Активности

Јавни оглас за избор 10 миритеља и арбитара (оглас истекао 22. августа)

20. 07. 2016.

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВАРепубличка агенција за мирно решавање радних спорова на основу члана 39. Закона о мирном решавању радних спорова („Сл. гласник РС“, бр. 125/04 и 104/09), оглашаваЈАВНИ ОГЛАСза избор 10 миритеља и арбитараI Услови: За миритеља и арбитра може да буде изабрано лице које испуњава следеће услове:1. да је држављанин Републике Србије;2. да има високу стручну спрему и најмање пет година радног искуства у областирадних односа;3. да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање ових послова;4. да је достојно дужности миритеља, односно арбитра.За арбитра може бити изабрано лице које поред општих услова, има положен правосудни испит или је редовни професор факултета из позитивно-правних предмета.II Докази који се прилажу уз пријаву на јавни оглас: – пријава са биографијом;– потврда о радном искуству у области радних односа са описом послова;– уверење о држављанству;– извод из матичне књиге рођених;– диплома о стеченом образовању;– радна књижица;– уверење о положеном правосудном испиту или потврда да је кандидат редованпрофесор факултета из позитивно-правних предмета, коју издаје факултет (за кандидате за арбитре);– потврда о неосуђиваности или доказ да је поднет захтев за издавање исте надлежном органу.III Адреса на коју се подносе пријаве на јавни оглас: Републичка агенција за мирно решавање радних спорова, Македонска 4, 11000 Београд са назнаком: „ЗА ЈАВНИ ОГЛАС – НЕ ОТВАРАТИ“IV Лице које је задужено за давање обавештења о јавном огласу: Милош Дукић телефон 011/31-31-418 и 31-31-417.V У изборном поступку проверава се познавање: Закон о мирном решавању радних спорова, Закон о спречавању злостављања на раду и Закон о раду, усменим путем – разговором. Комисија за избор миритеља и арбитара може донети одлуку да вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања провери и посредно, путем стандардизованих тестова.VI Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава на јавни оглас је 30 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног огласа у Дневном листу „Данас“.VII Трајање мандата: Миритељи и арбитри се бирају на четири године, од дана коначности одлуке о избору.VIII Место ангажовања: Миритељи и арбитри се ангажују на територији целе Републике Србије и пожељна је различита регионална заступљеност.IX Рок за спровођење изборног поступка: Одлуку о избору миритеља и арбитара Комисија за избор миритеља и арбитара доноси у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава и у том року ће се спровести изборни поступак.Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника биће одбачене.Овај оглас објављује се на web страници Републичкe агенцијe за мирно решавање радних спорова: www.ramrrs.gov.rs, на порталу e-управе, на огласној табли Агенције и Дневном листу „Данас“.Кандидати који су већ стекли својство миритеља, односно арбитра уписом у Именик, а који се пријављују на јавни конкурс уместо доказа који се прилажу уз пријаву на јавни оглас подносе потврду Републичке агенције за мирно решавање радних спорова.Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.