Активности

Jавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова

30. 03. 2016.

Република СрбијаРЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА МИРНОРЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВАНа основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – испр., 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09) и члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима-пречишћен текст („Службени гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09), оглашаваЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У РЕПУБЛИЧКОЈ АГЕНЦИЈИ ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВАI Орган у коме се радна места попуњавају:Републичка агенција за мирно решавање радних спорова, Београд, Македонска 4.II Радно место које се попуњава:1. Радно место за стручне, опште и кадровске послове, у звању саветник, под редним бројем 5. у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова – 1 државни службеник.Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и радно искуство у струци од најмање три године.Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:– Познавање Закона о раду, Закона о мирном решавању радних спорова, Закона о штрајку, Закона о државним службеницима и познавање делокруга Агенције, провераваће се усменим путем (разговор);– вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности -писмено путем стандардизованих тестова;– вештина комуникације-усмено.III Место рада: Београд, Македонска 4.IV Адреса на коју се подносе пријаве: Републичка агенција за мирно решавање радних спорова, Македонска 4, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.V Лице које је задужено за давање обавештења: мр Ивица Лазовић, тел: 011/3131-416Услови за рад на радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на ком радном месту, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство).Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места провера вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности обавиће се 6. априла 2016.године у 9.30 часова у просторијама Службе за управљање кадровима Булевар Михајила Пупина бр. 2. о чему ће кандидати бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су доставили у својим пријавама, а провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се у периоду почев од 8. до 11. априла 2016. године, са почетком у 09.00 часова, у Београду, у просторијама Агенције, Македонска 4.НАПОМЕНЕЗа наведенa раднa местa радни однос се заснива на неодређено време.Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране јавног бележника, као и непотпуне, неразумљиве, неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.Овај оглас објављује се на web страници Републичкe агенцијe за мирно решавање радних спорова: www.ramrrs.gov.rs, на wеб страници Службе за управљање кадровима: www. suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, wеб страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.