Pokretanje postupka

Postupak pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova pokreće se Predlogom za pokretanje postupka, u kome se navode podaci o predlagaču, podaci o drugoj strani u postupku i predmet spora.

Predlog za pokretanje postupka se dostavlja Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, lično, putem pošte, elektronskom poštom ili faksom, na kontakt naveden na naslovnoj strani sajta.

Po dobijanju Vašeg Predloga, Agencija isti prosleđuje, uz prateće pismo i dokumentaciju, drugoj strani, koja se o Predlogu izjašnjava u roku od pet radnih dana.

Ako druga strana prihvati Predlog, direktor Agencije donosi Rešenje o određivanju miritelja, odnosno arbitra. Strane u postupku imaju mogućnost izbora miritelja i arbitra iz Imenika miritelja i arbitara a ukoliko ne postoji saglasnost oko izbora, određuje ga direktor Agencije.

Ako druga strana u postupku odbije Predlog ili ne odgovori u zakonskom roku, postupak se obustavlja Zaključkom o obustavi postupka.

U individualnim sporovima, arbitar okončava postupak Rešenjem arbitra, koje je konačno, pravnosnažno i izvršno (na koje ne postoji mogućnost žalbe i koje obavezuje strane u postupku-može se prinudno izvršiti). Kad se postupak okonča Rešenjem arbitra, strane u postupku nemaju pravo vođenja sudskog spora po istom osnovu, a nezadovoljna strana ima pravo na tužbu za poništaj domaće arbitražne odluke u skladu sa zakonom.

U kolektivnim radnim sporovima, ukoliko se postigne saglasnost oko predmeta spora Odbor za mirenje (koji čine strane u postupku i miritelj) usvaja Preporuku o rešenju spora. Ukoliko Odbor ne donese preporuku u zakonskom roku od dana zaključenja rasprave, miritelj može na zahtev jedne od strana u sporu da predloži preporuku. Strane u sporu mogu da zaključe sporazum o rešenju spora na osnovu preporuke. Ako je predmet spora kolektivni ugovor, sporazum postaje osnov za zaključivanje, izmene i/ili dopune kolektivnog ugovora.

Jednini izuzetak od dobrovoljnog pokretanja postupka je kolektivni radni spor u delatnostima od opšteg interesa, na koje se primenjuje minimum procesa rada u skladu sa zakonom koji reguliše obustavu rada. U tim slučajevima direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova postupak pokreće po službenoj dužnosti.

Za pokretanje postupka onlajn molimo vas da popunite formu i potvrdite klikom na dugme Pošalji

PREDLOG ZA POKRETANjE POSTUPKA MIRNOG REŠAVANjA RADNOG SPORA
Molimo vas da popunite sva polja

1. Ime, prezime i adresa, odnosno naziv i sedište predlagača:
2. Ime, prezime i adresa, odnosno naziv i sedište druge strane u sporu, ako predlog podnosi jedna od strana u sporu:
3. Predmet spora:
4. Ime i prezime miritelja, odnosno arbitra, ako postoji sporazum strana u sporu:

Spisak miritelja i arbitara Agencije je dostupan na linku https://www.ramrrs.gov.rs/sr-cyr/miritelji-i-arbitri

5. Mesto i datum podnošenja predloga:
6. Broj telefona i imejl adresa predlagača

Obaveštenje o zaštiti podataka o ličnosti možete videtiOVDE

Preuzmite predlog

Pokretanje postupka

Predlog za pokretanje postupka je dostupan kao DOC dokument koji možete sačuvati odnosno odštampati.

Primer popunjenog predloga za pokteranje postupka

Primer popunjenog predloga za pokretanje postupka je dostupan kao PDF dokument koji možete sačuvati odnosno odštampati.