Konvencije

MOR 2
MOR 3
MOR 8 Konvencija o naknadi za nezaposlenost u slučaju gubitka zbog brodoloma, 1920
MOR 9 Konvencija o nameštenju mornara, 1920
MOR 11 Konvencija o pravima udruživanja i koaliranja poljoprivrednih radnika, 1921
MOR 12
MOR 13 Konvencija o upotrebi olovnog belila u bojadisanju, 1921
MOR 14 Konvencija o nedeljnom odmoru (industrija)
MOR 17 Konvencija o obeštećenju nesrećnih slučajeva pri radu, 1925
MOR 18 Konvencija o obeštećenju zbog oboljenja od profesionalnih bolesti, 1925
MOR 19 Konvencija o jednakom tretmanu stranih i domaćih radnika u pogledu obeštećenja nesrećnih slučajeva pri radu, 1925
MOR 22 Konvencija o ugovoru o najmu mornara, 1926
MOR 23 Konvencija o repatrijaciji mornara pomorske plovidbe
MOR 23
MOR 24 Konvencija o osiguranju za slučaj bolesti industrijskih i trgovačkih radnika i domaće posluge, 1927
MOR 25 Konvencija o osiguranja za slučaj bolesti poljoprivrednih radnika, 1927
MOR 27 Konvencija o naznačavanju težine na vellikim koletima koja se prenose ladjom
MOR 29 Konvencija o prinudnom radu, 1930
MOR 32
MOR 45 Konvencija o zapošljavanju žena na podzemnim radovima u rudnicima svih kategorija, 1935
MOR 48 Konvencija o očuvanju prava radnika migranata iz osiguranja za slučaj iznemoglosti, starosti i smrti
MOR 53 Konvencija o stručnoj sposobnosti zapovednika, poslodavaca, starešina i oficira na trgovačkim pomorskim brodovima, 1936
MOR 69 Konvencija koja se odnosi na diplomu sposobnosti brodskih kuvara, 1946
MOR 73 Konvencija o obaveznom lekarskom pregledu pre zaposlenja na određenim pomorskim brodovima, 1946
MOR 74 Konvencija koja se odnosi na svedodžbe o sposobnosti kvalifikovanog mornara, 1946
MOR 80 Konvencija o delimičnoj reviziji konvencija usvojenih od strane Opšte koferencije MOR-a na 28 rvih zasedanja, 1946
MOR 81
MOR 87 Konvencija o sindikalnim slobodama i zaštiti sindikalnih prava, 1948
MOR 88 Konvencija o službi za zapošljavanje, 1948
MOR 89 Konvencija o noćnom radu žena u industrijskim preduzećima, 1948
MOR 90 Konvencija o noćnom radu dece u industriji, 1948
MOR 91 Konvencija o plaćenom odmoru pomoraca, 1949
MOR 92 Konvencija o smeštaju posade na pomorskom brodu, 1949
MOR 97 Konvencija o migraciji u cilju zapošljavanja, 1949
MOR 98 Konvencija o pravima radnika na organizovanje i kolektivne pregovore, 1949
MOR 100 Konvencija o jednakosti nagrađivanja muške i ženske radne snage, 1951
MOR 102 Konvencija o minimalnoj normi socijalnog obezbeđenja, 1952
MOR 103 Konvencija o zaštiti materinstva, 1952
MOR 105 Konvencija o ukidanju prinudnog rada, 1957
MOR 106 Konvencija o nedeljnom odmoru ( trgovina i biroi), 1957
MOR 111 Konvencija koja se odnosi na diskriminaciju ( zapošljavanje i zanimanje), 1958
MOR 113 Konvencija koja se odnosi na lekarsko uverenje o sposobnosti za rad na pomorskim ribarskim brodovima, 1959
MOR 114 Konvencija koja se odnosi na ugovor o zaposlenju ribara, 1959
MOR 119 Konvencija o zaštiti mašina, 1963
MOR 121 Konvencija o davanjima za slučaj nesreće na poslu i profesionalnih bolesti, 1964
MOR 122 Konvencija o politici zapošljavanja, 1964
MOR 126 Konvencija o smeštaju na ribarskim brodovima, 1969
MOR 129 Konvencija o inspekciji rada u poljoprivredi, 1969
MOR 131 Konvencija o utvrdjivanju minimalnih plata, 1970
MOR 132 Konvencija o plaćenom godišnjem odmoru, 1970
MOR 135 Konvencija o radničkim predstavnicima, 1971
MOR 136 Konvencija o zaštiti od opasnosti trovanja benzolom, 1971
MOR 138 Konvencija o minimalnim godinama za zapošljavanje, 1973
MOR 139 Konvencija o profesionalnom raku, 1974
MOR 140 Konvencija o plaćenom odsustvu za obrazovne svrhe, 1974
MOR 142 Konvencija o profesionalnoj orijentaciji i stručnom osposobljavanju u razvoju ljudskih resursa, 1975
MOR 143 Konvencija o migracijama u uslovima zloupotrebe i unapređenju jednakih mogućnosti i tretmana radnika migranata, 1975
MOR 144 Konvencija o tripartitnim konsultacijama (međunarodni standardi rada), 1976
MOR 148 Konvencija o zaštiti radnika od profesionalnih rizika u radnoj sredini prouzrokovanih zagađenjem vazduha, bukom i vibracijom, 1977
MOR 155 Konvencija o bezbednosti zdravlja na radu, 1981
MOR 156 Konvencija o radnicima sa porodičnim obavezama, 1981
MOR 158 Konvencija o prestanku radnog odnosa na inicijativu poslodavca, 1982
MOR 159 Konvencija o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju invalida,1983
MOR 161 Konvencija o službama zaštite zdravlja na radu,1985
MOR 162 Konvencija o azbestu, 1986
MOR 167 Konvencija o bezbednosi i zdravlju u gradjevinarstvu
MOR 182 Konvencija o najgorim oblicima dečijeg rada, 1999
MOR 183 Konvencija o zaštiti materinstva, 2000
MOR 187 konvencija o promotivnom okviru bezbednosti i zdravlja na radu