Aktivnosti

Do novog kolektivnog ugovora kroz postupak pred Agencijom

14. 07. 2022.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dana 12. jula 2022. godine potpisan je Sporazum o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora u Opštini Lučani, a nakon čega je zaključen i Kolektivni ugovor za zaposlene u organima Opštine Lučani.

Postupak pred Agencijom su pokrenuli poslodavac Opština Lučani i Osnovna organizacija sindikata Opštine Lučani, a predmet spora je bilo zaključivanje kolektivnog ugovora kod poslodavca. Za postupajuću miriteljku je određena Milica Radivojević advokat iz Ivanjice i miritelj i arbitar Agencije od osnivanja.

Na prvoj raspravi formiran je Odbor za mirenje, u skladu sa Zakonom. Nakon šest održanih rasprava, doneta je Preporuka i Sporazum o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora, ali je postignut i konsenzus oko svih tačaka i sadržine novog kolektivnog ugovora, tako da je taj usaglašeni tekst tom prilikom i potpisan od strane predsednika Opštine Lučani Milivoja Dolovića i predsednika Osnovne organizacije sindikata organa uprave Lučani Dragana Jovičića.

Predstavnici lokalne samouprave – Opštine Lučani i Osnovne organizacije sindikata organa uprave pokazali su kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora, a u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, da se ovi sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima.