45-Danilo Roncevic

Doc. dr Rončević Danilo

Ime i prezime Doc. dr Danilo Rončević, miritelj
Broj i datum rešenja o izboru ”Sl.glasnik RS” br.60/2012,
112 – 01 – 6 / 2012 – 01
20.06.2012 godine
Kontakt adresa Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, Makedonska 4, Beograd
Kontakt telefoni 011/3131-418
Elektronska adresa danilo.roncevic@ramrrs.gov.rs
Naziv i sedište poslodavca ALFA Univerzitet,
Palmira Toljatija br. 3, Beograd
Stručna sprema Doktor pravnih nauka
Položen pravosudni ispit /
Stručna usavršavanja za miritelje i arbitre I interaktivni seminar – Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova,
II interaktivni seminar – Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova