Aktivnosti

10. April 2024.

Dana 10. aprila 2024. godine održana je konferencija „Radnopravni aspekti ljudskih prava-teorija i primena“ u saorganizaciji Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, Kancelarije Pokrajinskog ombudsmana, Kancelarije Lokalnog ombudsmana Grada Kragujevca i Kancelarije Lokalnog ombudsmana Grada Niša, uz podršku Udruženja ombudsmana Srbije.

Izuzetno je značajno što je tom prilikom potpisan Sporazum o saradnji između Agencije i Udruženja ombudsmana Republike Srbije. Sporazum su potpisali direktor Agencije dr Ivica Lazović i predsednik Udruženja ombudsmana Srbije Miljko Valjarević.

Cilj skupa, koji je na jednom mestu okupio sve lokalne zaštitnike građana, bilo je sticanje novih znanja, razmena dobre prakse i dijalog o unapređenju zaštite ljudskih prava i radnih prava koja iz njih proističu. Učesnici su bili u prilici da čuju stavove eminentnih stručnjaka iz ove oblasti i da kroz interaktivan pristup iznesu svoje ideje i zapažanja.

Skup je otvorio republički ombudsman mr Zoran Pašalić. Učesnike su u uvodnim obraćanjima pozdravili i dr Gordana Damnjanović, pomoćnica gradonačelnika za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, ljudska i manjinska prava grada Kragujevca, Katarina Mitrovska, lokalna ombudsmanka grada Niša i Snežana Knežević, zamenica pokrajinske zaštitnice građana iz Novog Sada.

O radnopravnom aspektu ljudskih prava, teoriji i primeni govorili su prof. dr Bojan Urdarević sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i prof. dr Marko Davinić sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Interaktivni deo ove konferencije je organizovan u vidu panel diskusija – primeri dobre prakse, na temu diskusije: „Radnopravni aspekti ljudskih prava - teorija i primena“ koju je moderirala doc. dr Dragana Ćorić - pokrajinska zaštitnica građana, ombudsmanka, a u kojoj su učestvovali Miljko Valjarević, predsednik Udruženja ombudsmana Srbije, Jelena Milivojević, lokalna ombudsmanka grada Kragujevca, Katarina Mitrovska, Lokalna ombudsmanka Grada Niša i prof. dr Živko Kulić, miritelj i arbitar Agencije.

Na kraju konferencije je otvorena plodotvorna diskusija o primerima i izazovima u praksi i radu lokalnih ombudsmana kao i miritelja i arbitara Agencije.

08. April 2024.

Nakon intezivnih pregovora, posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, dana 8. aprila 2024. godine, potpisan je Sporazum o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora, između Sindikata obrazovanja Srbije i Ministarstva prosvete Republike Srbije, povodom izmena i dopuna Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje.

Postupak pred Agencijom pokrenut je po službenoj dužnosti, u skladu sa Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova, odmah po prijemu Predloga od strane Sindikata obrazovanja Srbije. Postupajući miritelj, prof dr. Živko Kulić, u skladu sa zakonom, na prvoj raspravi formirao je Odbor za mirenje, u koji su ušli predstavnici strana u sporu i postupajući miritelj. Nakon tri održane rasprave došlo je najpre do približavanja, a kasnije i usaglašavanja stavova o načinu rešavanja spornih pitanja. Članovi Odbora za mirenje su utvrdili konačan tekst zajedničke Preporuke za koju su, u skladu sa zakonom, jednoglasno glasali.

Predstavnici Sindikata i Ministarstva prosvete na osnovu zajedničke Preporuke zaključili su i Sporazum o rešavanju spora, koji će predstavljati sastavni deo Posebnog kolektivnog ugovora o izmena i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje.

Strane u sporu su izborom da reše kolektivni spor posredstvom Agencije, uz vešto vođenje postupka od strane miritelja prof dr. Živka Kulića, dale doprinos očuvanju socijalnog mira i dobrih odnosa, te pokazale prednosti mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora unapređenjem socijalnog dijaloga.

05. April 2024.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova predstavila je svoj rad i postignuća na prvoj međunarodnoj konferecniji evropskih institucija za mirno rešavanje radnih sporova pod nazivom „Rešavanje radnih sporova u Evropi“ koja je održana 05. aprila 2024. godine u Atini. Konferencija je organizovana pod pokroviteljstvom predsednice Republike Grčke Katerine Sakelaropulu a od strane Organizacije za medijaciju i arbitražu Grčke (O.ME.D) i Pravnog fakulteta Univerziteta u Atini (NKUA) u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada (ILO).

Skup je otvorio pomoćnik ministra za rad Republike Grčke gospodin Vasilis Spanakis koji je poželeo dobrodošlicu učesnicima uz nadu da će skupovi poput ovog unaprediti praksu mirnog rešavanja radnih sporova u čitavoj Evropi. Pored predstavnika Agencije i domaćina iz Grčke, konferenciji su prisustvovale i delegacije institucija koje se bave mirnim rešavanjem radnih sporova iz Belgije, Bugarske, Irske, Portugala, Španije, Švedske, Ukrajne i Velike Britanije, rukovodstvo vodećih sindikata i udruženja poslodavaca Grčke kao i predstavnici naučne zajednice.

U svom obraćanju direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, dr Ivica Lazović, predstavio je dosadašnji rad i postignuća naše Agencije. On se osvrnuo na zakonski okvir u kome Agencija radi i nadležnosti koje ima. Takođe, gospodin Lazović je učesnike upoznao sa načinom izbora miritelja i arbitara i ulogom socijalnih partnera u tome. Predstavio je tok postupka pred Agencijom uz napomenu da se sporovi rešavaju brzo, efinasno i besplatno za sve strane u sporu. Na kraju, zaključio je da su ovakve konferencije dragocene za razmenu dobre prakse i iskustava i da imaju ogroman značaj za unapređenje instituta mirnog rešavanja radnih sporova.

Na konferenciji je pokrenuta i inicijativa za formiranje evropske mreže institucija za mirno rešavanje radnih sporova čiji bi član postala i Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova. Ova mreža omogućila bi kontinuiranu saradnju institucija članica uz održavanje stručnih skupova na godišnjem nivou.

01. Mart 2024.

Na okruglom stolu pod nazivom „Diskriminacija na radu i mehanizmi zaštite“, koji je održan 1. marta u Beogradu, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova predstavila je mogućnosti za zaštitu radnika od diskriminacije kroz postupke koji se vode pred Agencijom. Debata je organizovana a u okviru projekta „Inicijativa za globalnu solidarnost“ koji u Srbiji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) od strane Fondacije Centar za demokratiju.

Direktor Agencije dr Ivica Lazović upoznao je učesnike debate sa delokrugom rada Agencije i ukazao na ulogu koju ona ima u zaštiti radnika od diskriminacije. On je istakao značaj vasudskih mehanizama zaštite radnih prava kojima se omogućava da se postupci reše brzo i efikasno. Istovremeno Lazović je podvukao da Agencija angažuje značajne resurse kako bi radnike i sindikate upoznala sa institutom mirnog rešavanja radnih sporova stavljajući akcenat na mobing i diskriminaciju koji često nisu prepoznati s njihove strane.

Pored predstavnika Agencije u diskusiji su učestvovali i Nataša Vučković ispred organizatora, Kirsten Schönefeld iz Fondacije Fridrih Ebert, Danijela Ristovski iz kancelarije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Sanela Bahtijarević ispred Nemačke organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), predstavnici sindikata kao i nevladinog sektora.

26. Februar 2024.

Na poziv Granskog sindikata uprave, pravosuđa, odbrane i policije “Nezavisnost”, Republička Agencija za mirno rešavanje radnih sporova predstavila je svoj rad na seminaru pod nazivom „Uloga Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u zaštiti prava državnih službenika i efikasno rešavanje radnih sporova“. Seminar je realizovan na Kopaoniku u okviru 7. Redovne sednice Glavnog odbora Granskog sindikata uprave, pravosuđa, odbrane i policije „Nezavisnost“ održane od 23. do 25. februara 2024. godine.

Ovaj seminar je otvorio Nebojša Pejčinović, Izvršni sekretar grane, a o iskustvima i saradnji sa Agencijom je govorila predsednica UGS „Nezavisnost“ Čedanka Andrić. Direktor Agencije, dr Ivica Lazović, upoznao je prisutne sa dosadašnjim radom i rezultatima koje je Agencija postigla. Lazović se osvrnuo na zakonske nadležnosti koje Agencija ima uz poseban osvrt na ulogu naše institucije u mirnom rešavanju kolektivnih radnih sporova. On je naveo da je potrebna stalna saradnja sa sindikatima kako bi prednosti instituta mirnog rešavanje radnih sporova približili što većem broju članova. Na kraju, direktor Lazović se zahvalio organizatorima, upravi GS UPIOP “NEZAVISNOST”, što je prepoznala Agenciju kao pouzdanog partnera i što usmerava i informiše svoje članove o delatnostima Agencije.

Veliki broj prisutnih sindikalnih predstavnika bilo je u prilici da postavi pitanja i da aktivno učestvuje u diskusiji. Na ovaj način učesnici su mogli da otklone sve nedoumice koje su imali u vezi primene instituta mirnog rešavanja radnih sporova i da otkriju prednosti koje njegova primena donosi.

12. Februar 2024.

Obuka za veštine javnog nastupa i podizanje vidljivosti Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova koja je održana od 7. do 9. februara 2024. godine u Sokobanji imala je za cilj podizanje kapaciteta komunikacionih veština miritelja i arbitara i zaposlenih u Agenciji. Trodnevna obuka realizovana je u okviru projekta “Obezbeđenje adekvatnih žalbenih mehanizama za radnike u automobilskoj, elektro i tekstilnoj industriji“, koji predstavlja deo „Inicijative za globalnu solidarnost“ Nemačke razvojne saradnje, koju sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ uz realizaciju Međunarodne organizacije rada (MOR).

Ovoj obuci prisustvovalo je preko 60 učesnika, miritelja, arbitara, zaposlenih u Agenciji, kao i direktori i gosti iz agencije za mirno rešavanje radnih sporova iz regiona, Republike Srpske (Bosne i Hercegovine) i Republike Severne Makedonije. Ovo je tek druga obuka od osnivanja Agencije koja se realizuje na masovan način i van sedišta, zahvaljujući finansijskoj i logističkoj podršci navedenih projektnih partnera.

U delu programa koji je realizovao predavač dr Ivan Jeftović učesnici su bili u prilici da kroz interaktivne vežbe savladaju veštine javnog nastupa. Oni su stavljani u razne uloge tipične za radne sporove i podsticani da sagledaju probleme iz svih uglova. U drugom delu programa prisutnima je predstavljen pristup komunikacijama na strateški način od strane eksperata iz Agencije za komunikacije i odnose sa javnošću „PR Mind“ Maje Dželatović i Sonje Nenić Andreev. Tokom ovog segmenta miritelji i arbitri su upoznati sa aktivnostima koje oni sami mogu da sprovedu kako bi predstavili svoj rad lokalnoj zajedinici, a što je jedan od važnih komunikacionih ciljeva Agencije.

Svi učesnici ove odlične obuke su dobili priliku da aktivno učestvuju u diskusijama, da daju svoje komentare i iznesu svoja zapažanja, a sve sa ciljem da se Agencija približi što većem broju građana i da bude i dalje ključna institucija za brzo, efikasno i besplatno rešava radnih sporova, od mobinga i diskriminacije preko raznih materijalnih sporova do izmene i primene kolektivnog ugovora.

06. Februar 2024.

U utorak, 6. februara 2024. godine, u prostorijama Agencije u Beogradu, potpisan je sporazum između Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i Kancelarije pokrajinskog ombudsmana. Sporazum su potpisali Pokrajinska zaštitnica građana doc. dr Dragana Ćorić i direktor Agencije dr Ivica Lazović.

Ovom prilikom Lazović je istakao da će sporazum doprineti boljoj i efikasnijoj zaštiti radnih prava svih zaposlenih na području AP Vojvodina. Istovremeno ukazao je na prednosti koje će radnici i poslodavci ostvariti primenom vansudskih metoda rešavanja radnih sporova u odnosu na vođenje dogotrajnih i skupih sudskih postupaka. Potrebno je da svi zajedno aktivno radimo na promociji mirnog rešavanja radnih sporova, naglasio je Lazović

Pokrajinska zaštitnica građana doc. dr Dragana Ćorić navela je da će sporazum građanima omogućiti brže i lakše rešavanje radnih sporova uz pomoć miritelja i arbitara dok će se istovremeno dobiti veći stepen zaštite radnih prava na nivou Pokrajne. Pored građana, važno je i da poslodavci, kao jača strana u sporu, shvate prednosti koje ovaj institut nudi, završila je.

31. Januar 2024.

Republička Agencija za mirno rešavanje radnih sporova potpisala je u sredu, 31. januara 2024. godine, u Gradskoj kući u Nišu, Sporazum o saradnji sa Kancelarijom Regionalnog ombudsmana u Nišu. Sporazum su potpisali Regionalni ombudsman u Nišu Katarina Mitrovski i direktor Agencije dr Ivica Lazović. Potpisivanju sporazuma prisustvovala je i gradonačelnica Grada Niša Dragana Sotirovski.

Direktor Agencije dr Ivica Lazović pohvalio je ovom prilikom prepoznavanje značaja instituta mirnog rešavanja radnih sporova koje su građani Niša i okoline pokazali kroz veliki broj postupaka koji su vodili pred Agencijom. Istovremeno Lazović je izneo konstataciju da je potrebna stalna promocija vansudskih mehanizama zaštite prava radnika kako bi što veći broj ljudi bio upoznat sa prednostima koje oni nose. On je prisutnima predstavio rad i nadležnosti Agenije, osvrnuvši se i na rezultate koji su postignuti u prethodnom periodu.

Gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski je istakla da će sporazum građanima omogućiti brže, lakše i efikasnije rešavanje radnih sporova uz pomoć miritelja i arbitara bez sudskih postupaka dok će zaposleni dobiti veći stepen zaštite prava na lokalu. Regionalna ombudsmanka u Nišu Katarina Mitrovski je navela da će vođenje sporova pred Agencijom predstavljati veliku uštedu i za Grad i za pojedince.

31. Januar 2024.

Na petoj po redu Konferenciji o žalbenim mehanizmima koja je održana u Nišu 31. januara 2024. godine predstavljene su mogućnosti za zaštitu radnih prava pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova. Konferencija je organizovana u okviru projekta koji predstavlja deo „Inicijative za globalnu solidarnost“ Nemačke razvojne saradnje, koju sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada (ILO) u Srbiji.

Sa radom i nadležnostima Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, kao i na prethodnoj konferenciji, prisutne je upoznao dr Ivica Lazović, direktor Agencije. Veliki broj predstavnika sindikata iz Nišavskog okruga i sa juga Srbije bilo je u prilici da sazna više o alternativnim mehanizmima za zaštitu radih prava i o mogućnostima primene tih mehanizama.

Kroz primere iz dosadašnjeg rada Lazović je učesnicima predočio efikasnost i efektivnost rešavanja radnih sporova pred Agencijom. U nastavku, prisutni su bili u prilici da postavnjaju pitanja i učestvuju u diskuciji a sve sa ciljem da se institut mirnog rešavanja radnih sporova na što bolji način približi građanima i da se otklone sve nedoumice.

Pored navedenog, prisutni su imali priliku da se upoznaju sa primenom i sadržinom novih propisa o dužnoj pažnji u lancima snabdevanja, značaju za njihove kompanije i sindikalne organizacije od Jelene Čanović Spasojević sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, a o zaštiti od diskriminacije od Danijele Ristovski iz službe Poverenice za zaštitu ravnopravnosti. Prisustvovali su i visoki predstavnici sindikata, ispred SSSS Zoran Marković, a ispred UGS „Nezavisnost“ Miloš Miljković.

26. Januar 2024.

Na skupu pod nazivom „CAF Open Day in Serbia” koji je održan 25. januara u Novom Sadu Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova svečano je uručen prestižni sertifikat o potvrdi kvaliteta „CAF efektivan korisnik“. Sertifikat je Agenciji uručen od strane direktorke Regionalne škole za javnu administraciju (ReSPA) Maje Handjiske-Trendafilove. Ova institucija je u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, bila organizator skupa. Ovom prilikom istaknuto je da je Agencija prva institucija u Republici Srbiji koja je dobila ovaj sertifikat i druga na Zapadnom Balkanu, te da je njen doprinos u promociji podizanja kvaliteta kroz model samoprocene veoma važan. Dostizanje izvrsnosti u pružanju usluga građanima i privredi je prioritet javnog sektora, a Agencija je tu jedan od dobrih primera koji svojim zalaganjem to potvrđuje. CAF proces unapređenja kvaliteta je u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova sproveden u skladu sa svim propisanim smernicama a aktivnosti su sistematično praćene uz konstantno merenje efekata primene. Direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dr Ivica Lazović, zahvalio se na nesebičnoj pomoći koju je u ovom procesu Agencija dobila od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, Regionalne škole za javnu administraciju (ReSPA), organizacije KDZ i eksternih konsultanata bez koje ništa od ovoga ne bi bilo moguće. On je naglasio da je ovaj sertifikat samo početak i da Agencija mora kontinuirano raditi na unapređenju svojih usluga kako bi ispunila zahteve korisnika. Takođe, Lazović je rekao da će Agencija još intenzivnije raditi na promociji CAF modela upravljanja kvalitetom među drugim institucijama jer to može doneti dobrobit svima. Na skupu su, pored predstavnika Agencije, govorili i Čedomir Rakić državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, Maja Handjiska Trendafilova direktorka Regionalne škole za javnu administraciju (ReSPA), Nik Tijs (Nick Thijs) ispred OECD SIGMA i mnogi drugi. Ovaj događaj okupio je brojne CAF praktičare iz regiona i EU koji su aktivno diskutovali o prednostima implementacije CAF modela upravljanja kvalitetom u institucijama zemalja Zapadnog Balkana.

17. Januar 2024.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova potpisala je u sredu, 17. januara 2024. godine Sporazum o saradnji sa Lokalnim obudsmanom Grada Kragujevca. Sporazum su potpisali dr Ivica Lazović direktor Agencije i Jelena Milivojević lokalni ombudsman Grada Kragujevca. Potpisivanju su prisustvovali i Miroslav Petrašinović, član Privremenog organa Kragujevca i Gordana Damnjanović, član komisije Privremenog organa.

Ovom prilikom gospodin Lazović je napomenuo da je veoma značajno uspostaviti saradnju između državnih organa kako bi se na što bolji i efikasniji način odgorilo potrebama građana. On je istakao da bi postupci mirnog rešavanja radnih sporova trebalo više da se promovišu i približe građanima, jer ih zaposleni još uvek ne prepoznaju dovoljno. Kada zaposleni imaju radni spor oni po pravilu idu na sud, a malo ko koristi alternativne metode kao što su mirenje i arbitraža. U nastavku, dr Lazović je upoznao pristutne sa radom i nadležnostima Agenije i ukazao na prednosti koje mirno rešavanje radnih sporova nosi u odnosu na sudski postupak.

Lokalni ombudsman Grada Kragujevca Jelena Milivojević je istakla da su radni sporovi izuzetno zastupljeni u kragujevačkoj sudskoj praksi, pogotovo u javnom sektoru, i da građane treba usmeravati ka alternativnim metodama rešavanja radnih sporova, čemu će ovaj sporazum doprineti.

Na kraju, veliki broj prisutnih prestavnika sindikata i zaposlenih u lokalnim preduzećima bili su u prilici da postave pitanja i reše sve nedoumice u vezi pokretanja i vođenja postupka pred Agencijom.

17. Januar 2024.

Na četvrtoj po redu Konferenciji o žalbenim mehanizmima koja je održana u Kragujevcu 17. januara 2024. godine predstavljene su mogućnosti za zaštitu radnih prava pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova. Konferencija je organizovana u okviru projekta koji predstavlja deo „Inicijative za globalnu solidarnost“ Nemačke razvojne saradnje, koju sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada (ILO) u Srbiji.

Sa radom i nadležnostima Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova prisutne je upoznao dr Ivica Lazović, direktor Agencije. Veliki broj predstavnika sindikata iz cele Šumadije bilo je u prilici da sazna više o alternativnim mehanizmima za zaštitu radih prava i o mogućnostima primene tih mehanizama.

Kroz primere iz dosadašnjeg rada Lazović je učesnicima predočio efikasnost i efektivnost rešavanja radnih sporova pred Agencijom. U nastavku, prisutni su bili u prilici da postavnjaju pitanja i učestvuju u diskuciji a sve sa ciljem da se institut mirnog rešavanja radnih sporova na što bolji način približi građanima i da se otklone sve nedoumice.

10. Januar 2024.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova donela je Program posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za 2024. godinu.

Program stručnog usavršavanja ima za cilj kontinuirano unapređenje veština i znanja i ujednačavanje praksi miritelja i arbitara u oblasti mirnog rešavanja radnih sporova, što je bitan preduslov za dalji razvoj instituta mirnog rešavanja radnih sporova u praksi, a time i efikasne radnopravne zaštite u Republici Srbiji.

Ovim Programom planirane su dve obuke miritelja i arbitara i posebne individualne obuke. Pored navedenih obuka, Agencija će u 2024. godini organizovati i druge obuke uz ekspertsku podršku Međunarodne organizacije rada (MOR) i Nemačkom saradnjom u Srbiji „GIZ“ sa kojima se realizuje projekat „Obezbeđivanje adekvatnog pristupa žalbenim mehanizmima za radnike u automobilskoj, elektro i tekstilnoj industriji u Srbiji“.

Program posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za 2024. godinu možete preuzeti klikom naLINK

31. Decembar 2023.

Puno uspeha u Novoj godini želi vam tim Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

25. Decembar 2023.

Druga po redu interaktivna i ujedno završna obuka za miritelje i arbitre u ovoj godini održana je 25. decembra 2023 godine u Palati „Srbija“. Obuci su pored velikog broja miritelja i arbitara prisustvovali i socijalni partneri i predstavnici Međunarodne organizacije rada.

Skup je otvorio direktor Agencije dr Ivica Lazović koji se zahvalio miriteljima i arbitrima na kontinuranoj spremnosti na usavršavanje i redovnim posetama svim obukama koje Agencija organizuje. On je iskoristio priliku da pristutne upozna sa trenutnim dešavanjima u Agenciji i ujedno najavio buduće korake u radu.

Sa aktuelnom sudskom praksom u oblasti radnih sporova miritelje i arbitre upoznali su Nebojša Đuričić, sudija Višeg suda u Beogradu, Vesna Dušić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu i dr Bojan Božović, sudija Višeg suda u Novom Sadu. U nastavku, izuzetno predavanje na temu kolektivnog pregovaranja održao je prof. dr Senad Jašarević sa Pravnog fakulteta u Novom Sadu koji je poseban akcenat stavio na trenutno aktuelne slučajeve vođenja kolektivnih pregovora u svetu i kod nas ukazujući na dobre i loše prakse.

Na kraju, organizovana je panel diskusija članova Stalnog radnog tela za kolektivno pregovaranje i mirno rešavanje radnih sporova Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije a na temu kolektivnog pregovaranja i mogućnost doprinosa Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova kolektivnom pregovaranju. Panelisti, među kojima su bili predstavnici oba reprezentativna sindikata Aleksandar Marković iz SSSS i Dragica Mišljenović iz UGS „Nezavisnost“, kao i Jelena Jevtović iz Unije poslodavaca, pokušali su da kroz analizu i diskusiju utvrde na koji način može da se prevaziđe kriza i podigne svest o potrebi za kolektivnim pregovaranjem. Miritelji i arbitri su bili u prilici da postavljaju pitanja i da aktivno učestvuju u razgovoru.

22. Decembar 2023.

Na poziv Agencije za mirno rješavanje radnih sporova Crne Gore, u Podgorici je 20 i 21. decembra 2023. godine održana Godišnja obuka za miritelje i arbitre Crne Gore, na kojoj su pored delegacije naše Agencije prisustvovali predstavnici Agencije za mirno rješavanje radnih sporova Republike Srpske, predstavnici sindikata i poslodavaca u Crnoj Gori, kao i regionalni predstavnici Međunarodne organizacije rada.

Obuku je otvorila Enesa Rastoder direktorica ove Agencije, koja je naznačila značaj rada Agencije za Crnu Goru, ali i postojanje institucija za mirno rešavanje radnih sporova u regionu i dugogogodišnju dobru saradnju. Prisutnima su tripartitni duh ovih institucija potvrdili i predstavnici Unije slobodnih sindikata i Udruženja poslodavaca. Pozdravnu reč su dali i Velibor Mikać direktor JU „Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova“ iz Banja Luke i Ivica Lazović direktor naše Agencije.

U dvodnevnom radnom delu koji je bio bogat panel diskusijama, obrađene su brojne teme kao što je: Značaj i uloga mirnog rešavanja radnih sporova – Iskustava iz regiona, sa posebnim pregledom prakse Federalne službe za mirenje Sjedinjenih američkih država; Mirno rešavanje radnih sporova u Crnoj Gori, Republici Srbiji i Republici Srpskoj – studije slučajeva; Kolektivni radni sporovi - razlika između individualnih i kolektivnih radnih sporova-praksa, Veštine pregovaranja, značaj dijaloga, lekcije iz prakse, Propisi o dužnoj pažnji u EU, Informatički sistemi za vođenje postupaka, digitalizacija i prakse, Otvorena pitanja oko primene Zakona. U prezentovanju tema su učestvovali brojni predavači, a neki od njih su prof.dr Živko Kulić, Dragana Andonovska , mr Milica Kovač Orlandić, Svetlana Barović, Milanka Mrdak, Armin Bećiragić, Tatjana Bakić, dr Jovan Protić, Enesa Rastoder, Velibor Mikać, dr Ivica Lazović i Jovana Borjan.

Poseta Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova i upoznavanje sa aktuelnom praksom rešavanja sporova u Crnoj Gori kao i predstavljanje aktuelne prakse u oblasti rešavanja radnih sporova u Republici Srbiji, bilo je od značaja za sve učesnike imajući u vidu slične praktične probleme i pitanja sa kojima se suočavaju u praksi. Na sastanku je usaglašeno i više zaključaka u cilju opšteg unapređenja rešavanja sporova i unapređenja kvaliteta celokupnog poslovanja ovih institucija.

11. Decembar 2023.

Sporazum o saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog koji je potpisan na konferenciji „Biznis i ljudska prava“ 11. decembra 2023. godine u Domu Narodne skupštine Republike Srbije stvoriće osnov za posebnu saradnju u oblasti zaštite radnih prava manjinskih zajednica i osetljivih društvenih grupa. Memorandum su potpisali direktor Agencije dr Ivica Lazović i ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov.

Sporazumom su definisani ciljevi, oblasti i koraci buduće saradnje. Potpisnici sporazuma su izjavili da postoji dosta prostora za podsticanje društvenog dijaloga u oblasti zaštite radnih prava manjinskih zajednica i osetljivih društvenih grupa kroz alternativene mehanizme za rešavanje sporova i razmenu iskustava u vezi sa zaštitom i unapređenjem ljudskih i manjinskih prava u oblasti rada.

Konferencija o poslovanju i ljudskim pravima je podržana i organizovana od strane UNDP-a i Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, a predstavlja prvi korak ka široj implementaciji i prepoznavanju Rukovodećih principa UN-a o poslovanju i ljudskim pravima i drugih relevantnih mehanizama. Okupila je veliki broj učesnika i panelista iz Srbije i Evropske Unije, predstavnike državnih institucija, privatnog sektora, sindikata, različitih organizacija UN, univerzitetske profesore i mnoge druge.

Na panelu sa temom „Zaštita ljudskih prava u korporativnoj sferi“ direktor Agencije, dr Ivica Lazović, govorio je o mogućnostima za zaštitu radnih prava pred Agencijom. On je prisutne upoznao sa nadležnostima Agencije, dosadašnjim radom i istakao važnost promovisanja instituta mirnog rešavanja radnih sporova kako među poslodavcima tako i među radnicima i sindikatima. U nastavku, prisutni su bili u prilici da postave pitanja panelistima i da učestvuju u diskusiji.

Kroz otvoren razgovor i diskusije konferencija je ukazala na potrebu dodatne pažnje u zaštiti ljudskih prava, uključujući i radna prava. Istovremeno, ukazala je na važnost razvoja partnerstva između relevantnih institucija, uključujući državne institucije, nezavisna tela, sindikate, poslovne asocijacije, organizacije civilnog društva i akademske zajdnice.

07. Decembar 2023.

Dvodnevna konferencija Mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova sa temom „Inovacije, učenje, akcija: Odgovori na formalizaciju i poboljšane radne uslove“ održana je u Tirani, Republika Albanija, od 5-6 decembra 2023. godine. Konferencija je okupila veliki broj predstavnika institucija iz Srbije, Albanije, Grčke, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije koje se bave mirnim rešavanjem radnih sporova i inspekcijskim poslovima, zapošljavanjem i radnim odnosima kao i predstavnike sindikata. Takođe, na skupu su učestvovali i visoki zvaničnici Međunarodne organizacije rada i predstavnici akademskog sektora iz Nemačke, Belgije i Grčke.

Skup su otvorili Ada Huibregtse, glavni tehnički savetnik (MOR), Claire Harasty, Direktor DWCT/CO iz Budimpešte (MOR), Fiona McCluney, UN koordinator iz Albanije i Olta Manjani zamenik ministra ekonomije i finansija Republike Albanije.

Direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srbije dr Ivica Lazović, je bio jedan od panelista koji je govorio o radu Agencije i značaju projekta ESAP2 kao katalizatoru regionalne saradnje. On je istakao dobrobiti koje stvaranje Mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova ima za sve članove mreže. Takođe ukazao je na to koliko je važna razmena iskustava sa kolegama iz regiona i da je to put kojim moramo da idemo i u budućnosti kako bismo ostvarili napredak.

Značajna pažnja konferencije usmerena je i na potrebu razvoja regionalne saradnje u oblasti izgradnje i unapređenja socijalnog dijaloga. Takođe, učesnici su se bavili i pitanjima uloge i uticaja digitalizacije i veštačke inteligencije na radne odnose, zatim reformama u politici minimalnih zarada, pitanjima sezonskog i neformalnog rada, kao i temom bezbednosti i zdravlja na radu.

Ceo događaj je organizovan kao deo projekta Employment and Social Affairs Platform2 (ESAP 2), koji predstavlja regionalni projekat finansiran sredstvima Evropske unije, a implementiran od strane Međunarodne organizacije rada (ILO) i Regionalnog saveta za saradnju. Kroz ESAP 2 projekat tim Međunarodne organizacije rada, između ostalog, pruža podršku zemljama Zapadnog Balkana u unapređenju i razvoju instituta mirnog rešavanja radnih sporova.

06. Decembar 2023.

Treća po redu Konferencija o žalbenim mehanizmima, organizovana u okviru projekta koji predstavlja deo „Inicijative za globalnu solidarnost“ Nemačke razvojne saradnje, koju sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada (ILO) u Srbiji, održana je 06. decembra 2023. godine u Valjevu. Konferencija je okupila predstavnike vodećih sindikata, ali i poslodavce iz ovog regiona.

Prisutne je sa institutom mirnog rešavanja radnih sporova, kao eksternim mehanizmom koji dobija ulogu kada se iscrpe svi interni mehanizmi rešavanja nastalih sporova u okviru kompanija, upoznala Dragana Andonovska, rukovodilac Grupe za pravne i stručne poslove u Agenciji. Ona je predstavila nadležnosti Agencije, sa posebnim osvrtom na mobing, ali i ukazala na prednosti koje rešavanje sporova pred Agencijom ima u odnosu na sudski postupak. Učesnici si bili u prilici da postave pitanja i reše sve nedoumice vezane za vođenje postupka pred Agencijom.

Pored predstavnika Agencije, na Konferenciji su govorili i predstavnici vodećih sindikata, predstavnik kabineta Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i mnogi drugi.

30. Novembar 2023.

Na Godišnjoj konferenciji Regionalnog udruženja medijatora Vojvodine koja je održana 30. novembra 2023. godine u pokrajinskoj Privrednoj komori predstavljene su nadležnosti i delokrug rada Agencije. Konferencija je okupila veliki broj medijatora i stručnjaka iz ove oblasti iz celog regiona.

Direktor Agencije, dr Ivica Lazović, istakao je značaj saradnje između Agencije i organizacija koje se bave medijacijom jer svi imamo isti cilj, promovisanje instituta mirnog rešavanja sporova koji je, pokazalo se, višestruko efikasniji od sudskog postupka. On je pristutne upoznao sa nadležnostima Agencije, dosadašnjom praksom i ključnim pokazateljima uspešnosti rada.

Skupovi poput ovog imaju za cilj umrežavanje medijatora, razmenu iskustava i prakse, te unapređenje kompentencija, ali i samog procesa mirnog rešavanja sporova. Poseban značaj ogleda se u međunarodom karakteru same konferencije koja je pored učesnika iz Srbije okupila i učesnike iz Hrvatske, Severne Makedonije i Bosne i Hercegovine.

29. Novembar 2023.

Tradicionalna poseta studenata završne godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji slušaju predmet radno pravo, Agenciji, realizovana je 29. novembra 2023. godine u Palati Srbija. Poseta je organizovana u okviru potpisanog Sporazuma o saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu a predvodili su je prof. dr Ljubinka Kovačević i doc. dr Filip Bojić.

Događaj je otvorio direktor Agencije, dr Ivica Lazović, koji je iskazao zadovoljstvo zbog dugogodišnje saradnje koja postoji između Agencije i ove visokoškolske institucije. On je istakao da su vrata Agencije otvorena za studente koji žele da se u svojim stručnim radovima bave institutom mirnog rešavanja radnih sporova, kao i onima koji žele da realizuju stručnu praksu u Agenciji.

Studenti su, kroz izlaganje, mogli da se upoznaju sa pravnim okvirom u kome Agencije posluje, njenim nadležnostima, uporednom praksom i statistikom. U nastavku, Lazović je govorio o aktuelnostima vezanim za rad Republičke agencije za mirno rešavanje radnim sporova.

Dragana Andonovska, viši savetnik u Agenciji, upoznala je studente sa primerima iz dosadašnje prakse rada Agencije. Ona je pokazala kako se, kada postoji dobra volja strana u sporu, i neki od najkomplikovanijih radnih sporova mogu rešiti mirnim putem, bez vođenja dugotrajnog sudskog postupka. Sa procesima digitalizacije i digitalne transformacije u Agenciji učesnike je upoznala Jelena Golubović, savetnik u Agenciji.

Upoznavanje sa radom Agencije završeno je razgovorom sa studentima, u kome su studenti postavljali pitanja i iznosili svoja mišljenja i dileme o alternativnim vidovima rešavanja radnih sporova u Republici Srbiji.

21. Novembar 2023.

Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, 3. novembra 2023. godine, dodeljen je prestižni sertifikat o potvrdi kvaliteta CAF efikasan korisnik (CAF Effective User) kao prvoj instituciji u Republici Srbiji koja je ispunila propisane standarde kvaliteta.

Sertifikat je dodeljen od strane Regionalnog centra za menadžment kvaliteta koji je deo Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA). Regionalna škola za javnu upravu je zajednička organizacija zemalja Zapadnog Balkana i EU, osnovana sa ciljem saradnje i unapređenja javnih administracija kao pouzdanog i efikasnog servisa za građane i privredu, pogotovo u procesu pristupanja EU.

Ovim sertifikatom odato je priznanje Agenciji za posvećenost u postizanju izvrsnosti poslovnih procesa, unapređenju kvaliteta rada i pružanja usluga građanima i privredi.

Zajednički okvir za procenu ili skraćeno CAF (od Common Assessment Framework) je posebno prilagođen EU model upravljanja kvalitetom u javnoj upravi. To je alat za samoprocenu koji se zajedno koristi od strane rukovodstva i zaposlenih kako bi analizirali i prepoznali svoje snage i oblasti za unapređenje. Konačni cilj je postizanje izvrsnih rezultata i uticaja na korisnike, građane i društvo.

Upravljanje kvalitetom se sprovedi u Agenciji od 2022. godine na osnovu „Sporazuma o implementaciji CAF modela upravljanja kvalitetom“ u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i EU projekta „Podrška reformi javne uprave“.

Nakon uspostavljanja CAF modela upravljanja kvalitetom i njegove uspešne primene, Agencija se obratila Regionalnom centru za menadžment kvaliteta ReSPA sa zahtevom za procenu i sertifikaciju. Nakon postupka eksternog CAF procenjivanja od strane međunarodne komisije (tzv. PEF postupak), Regionalna škola za javnu administraciju (ReSPA) je odlučila da podrži preporuke nezavisnih procenitelja (EFAC-a) da se Agenciji dodeli ovo prestižno priznanje. Ovaj sertifikat se dodeljuje na tri godine, prema podacima Evropskog instituta za javnu upravu (EIPA), CAF sistem kvaliteta ima samo oko 4000 organizacija u celom svetu.

Agencija je ponosna što je prva u Srbiji dobila ovo prestižno priznanje koje nas ujedno obavezuje na kontinuirani rad na unapređenju usluga korisnicima. Primena CAF modela nam je ukazala na to koje su oblasti za unapređenje i dala alate za njihovo poboljšanje, ali i omogućila da identifikujemo snage kojima institucija raspolaže.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova stiče pravo na korišćenje posebne nalepnice i logoa „CAF Effective User, CAF Excellence label“, a svečana predaja sertifikata od strane ReSPA biće organizovana naknadno.

Komplatan izveštaj možete pogledati OVDE

20. Novembar 2023.

U postupku mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora u JP "Zavod za udžbenike", a koji je vođen povodom ostvarivanja prava na sindikalno organizovanje i delovanje, postignut je dogovor strana u sporu i potpisan Sporazum. Postupak je pokrenut na inicijativu Sindikata Zavoda za udžbenike, a za postupajućeg miritelja je, voljom strana u sporu, određen Živko Kulić.

Postupajući miritelj je, u skladu sa zakonom, na prvoj raspravi formirao Odbor za mirenje u koji su pored njega ušli predstavnici strana u sporu. Posle tri održane rasprava potpisana je Preporuka o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora, a na osnovu nje i Sporazum o rešenju kolektivnog radnog spora, a kojim je postignuta saglasnost oko svih spornih pitanja.

Poslodavac u JP "Zavod za udžbenike" i Sindikat Zavoda za udžbenike su pokazali kako se može kroz socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca doći do pravog rešenja, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, da se sporovi rešavaju mirnim putem.

17. Novembar 2023.

Pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova, a po predlogu poslodavca Narodne banke Srbije, pokrenut je postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora. Druga strana u sporu, Sindikat radnika Narodne banke Srbije, je dao saglasnost da se nastali spor rešava mirnim putem. Predmet spora se odnosio na sindikalno organizovanje i delovanje kod poslodavca.

Za postupajućeg miritelja je rešenjem direktora Agencije, a u skladu sa zakonom, određen Miljko Valjarević. On je na prvoj raspravi formirano Odbor za mirenje, a u koji su ušli predstavnici strana u sporu i postupajući miritelj.

U toku pregovora strane u sporu su pokazale visok stepen razumevanja za iznete predloge kao i visok stepen međusobnog uvažavanja. Nakon održanih rasprava usaglašena je zajednička preporuka kojom se preporučuje način rešavanja svih spornih pitanja, a koju su potpisali predstavnici strana u sporu i postupajući miritelj.

Poslodavac i sindikat u Narodnoj banci Srbije su u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, a kroz postupak mirnog rešavanja radnog spora dali primer spremnosti na socijalni dijalog, a sve u cilju pronalaženja kompromisnih rešenja u interesu svih strana.

15. Novembar 2023.

Druga po redu Konferencija o žalbenim mehanizmima održana je u 15. novembra 2023. godine u Novom Sadu. Pred velikim brojem predstavnika sindikata i poslodavaca predstavljene su mogućnosti za zaštitu radnih prava pred Agencijom kao eksternim mehanizmom zaštite. Konferencija je organizovana u okviru projekta koji predstavlja deo „Inicijative za globalnu solidarnost“ Nemačke razvojne saradnje, koju sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada (ILO) u Srbiji.

Prisutne je sa radom, nadležnostima Agencije i mogućnostima za pokretanje postupka upoznao Miloš Prokić, savetnik u Agenciji. U svom izlaganju on se posebno osvrnuo na prednosti koji institut mirnog rešavanja radnih sporova nosi sa sobom i ukazao na potrebu rasterećenja sudova pred kojima se u proseku u toku godine pokrene oko 40.000 ovakvih sporova. U nastavku, učesnici su bili u prilici da postavljaju pitanja i učestvuju u diskusiji.

Pored predstavnika Agencije na skupu su govorili i predstavnici vodećih sindikata, predstavnica kabineta Poverenice za zaštitu ravnopravnosti i mnogi drugi.