36-Vladan Kovacevic

Kovačević Vladan

Ime i prezime Vladan Kovačević, miritelj / arbitar
Broj i datum rešenja o izboru ”Sl.glasnik RS” br.110/13,
112 – 01 – 4 / 2013 – 01
27.11.2013 godine
Kontakt adresa Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, Makedonska 4, Beograd
Kontakt telefoni 011/3131-418
Elektronska adresa vladan.kovacevic@ramrrs.gov.rs
Naziv i sedište poslodavca Prekršajni sud u Požegi,
Uče Dimitrijevića br. 6
Stručna sprema VSS – diplomirani pravnik
Položen pravosudni ispit 26. maja. 2004 godine
Stručna usavršavanja za miritelje i arbitre I interaktivni seminar – Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova,
II interaktivni seminar – Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova