Студија случаја 3

Студија случаја 3

Студија случаја 3

Учесници у поступку

Ова студија случаја анализира улогу Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у поступку преговора-усаглашавања текста колективног уговора код послодавца у циљу закључења истог, између Послодавца и више синдиката ЈП Х, који су уз активно учешће Републичке агенције за мирно решавање радних спорова настављени након доношења важећег Закона о раду.

Послодавац ЈП Х (у даљем тексту Послодавац), више синдиката ЈП, усаглашавање текста предлога колективног уговора код послодавца у циљу закључења истог, комплексни преговори страна у поступку усаглашавања, временски притисак, углед и допринос Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у поступку и позитивно искуство страна у преговорима.

Предмет спора

Послодавац и синдикати ЈП Х спорили су се око садржаја већег броја чланова текста колективног уговора код Послодавца, који је Послодавац изнео као иницијални предлог текста колективног уговора, а посебно у вези са изменама Закона о раду у погледу примене и рачунања минулог рада код Послодавца.

Како би ЈП Х и синдикати приступили закључењу колективног уговора са ресорним Министарством трговине, туризма и телекомуникација, било је неопходно да претходно усагласе текст предлога колективног уговора како би са усаглашеним предлогом приступили даљем поступку закључења колективног уговора са ресорним Министарством.

Како се укључио миритељ

Након дужег периода преговарања Послодавца и сидиката ЈП Х, исти су упутили предлог Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова за одређивање миритеља који би помогао странама у поступку преговарања у циљу разрешења спорних чланова текста колективног уговора ЈП Х и усаглашавања истих са актуелним, тада измењеним Законским прописима.

Дакле, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова и поступајући миритељ иако формално позвани да учествују у поступку мирења између Послодавца и синдиката ЈП, фактички су учествовали у наведеним преговорима у својству стручног саветника који би допринео усаглашавању низа спорних чланова предложеног текста колективног уговора.

Кратак приказ поступка

Након подношења предлога, у врло кратком року заказан је први од укупно два одржана састанка у просторијама Послодавца.

Наведени састанци били су врло садржајни и трајали су и по више од 6 сати без паузе. Стране у поступку, упркос мимоилажењу у ставовима у погледу дела текста колективног уговора, исказале су изузетно добру комуникацију како међусобно тако и са миритељем као и жељу да се до тада дуготрајни преговори окончају у што краћем року.

Одржани су и одвојени састанци са странама у поступку око најспорнијих тачака колективног уговора, а посебно спорно између Послодавца и једног од синдиката био је члан колективног уговора који се односио на рачунање минулог рада.

Наиме, приликом формирања ЈП, део радника преузет је од предузећа “А” те је синдикат заступао становиште да би том делу запослених који су преузети од предузећа “А” требало рачунати минули рад у проценту већем у односу на део запослених који је запослен код Послодавца а који нису преузети од предузећа “А”.

Након одржаних одвојених састанака са странама у поступку преговора, синдикат је ипак одустао од таквог становишта те је и тај члан колективног уговора коначно усаглашен.

Исход поступка

Исход поступка преговора код Послодавца био окончање дугих преговора које су преговарачке стране водиле до укључења Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у поступак преговора, а главни исход био је усаглашен текст предлога колективног уговора између послодавца и свих синдиката који су учествовали у наведеним преговорима и изношење усаглашеног текста пред ресорно Министарство у циљу закључења истог.

Обзиром да су преговарачке стране до укључења Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у преговоре скоро две године настојале да усаглаше текст предлога колективног уговора, то је постојала реална могућност негативних последица код Послодавца укључујући могућност штрајка.