Студија случаја 1

Студија случаја 1

Ко је био укључен

Ова студија случаја анализира улогу Републичке aгенције за мирно решавање радних спорова Републике Србије у процесу мирења у колективном радном спору између послодавца, Дома здравља, Основне организације синдиката „Независност“, предлагача, Општине као оснивача Дома здравља и Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Дома здравља.

Предмет спора

Предмет спора је оспоравање права на колективно преговарање Основној организацији синдиката „Независност“ у поступку закључивања новог колективног уговора послодавца Дома здравља. Разлог оспоравања права на колективно преговарање Синдикату, послодавац истиче недостатак репрезентативности синдиката “Независност.“

Сви дописи преседника Синдиката „Независност“, упућених послодавцу, директору Дома здравља, оснивачу председнику Општине да омогуће сидикату да учествује у преговорима око закључења колективног уговора, остали су без одговора, односно игнорисани. Послодавац и Оснивач су тражили нове и нове доказе о репрезентативности синдиката „Независност“ и нису му дозвољавали учешће у преговарању и закључивању колективног уговора. Предмет спора је утврђивање репрезентативности синдиката и право на учешће у закључивању колективног уговора.

Како се укључио миритељ

Председник Синдиката „Независност“ био је главни иницијатор за отпочињање преговора за потписивање колективног уговора, али послодавац Дом здравља оспорио је Синдикату репрезентативност и из тог разлога спречавао представнике синдиката да учествују на састанцима, и преговорима око закључења новог колективног уговора. Председник синдиката „Независност“ затражио је помоћ Републичке агенције за мирно решавање насталог колективног радног спора и упутио предлог са којим су се стране у спору сагласиле. Агенција је одмах поступала по поднетом предлогу и одредила миритеља.

Потенцијални утицај спора

Председник Синдиката „Независност“ остао је при предлогу да Синдикат има репрезентативност и право да учествује у преговарању и закључењу Колективног уговора. Послодавац и оснивач је и даље Синдикату „Независност“ оспоравао право на репрезентативност, а придружио им се са таквим ставом и Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити, Дома здравља.

Кратак приказ поступка мирења

Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова, председник Синдиката упутио је предлог да одреди миритеља који ће пружити помоћ странама у колективном спору са циљем да закључе Споразум о решењу спора.

Директор агенције је донео решење о одређивању миритеља, са којим су се сагласиле све стране у спору.

Поступак је одржан у просторијама послодавца у коме су учествовале све стране у спору. Поступак је био јаван, уз присуство одрећеног броја запослених, уз дужно поштовање реда. По формирању Одбора за мирење, започео је поступак мирења уз извођење потребних доказа, увидом у целокупну документацију потребну миритељу за решавање колективног радног спора. Одвојених разговора са члановима Одбора није било.

Миритељ увидом у кадровску документацију утврдио је број запослених у Дому здравља и то 324 запослених, од којих 306 на неодређено време, а 18 на одређено. Нико од чланова одбора није оспорио истинитост података и исправе, потврде послодавца о броју радника. Председник Синдиката Запослених у здравству и социјаној заштити, легитимисао се у овом поступку, документом, решењем о утврђивању репрезентативности.

Председник Синдиката „Независност“ на самој расправи у току поступка је истакао да послодавац и оснивач и поред достављених материјалних доказа: Решење о репрезентативности Министарства рада и социјалне политике и Приступница запослених о чланству у синдикату, оспоравали су Синдикату репрезентативност уз објашњење да то нису довољна документа.

Послодавац је оспорио изјаву председника Синдиката „Независност“, истичући да до данашње расправе у присуству миритеља, никада није презентирао послодавцу ова два документа на основу којих се утврђује репрезентативност Синдиката „Независност“. На самој расправи председник Синдиката „Независност“ предао је документа миритељу. Миритељ извршио увид у оригинал докумената, а фотокопије докумената приложио уз предмете списа.

Обзиром на све изведене доказе, Послодавац и Оснивач нису имали никакве примедбе, утврдили уз помоћ миритеља текст препоруке, којом су Синдикату „Независност“ Дома здравља, признали право на репрезентативност и право на колективно преговарање у поступку закључивања Колективног уговора.

По потписивању теста Препоруке, сачињен је Споразум о решењу спора које су без примедби потписали сви чланови Одбора.

Исход процеса мирења

Уз учешће Републичке агенције за мирно решавање колективног радног спора, брзо, без трошкова, ефикасно, непристрасно, на две расправе (у периоду од 15 дана) пред Одбором за мирење са 4 представника, закључен је Споразум о мирном решењу спора. Резултат поступка био је закључивање Колективног уговора на задовољство, запослених сагласност Оснивача, Послодавца, Синдиката“Независност“ и Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити.