5. Учешће миритеља у колективном преговарању
 6. Бесплатна информативна телефонска линија СОС Мобинг
 7. Питајте Агенцију