Besplatno

Dobrovoljno

Nepristrasno

Stručno

Aktivnosti

21. Septembar 2021.

XXIII stručno-naučno savetovanje Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje, održano je na Zlatiboru od 15. do 18. septembra 2021 godine, sa osnovnom temom savetovanja “Izazovi savremenog radnog zakonodavstva”. Savetovanje su otvorili prof. dr Predrag Jovanović predsednik Udruženja, Jovan Protić, predstavnik Međunarodne organizacije rada i dr Ivica Lazović, direktor Agencije, a specijalni gost na otvaranju je bila prof. dr Darija Kisić Tepavčević kao prvi resorni ministar koji je posetio ovo savetovanje.

Prof. dr Kisić Tepavčević je naglasila da je doprinos Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje od velikog značaja za unapređenje radnih i socijalnih prava, o čemu svedoči i tradicija od 23 godine postojanja i rada i izrazila punu podršku radu Udruženja. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja spremno je za sve izazove kada je u pitanju radno pravo, a saradnja sa strukom je od velikog značaja u prevazilaženju tih izazova, istakla je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prof. dr Darija Kisić Tepavčević. U radu Međunarodnog savetovanja Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije učestvovala je i pomoćnica ministra u Sektoru za rad i zapošljavanje prof. dr Sandra Grujičić.

Direktor Agencije dr Ivica Lazović je izložio referat o izazovima za radno zakonodavstvo u oblasti mirnog rešavanja radnih sporova u kome je naglasio veliki značaj da bude prepoznata mogućnost za mirno rešavanje radnih sporova u novim propisima kojima se uređuju različite oblasti vezane za rad, kao što je štrajk ili sezonski rad. Takođe, istaknuta je i mogućnost daljeg unapređenja pravnog instituta mirnog rešavanja radnih sporova kroz unapređenje važećih zakonskih rešenja u pogledu uvođenja dvostepenosti u postupke, obaveznosti i posredovanja kao metode za rešavanje radnih sporova.

Tematske oblasti Savetovanja pokrile su celokupnu materiju radnog prava kroz prizmu svih radnopravnih instituta i prakse u rešavanju radnih sporova (sudski i vansudski metodi). Referenti, moderatori i drgi nosioci aktivnosti bili su ugledni stručnjaci iz zemlje i inostranstva (profesori radnog prava sa svih naših univerziteta kao i sa prestižnih univerziteta u regionu, eminentne sudije sa svih sudskih instanci, eksperti koji rade na kreiranju i praćenju zakonskih akata, drugi stručnjaci angažovani u državnim ustanovama i organima, reprezentativnim sindikalnim organizacijama, arbitri i miritelji Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, advokati i drugi).

10. Septembar 2021.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova kolektivni radni spor u Opštoj bolnici „Sveti Luka“ u Smederevu rešen je potpisivanjem zajedničkog Sporazuma strana u sporu. Kolektivni radni spor je pokrenut oko primene Posebnog kolektivnog ugovora. Za postupajućeg miritelja je određen Predrag Plavkić.

Posle pet rasprava potpisana je Preporuka o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora, a na osnovu nje i Sporazum o rešenju kolektivnog radnog spora (koji postaje deo kolektivnog ugovora), a kojim je postignuta saglasnost oko svih spornih pitanja. Poslodavac u OB „Sveti Luka“ i sindikati – Sindikat „Sloga“ OB „Sveti Luka“, Sindikat medicinskih sestara i tehničara OB „Sveti Luka“ i Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti OB „Sveti Luka“u Smederevu još jednom su pokazali kako se može kroz socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca doći do pravog rešenja, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, da se sporovi rešavaju mirnim putem.

06. Avgust 2021.

U JKP „Infostan tehnologije“ u Beogradu, u postupku mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora povodom ostvarivanja prava na sindikalno organizovanje i delovanje, a koji je pokrenut na predlog Sindikata Sloga JKP „Infostan tehnologije“, postupajuća miriteljka Slađana Andrić je donela preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora.

Miriteljka je formirala Odbor za mirenje u skladu sa zakonom, u koji su ušle strane u sporu. Uz posredstvo Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova strane u sporu, poslovodstvo i sindikat, imali su oprečna mišnjenja po pitanju nastalog spora. Nakon dve rasprave i sumiranih predloga za moguće prevazilaženje postojeće situacije, zahtevana je preporuka od strane miriteljke o rešenju spora. Miriteljka je donela preporuku kojom upućuje strane na dalji dijalog, da se razmotre i preispitaju zahtevi predstavnika sindikata i da se sva sporna pitanja rešavaju mirnim putem kroz dalji dijalog.

Postupak pred Agencijom je vođen povodom ostvarivanja prava na sindikalno organizovanje i delovanje koje se, između ostalog, jemči članom 206. Zakona o radu. Strane u postupku imaju mogućnost da u daljem neposrednom dijalogu uz uvažavanje zajedničkih interesa dođu do prihvatljivog rešenja.

13. Jul 2021.

U utorak 13. jula 2021. godine Kancelarija Međunarodne organizacije rada iz Budimpešte je u Beogradu organizovala Validacionu radionicu uporedne analize zakonodavstva Republike Srbije o nasilju i zlostavljanju u svetu rada sa odredbama Konvencije MOR-a 190, a na kojoj je bila uključena i Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova. O Konvenciji 190 o nasilju i zlostavljanju u svetu rada su govorili Jovan Protić, nacionalni koordinator MOR, Valentina Beghini, viši tehnički savetnik MOR u Ženevi, Kristina Miheš, viši specijalista za socijalni dijalog MOR u Budimpešti i prof. dr Bojan Urdarević, eksterni saradnik MOR i miritelj Agencije.

Međunarodna konferencija o radu, usvojila je 21. juna 2019. Konvenciju o eliminaciji nasilja i zlostavljanja u svetu rada (br. 190) i njenu prateću Preporuku (br. 206). Usvojene konvencije se dostavljaju svim članovima MOR na ratifikaciju, a ako je u pitanju preporuka ona se dostavlja na razmatranje da bi se primenila u formi nacionalnog zakona ili nekoj drugoj formi. Ratifikacija predstavlja diskreciono pravo svake države da u celosti, uslovno ili delimično ratifikuje konvenciju, odbije ratifikaciju ili ne izvrši ratifikaciju.

Prtezentacije sa radionice možete pogledati OVDE i OVDE.

09. Jul 2021.

U Zavodu za hitnu medicinsku pomoć „Kragujevac“ u postupku mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora povodom ytvrđivanja prava na reprezentativnost sindikata kod poslodavca, a koji je pokrenut na predlog Udruženih sindikata Srbije „Sloga“ – Sindikat zdravstva i socijalne zaštite, postupajući miritelj dr Aleksandar Antić je doneo preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora.

Miritelj je formirao Odbor za mirenje u skladu sa zakonom, u koji su ušle strane u sporu. Uz posredstvo Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, strane u sporu, rukovodstvo i sindikat, nakon dve rasprave nisu došle do zajedničke preporuke o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora, te je na zahtev sindikata miritelj doneo preporuku da nastave postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata kod poslodavca u skladu sa zakonom i da sva sporna pitanja rešavaju kroz socijalni dijalog mirnim putem.

U Zavodu za hitnu medicinsku pomoć „Kragujevac“ sindikat i rukovodstvo su još jednom kroz postupak mirnog rešavanja radnog spora dali primer dobre prakse da radne sporove treba rešavati mirnim putem. Podsetićemo da su u ovom Zavodu i krajem 2020. godine, mirno rešavali preko 170 individualnih sporova oko načina isplate zarade, u postupku pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova. Zaposleni i rukovodstvo u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć „Kragujevac“ rešavajući svoje radne sporove mirnim putem postupaju društveno odgovorno i u skladu sa preporukom Vlade da u cilju smanjenja budžetskih troškova u postupcima, korisnici javnih sredstava radne sporove rešavaju mirnim putem.

25. Jun 2021.

Dana 25.06.2021. godine održana je Uvodna obuka za novoizabrane miritelje i arbitre, a u skladu sa Programom stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za 2021. godinu.

Obuka je održana u formi vebinara koji je imao dva segmenta. Prvi segment se odnosio na postupke mirenja sa studijama slučaja iz prakse Agencije, a koji je vodio dugogodišnji miritelj Agencije prof. dr Bojan Urdarević. Drugi segment se odnosio na arbitraže sa praktičnim primerima, a koji je vodila Dejana Spasojević Ivančić dugogodišnja arbitarka i miriteljka Agencije.

Iako je interaktivni vebinar organizovan u cilju uvođenja novoizabranih miritelja i arbitara u postupke mirenja i arbitraža pred Agencijom, on će biti od koristi i drugim miriteljima i arbitrima, u pogledu razmene relevantnih iskustava i primera iz prakse.

Prezentacije sa vebinara možete pogledati klikom na linkove Mirenja i Arbitraže .

Drugi o nama

Drugi o nama

“Mirno rešavanje radnih sporova predstavlja poželjno sredstvo za rešavanje nesuglasica u procesu rada, uz istovremeno očuvanje dobrih odnosa između zaposlenog i poslodavca. A upravo dobri odnosi, saradnja i dijalog vode uspešnom poslovanju na nivo preduzeća ili ustanove, odnosno ekonomski uspešnom i socijalno odgovornom društvu”

Predsednik SSSS

Ljubisav Orbović

/

Drugi o nama

Drugi o nama

“Poslodavci podržavaju mehanizme za mirno rešavanje radnih sporova, jer su moćan alat koji pomaže stranama u sporu da same nađu rešenje problema, čime doprinose razvoju socijalnog dijaloga i ravnoteži održivog ekonomskog i socijalnog napretka.”

predsednik Unije poslodavaca Srbije

Miloš Nenezić

/

Drugi o nama

Drugi o nama

“Institut mirnog rešavanja sporova je mehanizam regulacije, demokratskog oblikovanja i usaglašavanja različitih interesa kojim se istovremeno smanjuju rizici i troškovi iracionalnih i nekontrolisanih konflikata. Ujedno, tako se uspostavlja međusobno poverenje i spremnost na dijalog.”

UGS Nezavisnost

Dr Zoran Stoiljković

/

Видео: Републичка Агенција за мирно решавање радних спорова - Промо Видео

Видео: Републичка Агенција за мирно решавање радних спорова - Промо Видео

Agencija u medijima

SOS

mobing

0800-300-601

besplatan poziv

Preuzmite našu aplikaciju za mobilni telefon

The mobile application of the Republic agency for peaceful settlement of labor disputes is for everyone who wants to initiate the mediation procedure under the jurisdiction of the agency easy and quickly, as well as for those who want to learn more about the agency and its activities.

Goole play Preuzmite aplikaciju
banner mobile phone