Покретање поступка

Поступак пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова покреће се Предлогом за покретање поступка, у коме се наводе подаци о предлагачу, подаци о другој страни у поступку и предмет спора.

Предлог за покретање поступка се доставља Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова, лично, путем поште, електронском поштом или факсом, на контакт наведен на насловној страни сајта.

По добијању Вашег Предлога, Агенција исти прослеђује, уз пратеће писмо и документацију, другој страни, која се о Предлогу изјашњава у року од пет радних дана.

Ако друга страна прихвати Предлог, директор Агенције доноси Решење о одређивању миритеља, односно арбитра. Стране у поступку имају могућност избора миритеља и арбитра из Именика миритеља и арбитара а уколико не постоји сагласност око избора, одређује га директор Агенције.

Ако друга страна у поступку одбије Предлог или не одговори у законском року, поступак се обуставља Закључком о обустави поступка.

У индивидуалним споровима, арбитар окончава поступак Решењем арбитра, које је коначно, правноснажно и извршно (на које не постоји могућност жалбе и које обавезује стране у поступку-може се принудно извршити). Кад се поступак оконча Решењем арбитра, стране у поступку немају право вођења судског спора по истом основу, а незадовољна страна има право на тужбу за поништај домаће арбитражне одлуке у складу са законом.

У колективним радним споровима, уколико се постигне сагласност око предмета спора Одбор за мирење (који чине стране у поступку и миритељ) усваја Препоруку о решењу спора. Уколико Одбор не донесе препоруку у законском року од дана закључења расправе, миритељ може на захтев једне од страна у спору да предложи препоруку. Стране у спору могу да закључе споразум о решењу спора на основу препоруке. Ако је предмет спора колективни уговор, споразум постаје основ за закључивање, измене и/или допуне колективног уговора.

Једнини изузетак од добровољног покретања поступка је колективни радни спор у делатностима од општег интереса, на које се примењује минимум процеса рада у складу са законом који регулише обуставу рада. У тим случајевима директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова поступак покреће по службеној дужности.

За покретање поступка онлајн молимо вас да попуните форму и потврдите кликом на дугме Пошаљи

ПРЕДЛОГ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА МИРНОГ РЕШАВАЊА РАДНОГ СПОРА
Молимо вас да попуните сва поља

1. Име, презиме и адреса, односно назив и седиште предлагача:
2. Име, презиме и адреса, односно назив и седиште друге стране у спору, ако предлог подноси једна од страна у спору:
3. Предмет спора:
4. Име и презиме миритеља, односно арбитра, ако постоји споразум страна у спору:

Списак миритеља и арбитара Агенције је доступан на линку https://www.ramrrs.gov.rs/sr-cyr/miritelji-i-arbitri

5. Место и датум подношења предлога:
6. Број телефона и имејл адреса предлагача

Обавештење о заштити података о личности можете видетиОВДЕ

Преузмите предлог

Покретање поступка

Предлог за покретање поступка је доступан као DOC документ који можете сачувати односно одштампати.

Пример попуњеног предлога за покретање поступка

Пример попуњеног предлога за покретање поступка је доступан као ПДФ документ који можете сачувати односно одштампати.