Besplatno

Dobrovoljno

Nepristrasno

Stručno

Aktivnosti

27. Januar 2023.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova rešavan je kolektivni radni spor u JKP Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd“, a koji je okončan donošenjem preporuke miritelja. Kolektivni radni spor čiji je predmet pravo na sindikalno organizovanje i delovanje, pokrenut je na predlog Sindikata „Sloga“ GSP, koji su deo USS „Sloga“

Postupajući miritelj Predrag Plavkić, u skladu sa zakonom, na prvoj raspravi je formirao Odbor za mirenje u koji su ušli miritelj kao predsedavajući Odbora i predstavnici svih strana u sporu. Nakon četiri održane rasprave strane u sporu nisu došle do zajedničke preporuke, ali su izneli niz predloga za prevazilaženje situacije, a na zahtev strana u sporu, miritelj je doneo preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora.

Poslodavac i sindikalna organizacija su uspostavili uspešan dijalog i smanjene su tenzije u cilju iznalaženja kompromisnog rešenja prihvatljivog za obe strane. Preporuka je da se dijalog nastavi i da se sva buduća sporna pitanja rešavaju mirnim putem i socijalnim dijalogom.

20. Januar 2023.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova donela je Program posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za 2023. godinu.

Program stručnog usavršavanja ima za cilj kontinuirano unapređenje veština i znanja i ujednačavanje praksi miritelja i arbitara u oblasti mirnog rešavanja radnih sporova, što je bitan preduslov za dalji razvoj instituta mirnog rešavanja radnih sporova u praksi, a time i efikasne radnopravne zaštite u Republici Srbiji.

Ovim Programom planirane su dve obuke miritelja i arbitara i posebne individualne obuke. Pored navedenih obuka, Agencija će u 2023. godini organizovati i druge obuke uz ekspertsku podršku Međunarodne organizacije rada (MOR) i Nemačkom saradnjom u Srbiji „GIZ“ sa kojima se realizuje projekat „Obezbeđivanje adekvatnog pristupa žalbenim mehanizmima za radnike u automobilskoj, elektro i tekstilnoj industriji u Srbiji“.

Program posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za 2023. godinu možete preuzeti klikom na LINK.

30. Decembar 2022.

Puno uspeha u Novoj godini želi vam tim Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

21. Decembar 2022.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova ugostila je, u sredu, 21. decembra 2022. godine, studente završne godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji pohađaju nastavu na predmetu Radno pravo. Poseta je organizovana u okviru potpisanog Sporazuma o saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu a predvodili su je prof. dr Ljubinka Kovačević i doc. dr Filip Bojić.

Posetu je otvorio direktor Agencije, dr Ivica Lazović, koji se zahvalio prof. dr Ljubinki Kovačević na doprinosu promociji instituta mirnog rešavanja radnih sporova i tom prilikom joj uručio Plaketu Agencije za izuzetnu saradnju, kontinuiranu podršku u obukama miritelja i arbitara i stručno konsultovanje u radu. U nastavku, on je studente upoznao sa nadležnostima Agencije, rokovima u kojima se postupak pred Agencijom okončava kao i sa statistikom pokrenutih postupaka u prethodnom periodu. Posebnu pažnju, gospodin Lazović, je posvetio prednostima koje vođenje postupka pred Agencijom ima u odnosu na sudski postupak, za sve strane u sporu.

Primere iz prakse rada Agencije studentima je predstavila Dragana Andonovska, viši savetnik u Agenciji. Ona je pokazala kako se, kada postoji dobra volja strana u sporu, i neki od najkomplikovanijih radnih sporova mogu rešiti mirnim putem, bez vođenja dugotrajnog sudskog postupka.

Upoznavanje sa radom Agencije završeno je razgovorom sa studentima, u kome su studenti postavljali pitanja i iznosili svoja mišljenja i dileme o alternativnim vidovima rešavanja radnih sporova u Republici Srbiji.

13. Decembar 2022.

Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, dodeljena je Plaketa za doprinos socijalnom dijalogu i uspešnu saradnju od strane Sindikata radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije, na sednici Republičkog odbora ovog sindikata koja je održana 13. decembra 2022. godine u Beogradu.

Predsednik sindikata, Saša Torlaković, uručio je ovom prilikom Agenciji plaketu za uspešnu saradnju sa SRGIGMS. Uz zahvalnost Agenciji za do sada učinjeno on je istakao značaj proširenja saradnje i intenziviranja aktivnosti kako bi se članovi sindikata u što većem broju usmeravali da sve nastale radne sporove rešavaju mirnim putem.

Prisutnima je dosadašnji rad i nadležnosti Agencije predstavila Dragana Andonovska, rukovodilac Grupe za pravne i stručne poslove u Agenciji. Ona je, uz poseban osvrt na primere iz dosadašnje prakse, podsetila učesnike na sve prednosti koje mirno rešavanje radnih sporova nosi.

Skupu su prisustvovali i predsednik SSSS Ljuba Orbović, Dule Vuković, državni sekretar u Ministarstvu građevine Dragan Stevanović, direktor uprave za bezbednost i zdravlje na radu Dunja Radojičić i brojni predstavnici ovog sindikata.

09. Decembar 2022.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova predstavila je svoj rad na poziv Zajednice sindikata Srbije na skupu koji je ovaj sindikat organizovao od 07. do 09. decembra na Divčibarama. Ispred Agencije je učestvovao direktor Agencije dr Ivica Lazović koji je predstavio Agenciju, a govorila je i Mira Basta iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Na navedenom skupu sindikalni predstavnici, njih preko šezdeset, iz različitih grana i lokalnih samouprava Republike Srbije, mogli su iz prve ruke da se upoznaju sa dosadašnjim radom Agencije i benefitima koje mirno rešavanje radnih sporova pruža.

Na skupu su pored predstavnika Agencije i Ministarstva govorili i predsednik Zajednice sindikata Srbije Petar Milovanović, kao i sindikalni predstavnici iz različitih grana koje su deo ovog sindikata.

Drugi o nama

Drugi o nama

“Mirno rešavanje radnih sporova predstavlja poželjno sredstvo za rešavanje nesuglasica u procesu rada, uz istovremeno očuvanje dobrih odnosa između zaposlenog i poslodavca. A upravo dobri odnosi, saradnja i dijalog vode uspešnom poslovanju na nivo preduzeća ili ustanove, odnosno ekonomski uspešnom i socijalno odgovornom društvu”

Predsednik SSSS

Ljubisav Orbović

/

Drugi o nama

Drugi o nama

“Poslodavci podržavaju mehanizme za mirno rešavanje radnih sporova, jer su moćan alat koji pomaže stranama u sporu da same nađu rešenje problema, čime doprinose razvoju socijalnog dijaloga i ravnoteži održivog ekonomskog i socijalnog napretka.”

predsednik Unije poslodavaca Srbije

Miloš Nenezić

/

Drugi o nama

Drugi o nama

“Mirno rešavanje radnih sporova za radnike znači pre svega mogućnost da se radni spor reši u kratkom roku i da se ne ide na sud. Mi ohrabrujemo naše članove da ga koriste što više, ohrabrujemo i poslodavce da koriste ovaj institut, jer je neophodno da i oni budu strana koji taj institut prihvata.”

Predsednik UGS Nezavisnost

Čedanka Andrić

/

Agencija u medijima

SOS

mobing

0800-300-601

besplatan poziv