Активности

Препорука Владе Републике Србије

31. 10. 2017.

Влада Републике Србије, на предлог Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, је дана 26. октобра 2017. године, донела Закључак, којим се препоручује државним органима, органима аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе, другим органима и организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, јавним агенцијама и организацијама на које се примењују прописи о јавним агенцијама, јавним службама које се финансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, односно из доприноса за обавезно социјално осигурање, као и јавним предузећима и друштвима капитала чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и друштвима капитала чији је оснивач јавно предузеће да користе могућност учешћа миритеља у колективном преговарању приликом закључивања колективних уговора у складу са законом којим се регулише област мирног решавања радних спорова.Такође, Влада је дала препоруку овлашћеним представницима наведених институција да информишу своје представнике у колективном преговарању о могућности уношења клаузуле у колективне уговоре, да радне спорове решавају у складу са законом којим се регулише област мирног решавања радних спорова.Основни разлог за доношење овог закључка је потреба за упућивањем препоруке државним органима, да користе могућност учешћа миритеља у колективном преговарању приликом закључивања колективних уговора у складу са Законом о мирном решавању радних спорова чиме би се остварила уштеда буџетских средстава кроз превенцију колективних радних спорова и смањења броја ових спорова пред судовима.Велики број колективних уговора закључен је на три године у периоду од јула 2014. године до јануара 2015. години, а који управо истиче, те се тренутно воде и водиће се колективни преговори у циљу закључења колективних уговора са новим периодом важења.Републичка агенција за мирно решавање радних спорова на основу члана 16. Закона о мирном решавању радних спорова може да омогући учешће миритеља у колективном преговарању, који у поступку колективног преговарања присуствује преговорима, указује учесницима на предлоге који нису у складу са законом и другим прописом и пружа стручну и другу помоћ учесницима чиме се доприноси квалитету текста колективних уговора. Такође, колективни уговори садрже одредбе о начинима решавања радних спорова, где се често дешава да није препозната па самим тим и уговорена могућност решавања радних спорова у складу са законом којим се регулише област мирног решавања спорова, а што касније често резултира скупим судским поступцима најчешће на терет буџета Републике Србије. Овом препоруком, растеретиће се судови и оствариће се уштеде буџетских средства Републике Србије.Овај Закључак је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 96/2017 од 27. октобра 2017. године.