Stručno

Dobrovoljno

Nepristrasno

Besplatno

Aktivnosti

18. Maj 2023.

U cilju podizanja i jačanja kapaciteta miritelja, arbitara i Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, održan je trodnevni trening i obuka u hotelu Omorika na Tari, u periodu od 14. do 17. maja 2023. godine. Ovo je najveći do sada organizovani trening i prvi van Beograda, a realizovan je zahvaljujući podršci Međunarodne organizacija rada (ILO) u okviru projekta koji predstavlja deo „Inicijative za globalnu solidarnost“ Nemačke razvojne saradnje, koju sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.

Najmasovnijoj obuci i treningu od osnivanja Agencije prisustvovalo je preko 70 učesnika, miritelja, arbitara, zaposlenih u Agenciji, kao i direktori i gosti iz Agencije za mirno rešavanje radnih sporova iz Crne Gore i Agencije za mirno rešavanje radnih sporova iz Republike Srpske (Bosne i Hercegovine).

Prvog dana je održan trening “Komunikacija u rešavanju konflikata od treće strane“, vođen od strane centra „H.art“, drugog dana je održana obuka „Međunarodna perspektiva industrijskih sporova i mirnog rešavanja radnih sporova za miritelje i arbitre – primer Nemačke“, vođen od strane Michaela Driera, a treći dan je održan trening „Podizanje vidljivosti kroz direktnu komunikaciju i medije“, vođen od strane Andre Brbaklić eksperta za odnose sa javnošću. Učesnici su bili u prilici da kroz interaktivne treninge i obuke koje su uključivale simulacije realnog okruženja i aktivan rad u grupama unaprede svoje komunikacione veštine i sagledaju mogućnosti za povećanje vidljivosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova u privatnom sektoru. Miritelji i arbitri su kroz ove treninge dobili alate koji im omogućavaju da na brži i efikasniji način rešavaju konflikte nastale povodom radnih sporova. Istovremeno, upoznati su sa metodama koje im mogu pomoći da budu prepoznati kao neko ko može pomoći zaposlenima i poslodavcima, u sredinama iz kojih dolaze, da nastale sporove reše vansudskim putem.

Drugog dana obuke Michael Drier advokat, specijalizovan za kolektivno posredovanje i pregovaranje u složenim sporovima socijalnih partnera, iz Hamburga, sve prisutne upoznao je sa istorijatom i načinom kolektivnog pregovaranja, sistemom razrešenja konflikta i sistemom rešavanje žalbi u Nemačkoj. Poseban segment je posvećen podizanju kapaciteta Agencije za primenu novog Zakona o dužnoj pažnji u lancima snabdevanja i značaju ovog propisa za privatan sektor u Srbiji.

Ovaj trening je rezultirao sa više korisnih zaključaka koji će unaprediti kapacitet Agencije i njenih miritelja i arbitara za pristup i rešavanje radnih sporova u privatnom sektoru.

04. Maj 2023.

Republičku agenciju za mirno rešavanje radnih sporova posetila je od 3. do 4. maja 2023. godine tripartitna delegacija iz Republike Albanije, koju su činili dva predstavnika reprezentativnih sindikata (Konfederacija sindikata i Ujedinjeni nezavisni sindikati), dva predstavnika poslodavaca (Biznis Albanija), dva predstavnika Ministarstva finansija i ekonomije koji su zaduženi za socijalni dijalog i radne odnose i predstavnica Međunarodne organizacije rada u Albaniji Dorina Nika.

Tripartitna studijska poseta je imala za cilj da se gosti iz prve ruke upoznaju sa iskustvima stalne, posvećene i specijalizovane institucije za rešavanje sporova na jednom mestu, koja rešava individualne i kolektivne sporove. Naša Agencija je izabrana kao ciljna institucija za studijsku posetu zbog svog mandata koji se bavi individualnim i kolektivnim sporovima i kombinovane ekspertize od skoro 20 godina.

Sa praksom Agencije goste je upoznao direktor, a o finansiranju Agencije i miritelja i arbitara, govorile su Dragana Andonovska rukovodilac Grupe za pravne poslove i Biljana Stojić, rukovodilac Grupe za finansijske poslove. O digitalizaciji u radu Agencije, elektronskoj bazi podataka, promotovnim aktivnostima i upravljanju kvalitetom, govorio je Miloš Prokić, savetnik.

Gosti su se upoznali i sa radom miritelja i arbitara u direktnom razgovoru sa Zoricom Radović i prof. dr Bojanom Urdarevićem, ali i sa iskustvima korisnika kroz razgovor sa predsednikom Sindikat radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije Sašom Torlakovićem.

Poseta je bila deo projekta „Pristup pravdi u radnim sporovima kroz posredovanje i mirenje“ koji sprovodi MOR uz finansijsku podršku Vlade Švedske, a koji pruža podršku albanskim tripartitnim konstituentima u reviziji postojećeg sistema mirnog rešavanja radnih sporova i osmišljavanju mera za povećanje njegove efikasnosti i dometa.

Nakon ove posete, formiće se radna grupa koja će izraditi predlog za osnivanje specijalizovane Agencije za radne sporove u Albaniji. Biće to treća Agencija koja nastaje po uzoru na našu Agenciju, pored Agencije za mirno riješavanje radnih sporova Crne Gore i JU Agencije mirno riješavanje radnih sporova iz Republike Srpske (Bosne i Hercegovine). Veoma nas čini ponosnim činjenica da je naš model rešavanja radnih sporova postoji interesovanje u regionu i da možemo da podelimo svoje iskustvo i dobru praksu.

24. April 2023.

Na inicijativu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, dana 24.04.2023. godine, održan je sastanak sa predstavnicima organizacija koje se bave medijacijom u Republici Srbiji. Cilj ovog sastanka je međusobno upoznavanje i razmena iskustava, dijalog o dobrim praksama i barijerama na koje nailazi kako Agencije tako i pomenute organizacije.

Skupu su, pored predstavnika Agencije, prisustvovali predstavnici UG Medijatori Kruševca, Instituta za medijaciju, pregovaranje i javne politike i Komore medijatora Srbije.

Na sastanku je pokrenuto mnogo tema koje se tiču pre svega prepoznavanja značaja alternativnog rešavanja radnih sporova i prednostima koje taj institut ima. Dogovoreni su dalji pravci saradnje i intenziviranja odnosa kroz međusobno učestvovanje na obukama i tribinama. Zaključak je da je da postoji dosta prostora za zajedničko delovanje u narednom periodu i da je ovo samo prva u nizu radionica ovog tipa.

21. April 2023.

Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, zajedničkim Predlogom za mirno rešavanje radnog spora, a povodom isplate minimalne zarade, obratili su se zaposleni i rukovodstvo JPKP "Lazarevac". Ovom zajedničkom odlukom zaposleni i rukovodstvo postupili su u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije da u cilju smanjenja troškova postupaka, korisnici javnih sredstava radne sporove rešavaju mirnim putem.

Pred Agencijom je do sada, zajediničkim Predlogom za pokretanje postupka, pokrenuto 460 individualnih postupaka, od kojih je 250 već okončano, uz najavu predstavnika zaposlenih i poslodavca da ovaj broj nije konačan i da se u narednom periodu očekuju novi Predlozi.

Ovo je još jedan primer dobre prakse da se individualni radni sporovi rešavaju mirnim putem, a ne u sudskim postupcima. Na ovaj način izbeći će se nepotrebni sudski i ostali troškovi kako za zaposlene tako i za poslodavca, a zaposleni će u roku od 30 dana doći do arbitražnih rešenja koja su iste pravne snage kao pravosnažne sudske presude.

07. April 2023.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova održala je Prvu interaktivnu obuku za miritelje i arbitre u 2023. godini. Obuka je realizovana 07. aprila 2023. godine u Palati „Srbija“ uz prisustvo velikog broja miritelja i arbitara.

Specijalni gosti na otvaranju obuke bili su predstavnici Međunarodne organizacije rada iz Ženeve, Kristina Miheš koja je Šef odseka za zakon o radu i reforme i Valeri Van Goethem, specijalista radnog prava, kao i dr Jovan Protić predstavnik Međunarodne organizacije rada u Srbiji. Oni su prisutne upoznali sa aktivnostima MOR-a u oblasti mirnog rešavanja radnih sporova i sa novom metodologijom MOR za pružanje tehničke pomoći u prevenciji i rešavanju radnih sporova.

Prisutne miritelje i arbitre sa aktuelnom sudskom praksom u oblasti radnih sporova upoznali su suduja Ustavnog suda Srbije Lidija Đukić i sudija Apelacionog suda u Novom Sadu Vesna Dušić.

Drugi deo obuke u popodnevnom delu bio je posvećen sticanju specijalizovanih znanja za rešavanje sporova koji se odnose na zlostavljanju na radu, koji je vodila Olga Vučković Kićanović.

05. April 2023.

Međunarodna organizacija rada (MOR) je započela razvoj metodologije za pružanje tehničke pomoći u prevenciji i rešavanju radnih sporova, kako bi poboljšala pristup pravdi u oblasti rada svojim članicama. Dana 5. i 6. aprila 2023. godine organizovana je radionica za primenu nove metodologije samoprocene u Beogradu.

Radionicu su vodili Kristina Miheš, Šef odseka za zakon o radu i reforme i Valeri Van Goethem, Specijalista radnog prava Međunarodne organizacije rada. Na radionici su učestvovali predstavnici Unije poslodavaca Srbije, reprezentativnih sindikata - Saveza samostalnih sindikata i UGS „Nezavisnost“, miritelji i arbitri, eksterni eksperti i većina zaposlenih u Agenciji.

Jedan od glavnih ciljeva radionice je korišćenje dijagnostičkog alata razvijenog od strane MOR-a, za samoprocenu vansudskih institucija za prevenciju i rešavanje sporova. Predviđeno je da će ovaj dijagnostički alat pomoći državi i socijalnim partnerima u proceni i razumevanju trenutne situacije, u indentifikovanju potencijalnih mogućnosti i izazova, kao i u zajedničkom osmišljavanju mera za njihovo rešavanje. Takođe, ovaj dijagnostički alat će pomoći i MOR-u u efikasnijem prilagođavanju i usmeravanju svoje tehničke pomoći u skladu sa potrebama indentifikovanim od strane nacionalnih tripartitnih konstituenata.

Drugi o nama

Drugi o nama

“Mirno rešavanje radnih sporova predstavlja poželjno sredstvo za rešavanje nesuglasica u procesu rada, uz istovremeno očuvanje dobrih odnosa između zaposlenog i poslodavca. A upravo dobri odnosi, saradnja i dijalog vode uspešnom poslovanju na nivo preduzeća ili ustanove, odnosno ekonomski uspešnom i socijalno odgovornom društvu”

Predsednik SSSS

Ljubisav Orbović

/

Drugi o nama

Drugi o nama

“Poslodavci podržavaju mehanizme za mirno rešavanje radnih sporova, jer su moćan alat koji pomaže stranama u sporu da same nađu rešenje problema, čime doprinose razvoju socijalnog dijaloga i ravnoteži održivog ekonomskog i socijalnog napretka.”

predsednik Unije poslodavaca Srbije

Miloš Nenezić

/

Drugi o nama

Drugi o nama

“Mirno rešavanje radnih sporova za radnike znači pre svega mogućnost da se radni spor reši u kratkom roku i da se ne ide na sud. Mi ohrabrujemo naše članove da ga koriste što više, ohrabrujemo i poslodavce da koriste ovaj institut, jer je neophodno da i oni budu strana koji taj institut prihvata.”

Predsednik UGS Nezavisnost

Čedanka Andrić

/

Agencija u medijima

SOS

mobing

0800-300-601

besplatan poziv