Активности

Успешно решење поступака мирног решавања колективног радног спора у КБЦ Звездара

29. 06. 2012.

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова успешно је окончала поступак мирног решавања колективног радног спора у КБЦ Звездара усвајањем Препоруке одбора за мирење. Спор настао због заштите права на синдикално организовање и деловање окончан је Споразумом послодавца и Новог синдиката КБЦ Звездара.

Поступак мирног решавања колективног радног спора између репрезентативних синдиката у здравству и Владе Србије је у току, али и поред спремности страна у спору да наставе преговоре, тренутно је из процедурално-техничких разлога око избора Владе, динамика преговарања успорена.

Пред Агенцијом је, на иницијативу послодавца – “ ЈАТ AIRWAYS“ а.д. Београд, покренут поступак мирног решавања колективног радног спора, чији је предмет закључење Колективног уговора код послодавца, уз сагласност свих репрезентативних синдиката у ЈАТ-у.