Студија случаја 2

Студија случаја 2

Учесници у спору

У овом колективном спору стране учеснице су с једне стране Министарство правде као послодавац и Синдикат организација правосудних органа Србије – СОПОС као репрезентативни синдикат, по чијем предлогу је и покренут колективни спор.

Предмет спора

Влада Републике Србије и репрезентативни синдикати за територију РС – Синдикат управе Србије, Синдикат правосуђа Србије и Синдикат организација правосудних органа Србије – СОПОС закључили су Посебан колективни уговор за државне органе објављен у „Службеном гласнику РС“ бр. 25/2015 од 13.03.2015.

Током две године, од када је донет до данас, предметни уговор послодавац Министарство правде услед недостатка новца у буџету РС нису поштовали и примењивали многобројне одредбе ПКУ. Како Законом о буџету РС нису била предвиђена средства за остваривање многих права запoслених у правосудној администрацији, одредбе овог ПКУ дерогиране су одредбама Закона о буџету РС.

Решавања спорних питања насталих поводом примене односно не примене Посебног колективног уговора за државне органе односе се на:

– осигурање запослених тј. обавезу послодавца, а коју не поштује да пре расписивања јавне набавке за закључење уговора о осигурању, преговара и прибави сагласност реперзентативног синдиката;

– да у поступку доношења предлога буџета укључе у поступак преговарања реперезентативне синдикате око основице за обрачун и исплату плата, а све у циљу побољшања материјалног положаја запослених и уређења плата и других примања на јединственим принципима;

– непоштовање обавезе Одбора за праћење примене колективног уговора да најмање једном у три месеца разматра актуелна питања везана за материјални и социјални положај запослених, међусобне односе реперзентативних синдиката и послодавца, потребу измена и допуна Уговора, праксу и мишљења у вези са применом уговора као и да сачињава записник о разматраним питањима и доставља потписницима уговора;

– необезбеђивање дечијих пакетића тј. новчане честитке у вредности до неопорезивог износа и не исплаћивања годишње награде једнократно на дан државности Републике Србије;

– не достављање обавештења или мишљења о примени закона и подзаконских аката који су од утицаја на материјални, економски и социјални положај запослених;

– мишљење и тумачење одредби Посебног колективног уговора које се односе на „ намештенички додатак“ и „теренски додатак“ судских извршитеља;

– обавезу послодавца да у поступку доношења закона или подзаконских аката које се не разматрају на Социјано економском савету, а којима се уређују права запослених, затражи мишљење репрезентативних синдиката на нацрте односно предлоге тих аката и достави обавештења или мишљења о примени закона и подзаконских аката.

Како се укључио миритељ

Покушани су директни преговори са Владом и Министарством правде који нису успели. Као један од потписника Синдикат организација правосудних органа Србије – СОПОС поднео је предлог Републичкој агенцији за мирно решавње радних спорова, ради решавања овог колективног спора. Министарство правде је дало сагласност да се овај спор решава мирним путем, одређен је поступајући миритељ, након чега је предмет преузео у даљи рад.

Кратак преглед тока поступка

Поступак мирног решавања овог колективног спора вођен је и окончан према правилима која су прописана предметним законом. На првој расправи је образован Одбор за мирење, од по једног представника страна у спору и миритеља као председавајућег. Одржане су две расправе, у једној фер атмосфери и са проактивним приступом обе стране у спору и израженом жељом за разрешењем већине спорних питања, са константним нагласком да је сарадња у досадашњем раду и комуникацији учесника спора била одлична. Улога миритеља током обе расправе је била усмерена на даље подстицање учесника спора да својим понашањем и активностима доприносе обостраном прихватљивом начину решавања овог колективног спора. Није било потребе за одржавањем одвојених састанака, ради прикупљања информација и података од представника страна у спору.

Расправе су биле конструктивне, миритељ је уважавајући све изнете сугестије, предлоге и мишљења учесника спора, припремио и предлог текста препоруке, претходно усаглашен међу страна у спору по питању свих недоумица и спорних тачака.

Исход поступка

Одбор за мирење је на другој расправи донео препоруку о начину решавања колективног радног спора, посебно водећи рачуна да се доношењем исте, обезбеди и допринесе доследној примени законских одредби и одредби Посебног колективног уговора за државне органе, ценећи с једне стране, потребу за очувањем материјалног и социјаног положаја запослених у правосудним органима, али и законска финансијска ограничења и могућности послодавца за потпуније сагледавање и задовољење захтева репррзентативног синдиката, с друге стране. Препоручено је да стране у спору, а по прихватању препоруке, закључе Споразум о решењу спора.