Besplatno

Dobrovoljno

Nepristrasno

Stručno

Aktivnosti

17 Sep

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova održala je specijalnu obuku za novoizabrane miritelje i arbitre 12. septembra 2019. godine. Obuku je otvorio direktor Agencije Mile Radivojević koji je govorio o rezultatima rada u proteklom periodu i tendenciji porasta broja radnih sporova koji se rešavaju mirnim putem, što je i osnov za dopunu liste miritelja i arbitara. O konkretnom radu Agencije, nadležnostima, praksi, prednostima, vrstama najčešćih radnih sporova i statističkim pokazateljima u radu govorio je zamenik direktora Ivica Lazović. O socijalnom dijalogu, tripartizmu, odnosima među socijalnim partnerima i spornim situacijama u praksi govorila je Dragica Mišljenović član Stalnog radnog tela za kolektivno pregovaranje i mirno rešavanje radnih sporova Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije. Posebno važan segment obuke je predstavljao blok u kojem je obrađeno više studija slučajeva individualnih i kolektivnih radnih sporova iz prakse Agencije. Sa ovim slučajevima prisutne su upoznali višegodišnji miritelji i arbitri Agencije, Dejana Spasojević Ivančić i Verica Hrnčjar. Obuka je protekla u interaktivnoj atmosferi i upoznavanju novoizabranih miritelja i arbitara sa dobrom praksom u cilju što bržeg uključivanja u postupke mirnog rešavanja radnih sporova.

16 Avg

U Javnom komunalnom preduzeću „Ivanjica“ uspešno je okončano 162 individualna radna spora pokrenuta zbog neisplate naknada za ishranu u toku rada i neisplate regresa za korišćenje godišnjeg odmora. Poslovodstvo i zaposleni u Javnom komunalnom preduzeću „Ivanjica“ su dali dobar primer socijalno odgovornog poslovanja da se individualni radni sporovi rešavaju mirnim putem, a ne u sudskim postupcima. Na ovaj način su izbegnuti nepotrebni sudski i ostali troškovi kako za zaposlene tako i za poslodavca, a zaposleni su u kratkom roku od 30 dana došli do arbitražnih rešenja, koja su iste pravne snage kao pravosnažne sudske presude.

03 Jun

Na konkurs za izbor miritelja i arbitara koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 14 od 06. marta 2019. godine za koji je rok za podnošenje prijava istekao 08. aprila pristiglo je ukupno 28 blagovremenih prijava. Komisija za izbor miritelja i arbitara sastavljena na predlog Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, od predstavnika reprezentativnih sindikata – Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata “Nezavisnost“, Unije poslodavaca Srbije i predstavnika Vlade Republike Srbije, imala je zadatak da donese odluku i izabere miritelje i arbitre.

Jednoglasnom odlukom Komisije izabrani su:

Sledeći kandidati za miritelje:

 1. Valentina Vojinović
 2. Daliborka Kosanović
 3. Dragana Jovanović
 4. Žarko Kovačević
 5. Gorica Milošević
 6. Biljana Drakula
 7. Dejan Milić
 8. Vijoleta Palić
 9. Predrag Plavkić
 10. Aleksandar Antić
 11. Miloš Stevović

Sledeći kandidati za arbitre:

 1. Valentina Vojinović
 2. Daliborka Kosanović
 3. Dragana Jovanović
 4. Žarko Kovačević
 5. Gorica Milošević
 6. Biljana Drakula
 7. Dejan Milić
 8. Vijoleta Palić
 9. Miloš Stevović

Ovim putem Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova se zahvaljuje svim kandidatima na pokazanom interesovanju i prijavi na Konkurs za izbor miritelja i arbitara. Na osnovu odluke Komisije, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova će doneti Rešenje o upisu izabranih kandidata u Imenik miritelja i arbitara, što će u najkraćem roku biti objavljeno u ,,Službenom glasniku Republike Srbije“.

23 Maj

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova prisustvovaće na poziv Međunarodne organizacije rada na Četvrtom godišnjem subregionalnom sastanku mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova koji će se održati u Republici Severnoj Makedoniji, u Skoplju od 28. do 29. maja 2019. godine.

Godišnji sastanak mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova će se održati u formi konferencije za profesionalne miritelje u regionu i upoznavanje sa izveštajima o pojedinačnim sistemima rešavanja sporova u oblasti rada, predstavljanje vodećih principa za efikasno sprečavanje i rešavanje radnih sporova, upoznavanje sa kriterijumima za efikasno i kvalitetno pomirenje i posredovanje u svetlu komparativnih praksi i empirijskih istraživanja, predstavljanje i razmatranje nove reforme u oblasti mirnog rešavanja radnih sporova, upoznavanje sa bazom podataka o subregionalnim slučajevima mirnog rešavanja sporova i etičkim principima rada miritelja i arbitara.

Razmena regionalnih iskustava imaće značaj za dalji razvoj pravnog instituta mirnog rešavanja radnih sporova, kako u regionu, tako i u Republici Srbiji. Ovaj skup će kroz zajedničku praksu doprineti i podizanju stručnih kapaciteta Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

25 Apr

Na inicijativu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mile Radivojević, imao je zadovoljstvo da se obrati grupi od oko 50 studenata Pravnog fakulteta Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru i predstavi im institut mirnog rešavanja radnih sporova i rad Agencije.

Studijsku posetu su predvodili rektor Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru Suad Bećirović i dekan Pravnog fakulteta Reihan Kurtović, a studentima su se obratili i državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zaim Redžepović i pomoćnik direktora u Upravi za saradnju sa verskim zajednicama Ferid Bulić. Oni su govorili o naporima koji se ulažu da svi mladi ljudi, iz svih delova naše zemlje, upoznaju rad institucija, jer će u budućnosti oni biti nosioci najvažnijih funkcija u našem društvu.  Na kraju je najavljeno da će se ovakvi oblici saradnje nastaviti i u budućnosti.

12 Apr

Prvi interaktivni seminar za miritelje i arbitre u 2019. godini na temu „Individualni radni sporovi u praksi“, održan je 12. aprila u Beogradu.

Interaktivni seminar je otvorila Bojana Stanić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koja je naglasila doprinos izmene propisa unapređenju stanja u ovoj oblasti.

Zdenka Burzan, direktorka Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Crne Gore i direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mile Radivojević su govorili o regionalnoj saradnji, a predavanje na temu ,,Praksa Vrhovnog kasacionog suda u oblasti radnih sporova“ održao je sudija Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu Predrag Trifunović. Tema drugog panela bila je posvećena mirnom rešavanju radnih sporova u praksi, gde su svoja iskustva učesnicima predstavili miritelji i arbitri Verica Hrnčjar i Dejana Spasojević.

Treći panel bio je posvećen veštinama rešavanja konflikta o kojima je govorila Milica Jovanović,  konsultant i ekspert za lični i profesionalni razvoj.

Poslednji panel Prvog interaktivnog seminara miritelja i arbitara bio je posvećen mirnom rešavanju radnih sporova u Crnoj Gori, kao i aktuelnim izmenama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova Crne Gore, o čemu je govorila prof. dr Vesna Simović – Zvicer.

Seminar je organizovan u cilju daljeg profesionalnog razvoja miritelja i arbitara u oblasti individualnih radnih sporova i ima posebnu važnost, jer omogućava neposrednu razmenu relevantnih iskustava, kao i primera dobre prakse.

Drugi o nama

Mirno rešavanje radnih sporova predstavlja poželjno sredstvo za rešavanje nesuglasica u procesu rada, uz istovremeno očuvanje dobrih odnosa između zaposlenog i poslodavca. A upravo dobri odnosi, saradnja i dijalog vode uspešnom poslovanju na nivo preduzeća ili ustanove, odnosno ekonomski uspešnom i socijalno odgovornom društvu

Predsednik SSSS

Ljubisav Orbović

Drugi o nama

Poslodavci podržavaju mehanizme za mirno rešavanje radnih sporova, jer su moćan alat koji pomaže stranama u sporu da same nađu rešenje problema, čime doprinose razvoju socijalnog dijaloga i ravnoteži održivog ekonomskog i socijalnog napretka.

predsednik Unije poslodavaca Srbije

Miloš Nenezić

Drugi o nama

Institut mirnog rešavanja sporova je mehanizam regulacije, demokratskog oblikovanja i usaglašavanja različitih interesa kojim se istovremeno smanjuju rizici i troškovi iracionalnih i nekontrolisanih konflikata. Ujedno, tako se uspostavlja međusobno poverenje i spremnost na dijalog.

UGS Nezavisnost

Dr Zoran Stoiljković

Agencija U Medijima