О Агенцији

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова основана је Законом о мирном решавању радних спорова („Службени гласник РС“ 125/04, 104/09 и 50/18), као посебна организација у систему државне управе Републике Србије, која се бави мирним решавањем индивидуалних и колективних радних спорова. Агенција је прва специјализована јавна институција која бави радним споровима.

Надлежност

  Код индивидуалних радних спорова, спорови поводом отказа уговора о раду, радног времена; остваривања права на годишњи одмор; исплате зараде/плате, накнаде зараде/плате и минималне зараде у складу са законом; исплате накнаде трошкова за исхрану у току рада, за долазак и одлазак са рада, регреса за коришћење годишњег одмора и друге накнаде трошкова у складу са законом; исплате отпремнине при одласку у пензију, јубиларне награде и других примања у складу са законом; дискриминације и злостављања на раду.

Код колективних радних спорова, спорови поводом закључивања, измене и/или допуна колективног уговора; примене колективног уговора у целини или његових појединих одредаба; примене општег акта којим се регулишу права, обавезе и одговорности запослених, послодавца и синдиката; остваривања права на синдикално организовање и деловање и остваривање права на утврђивање репрезентативности синдиката код послодавца; штрајка; стваривања права на информисање, консултовање и учешће запослених у управљању, у складу са законом; утврђивања минимума процеса рада, у складу са законом.

Мисија

Обезбеђење радно-правне сигурности, унапређење социјалног дијалога, хармонизација односа између социјалних партнера.

Циљеви

Бесплатан и ефикасан приступ правди, у коме странке у року од 30 дана окончавају спор, у стручно вођеном поступку.

  Растерећење судова, чиме ће се омогућити правично суђење у разумном року, као један од услова за придруживање ЕУ, а такође је у интересу грађана Србије.

   Унапређење социјалног дијалога, уз помоћ непристрасног и стручног миритеља, који помаже социјалним партнерима да хармонизују односе и дођу до обострано прихватљивог решења.

    Превенција и смањење броја штрајкова, што се остварује активном, квалитетном и благовременом сарадњом Агенције са социјалним партнерима, ради превазилажење насталих проблема.

Визија

Водећа институција хармонизације радних односа и чувар социјалног мира и права на достојанствен рад.

Директор

Члан 9. Закона о мирном рeшавању радних спорова прописујe да радом Агeнцијe руководи дирeктор. Дирeктора поставља Влада Рeпубликe Србијe. Ако стране у спору споразумно не одреде миритеља, односно арбитра, одређује га директор Агенције решењем. Дирeктор Агeнцијe одлучујe о изузeћу миритeља и арбитра по обавeштeњу миритeља, односно арбитра и на захтeв странe у спору, у року од осам дана од сазнања за постојањe разлога за изузeћe. На основу одлукe о избору миритeља, односно арбитра дирeктор Агeнцијe доноси рeшeњe о упису у Имeник миритеља и арбитара. Државни службeници и намeштeници за свој рад одговарају дирeктору.

  Др Ивица Лазовић постављен је на положај директора Агенције Решењем Владе, по спроведеном конкурсу. Завршио је студије различитих нивоа на Правном факултету Универзитета у Београду, Факултету политичких наука и Филозофском факултету у Београду. Докторирао је на Факултету политичких наука у области управљања људским ресурсима у државној управи, а на истом факултету је и магистрирао на смеру за управу и управљање. Основне студије до степена мастера завршио је на Правном факултету Универзитета у Београду и Филозофском факултету, групи за социологију. Поред формалног образовања, завршио је више међународних усавршавања од којих су најзначајнији специјалистички једногодишњи курс престижне француске Националне школе за администрацију (ЕNА-École nationale d'administration) и трогодишњи програм усавршавања Шведског института за државну управу (SIPU International), са усавршавањем у Стокхолму. Учесник је и бројних других стручних семинара, обука, радионица, конференција у организацији Међународне организације рада (ILO), Monash University из Мелбурна, Алтернативне академске образовне мреже, Београдске отворене школе, Центра за менаџмент, Фондације Фридрих Еберт, PwC Akademijе, Jean Monenet, SIGMA, OECD, итд.

Радно искуство је стицао као професионални државни службеник од 2003. године у Министарству за државну управу и локалну самоуправу, Служби за управљање кадровима, Министарству/Канцеларији за Косово и Метохију, Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова где је био заменик директора до 2021. године када је постављен на положај директора Агенције.

Биографија Ивице Лазовића