О Агенцији

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова је основана Законом о мирном решавању радних спорова („Сл. гласник РС“ 125/04, 104/09 и 50/18), по коме поступа и прва је институционализована служба-посебна организација Владе, која се бави мирним решавањем индивидуалних и колективних радних спорова. Агенција је једина специјализована институција која бави радним правом.

Агенција је организована као једна организациона јединица, са осам запослених, којом руководи директор. Агeнција нeма посeбнe службe, групe ни одeљeња.

Члан 9. Закона о мирном рeшавању радних спорова прописујe да радом Агeнцијe руководи дирeктор. На основу одлукe о избору миритeља, односно арбитра дирeктор Агeнцијe доноси рeшeњe о упису у Имeник миритеља и арбитара. Дирeктор Агeнцијe одлучујe о изузeћу миритeља и арбитра по обавeштeњу миритeља, односно арбитра и на захтeв странe у спору, у року од осам дана од сазнања за постојањe разлога за изузeћe. Дирeктора поставља Влада Рeпубликe Србијe. Директора мења у одсуству заменик директора. Замeник дирeктора за свој рад одговара дирeктору. Државни службeници и намeштeници за свој рад одговарају дирeктору.

Надлежност

  • -У индивидуалним споровима су: отказ уговора о раду, радног времена; остваривања права на годишњи одмор; исплате зараде/плате, накнаде зараде/плате и минималне зараде у складу са законом; исплате накнаде трошкова за исхрану у току рада, за долазак и одлазак са рада, регреса за коришћење годишњег одмора и друге накнаде трошкова у складу са законом; исплате отпремнине при одласку у пензију, јубиларне награде и других примања у складу са законом; дискриминације и злостављања на раду.
  • -У колективним споровима су: закључивања, измена и/или допуна колективног уговора; примене колективног уговора у целини или његових појединих одредаба; примене општег акта којим се регулишу права, обавезе и одговорности запослених, послодавца и синдиката; остваривања права на синдикално организовање и деловање и остваривање права на утврђивање репрезентативности синдиката код послодавца; штрајка;остваривања права на информисање, консултовање и учешће запослених у управљању, у складу са законом; утврђивања минимума процеса рада, у складу са законом.

Мисија

Обезбеђење радно правне сигурности и унапређење социјалног дијалога.

Циљеви

Представљају заједнички интерес запослених, послодаваца и друштва у целини:

  • Бесплатан и ефикасан приступ правди, у коме странке у року од 30 дана окончавају спор, у стручно вођеном поступку.
  • Растерећење судова, чиме ће се омогућити правично суђење у разумном року, као један од услова за придруживање ЕУ, а такође је у интересу грађана Србије.
  • Унапређење социјалног дијалога, уз помоћ непристрасног и стручног миритеља, који помаже социјалним партнерима да хармонизују односе и дођу wо WIN-WIN решења.
  • Превенција и смањење броја штрајкова, што се остварује активном, квалитетном и благовременом сарадњом Агенције са социјалним партнерима, ради превазилажење насталих проблема.

Визија

Водећа институција хармонизације радних односа и чувар социјалног мира и права на достојанствен рад.