Студија случаја 3

Студија случаја 3

Учесници у спору

Учесници у спору била је група од 10 запослених у Дому здравља, као предлагачи и Дом здравља, као послодавац – противник предлагача.

Предмет спора

Предмет спора био је утврђење права и исплата јубиларне награде.

Како се укључио арбитар

Предлогом запослених, уз писмену сагласност послодавца, покренут је индивидуални радни спор између страна у спору: група од 10 предлагача, сви запослени у Дому здравља и послодавца Дом здравља, ради утврђења и исплате јубиларне награде.

С обзиром да учесници у спору нису споразумно одредили арбитра, то је, на основу одредбе члана 12. став 2. Закона о мирном решавању радних спорова („Службени гласник РС“, бр. 125/04 и 104/09), арбитра у овом спору решењем одредио директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова.

По одређивању за поступајућег арбитра и преузимању предмета, арбитар је, без одлагања, након усмене, телефонске комуникације са странама у спору одредио место, датум и време одржавања јавне расправе. Јавна расправа је одржана у просторијама послодавца, у присуству страна у спору, и окончана је у истом дану када је и започета.

Кратак преглед тока поступка

На јавној расправи одржаној и закљученој истог дана у пословним просторијама у седишту послодавца, у присуству троје и одсуству седморо уредно позваних предлагача, са једне стране, и законског заступника послодавца, са друге стране, арбитар је увидом у релевантна документа из персоналних досијеа подносилаца предлога, а нарочито радних књижица, Списка запослених Дома здравља стоматолошке здравствене заштите за јубиларне године радног стажа, претходних писмених изјашњења послодавца датих на захтев арбитра, као и на основу сагласних изјава страна у спору, утврдио:

– да је од десет предлагача њих шест навршило потребан број година рада проведеног у радном односу и тиме испунило услов за остваривање права на јубиларну награду, као и да је послодавац по основу права на јубиларну награду некима од њих исплатио само део припадајућег износа, док другима није исплатио било какав износ;

– да је двоје предлагача стекло право на јубиларну награду у спорном периоду за 30, односно 20 година рада проведеног у радном односу и да им је исплаћена јубиларна награда применом одредаба члана 60. Правилника о раду послодавца, важећег у време када су подноситељке стекле право на јубиларну награду, у пуном износу;

– да двоје предлагача, иако су потписали предлог за покретање поступка мирног решавања радног спора, не само да у спорном периоду нису стекли право на јубиларну награду, него и нису тражили утврђивање права на јубиларну награду и исплату одговарајућег износа, већ су предлог потписали са циљем да подрже друге подносиоце предлога који имају право на јубиларну награду и којима није исплаћен припадајући износ по основу тог права;

– да јубиларне награде за спорни период нису исплаћиване у целости или делимично запосленим у стоматолошкој служби, а да су исплаћене осталим запосленим у другим организационим јединицама послодавца и то, према изјави директора послодавца, због тога што је Републички фонд за здравствено осигурање наменски обезбедио и послодавцу дозначио средства за исплату јубиларних награда свим запосленим, сем запосленим у стоматолошкој служби.

Правна оцена и исход поступка

На основу спроведеног доказног поступка и утврђеног чињеничног стања, применом релевантног права и то:

а) одредбе члана 60. Правилника о раду послодавца, којом је било утврђено да послодавац може запосленом да обезбеди награду за јубиларне године рада у Дому здравља (став 1.), да се јубиларним годинама у смислу става 1. овог члана сматрају 10, 20 и 30 година рада (став 2.) и да висину јубиларне награде одређује директор Дома здравља у складу са расположивим средствима (став 3.);

б) одредбе члана 107. став 5. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Службени гласник РС“, бр. 36/10 и 42/10), који се, сагласно одредби члана 1. Одлуке о примени Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија на све послодавце који обављају здравствену делатност, односно одређене послове здравствене делатности („Службени гласник РС“, бр. 42/10), примењује и на послодавца у овом спору, било утврђено је да је послодавац дужан да запосленом исплати јубиларну награду у износу од: 1) 50% просечне плате у привреди у Републици Србији – за 10 година рада проведених у радном односу; 2) једне просечне плате у привреди у Републици Србији – за 20 година рада проведених у радном односу; 3) једне и по просечне плате у привреди у Републици Србији – за 30 година рада проведених у радном односу; 4) две просечне плате у привреди у Републици Србији – за 35 година рада проведених у радном односу;

в) одредбе члана 28. Закона о буџету Републике Србије за 2009. годину („Службени гласник РС“, бр. 120/08 и 31/09) којом је, поред осталог, било утврђено да се у буџетској 2009. години неће вршити обрачун и исплата јубиларних награда предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета Републике Србије, буџета локалне власти, организације обавезног социјалног осигурања и њихове кориснике;

г) одредбе члана 15. Закона о буџету Републике Србије за 2010. годину („Службени гласник РС“, бр. 107/09 и 91/10) којом је, поред осталог, било утврђено да се у буџетској 2010. години неће вршити обрачун и исплата јубиларних награда предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета Републике Србије, буџета локалне власти и организација за обавезно социјално осигурање;

д) одредбе члана 13. став 2. Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину („Службени гласник РС“, бр. 101/10 и 78/11) којом је, поред осталог, било утврђено да ће се у 2011. години обрачунати и исплатити јубиларна награда запосленима код корисника из става 1. овог члана, који су испунили услове за остваривање овог права у 2009. и 2010. години, а на основу евиденције запослених у наведеним годинама; и

ђ) одредбе члана 13. став 1. Закона о буџету Републике Србије за 2012. годину („Службени гласник РС“, број 111/11) којом је, поред осталог, било утврђено да ће се у буџетској 2012. години вршити обрачун и исплата јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2012. години,

арбитар је утврдио:

– да су, сагласно одредбама члана 107. став 5. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, члана 13. став 2. Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину и члана 13. став 1. Закона о буџету Републике Србије за 2012. годину, захтеви шест предлагача основани и да тим предлагачима припада право на јубиларну награду за 10, 20 и 35 година рада проведеног у радном односу и исплату новчаног износа по том основу (једнима) у пуном износу, односно, исплата (другима) разлике између исплаћеног и припадајућег пуног износа јубиларне награде;

– да захтеви двоје предлагача којима је, применом одредаба члана 60. Правилника о раду послодавца, послодавац утврдио право на јубиларну награду и исплатио припадајућу накнаду у пуном износу, нису основани; и

– да преостала два предлагача нису поднела захтев због повреде права, већ са циљем давања својеврсне подршке другим запосленим којима није исплаћена јубиларна награда, да дакле, овим предлагачима нису повређена права из радног односа, нити, стога, постоји индивидуални спор у смислу одредбе члана 3. став 2. Закона о мирном решавању радних спорова, те је донео решење којим је:

1. утврђено право на јубиларну награду за шест подносиоца предлога за 10, 20, односно 35 година рада проведеног у радном односу и обавеза послодавца да двама предлагачима исплати одговарајући пуни износ јубиларне награде, а преосталим четворома да исплати разлику између исплаћеног и припадајућег пуног износа јубиларне награде, у року од 8 дана од дана пријема писменог отправка решења;

2. одбијен захтев два предлагача за исплату износа већег од износа исплаћеног на име права на јубиларну награду стеченог у спорном периоду за 30, односно 20 година рада проведеног у радном односу, као неоснован; и

3. одбачен предлог двоје предлагача за исплату јубиларне награде.