O nama

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je osnovana Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova („Sl. glasnik RS“ 125/04, 104/09), po kome postupa i prva je institucionalizovana služba-posebna organizacija Vlade, koja se bavi mirnim rešavanjem individualnih i kolektivnih radnih sporova. Agencija je jedina specijalizovana institucija koja bavi radnim pravom.
Agencija je organizovana kao jedna organizaciona jedinica, sa sedam zaposlenih, kojom rukovodi direktor. Agencija nema posebne službe, grupe ni odeljenja.

Organizaciona šema:

Direktor Agencije Mile Radivojević, dipl.pravnik
Zamenik direktora Agencije mr Ivica Lazović
Državni službenici na izvršilačkim radnim mestima samostalni savetnik

Olga Vučković Kićanović, dipl.pravnik

/
mlađi saradnik

Marina Čukanović, ekonomista

mlađi saradnik

Jelena Vidojević, dipl.ekonomista

Nameštenik Predrag Petrović,vozač-kurir, SSS

Član 9. Zakona o mirnom rešavanju radnih propisuje da radom Agencije rukovodi direktor. Na osnovu odluke o izboru miritelja, odnosno arbitra direktor Agencije donosi rešenje o upisu u Imenik miritelja i arbitara. Direktor Agencije odlučuje o izuzeću miritelja i arbitra po obaveštenju miritelja, odnosno arbitra i na zahtev strane u sporu, u roku od osam dana od saznanja za postojanje razloga za izuzeće. Direktora postavlja Vlada Republike Srbije. Direktora menja u odsustvu zamenik direktora. Zamenik direktora za svoj rad odgovara direktoru. Državni službenici i nameštenik za svoj rad odgovaraju direktoru.

NADLEŽNOST:

  • U individualnim sporovima su: otkaz ugovora o radu, ugovaranje i isplata minimalne zarade, zlostavljanje i diskriminacija na radu, naknada za ishranu, prevoz i regres i jubilarna nagrada (član 3. Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova).
  • U kolektivnim sporovima su: zaključivanje, izmena, dopuna i primena kolektivnog ugovora i opšteg akta kojim se regulišu prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih, poslodavaca i sindikata, ostvarivanje prava na sindikalno organizovanje i delovanje, štrajk i ostvarivanje prava na informisanje, konsultovanje i učešće zaposlenih u upravljanju, u skladu sa zakonom (članu 2. Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova).

Osnovno načelo vođenja postupka je dobrovoljnost. Odstupanje od načela dobrovoljnosti zastupljeno je samo u delatnostima od opšteg interesa, u kojim postoji obaveza obezbeđivanja minimuma procesa rada, shodno članu 18 Zakona.

Kako bi se obezbedila nepristrasnost i stručnost, konkurs za izbor miritelja i arbitara javno se oglašava, a izbor vrši šestočlana Komisija Socijalno-ekonomskog saveta Srbije, nakon čega se objavljuje Lista izabranih miritelja i arbitara u „Sl. Glasniku RS“.

MISIJA: obezbeđenje radno pravne sigurnosti i unapređenje socijalnog dijaloga

CILjEVI: predstavljaju zajednički interes zaposlenih, poslodavaca i društva u celini:

  • besplatan i efikasan pristup pravdi, u kome stranke u roku od 30 dana okončavaju spor, u stručno vođenom postupku.
  • rasterećenje sudova, čime će se omogućiti pravično suđenje u razumnom roku, kao jedan od uslova za pridruživanje EU, a takođe je u interesu građana Srbije.
  • unapređenje socijalnog dijaloga, uz pomoć nepristrasnog i stručnog miritelja, koji pomaže socijalnim partnerima da harmonizuju odnose i dođu wo WIN-WIN rešenja.
  • prevencija i smanjenje broja štrajkova, što se ostvaruje aktivnom, kvalitetnom i blagovremenom saradnjom Agencije sa socijalnim partnerima, radi prevazilaženje nastalih problema.

VIZIJA: vodeća institucija harmonizacije radnih odnosa i čuvar socijalnog mira i prava na dostojanstven rad