Aktivnosti

27. Januar 2023.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova rešavan je kolektivni radni spor u JKP Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd“, a koji je okončan donošenjem preporuke miritelja. Kolektivni radni spor čiji je predmet pravo na sindikalno organizovanje i delovanje, pokrenut je na predlog Sindikata „Sloga“ GSP, koji su deo USS „Sloga“

Postupajući miritelj Predrag Plavkić, u skladu sa zakonom, na prvoj raspravi je formirao Odbor za mirenje u koji su ušli miritelj kao predsedavajući Odbora i predstavnici svih strana u sporu. Nakon četiri održane rasprave strane u sporu nisu došle do zajedničke preporuke, ali su izneli niz predloga za prevazilaženje situacije, a na zahtev strana u sporu, miritelj je doneo preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora.

Poslodavac i sindikalna organizacija su uspostavili uspešan dijalog i smanjene su tenzije u cilju iznalaženja kompromisnog rešenja prihvatljivog za obe strane. Preporuka je da se dijalog nastavi i da se sva buduća sporna pitanja rešavaju mirnim putem i socijalnim dijalogom.

20. Januar 2023.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova donela je Program posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za 2023. godinu.

Program stručnog usavršavanja ima za cilj kontinuirano unapređenje veština i znanja i ujednačavanje praksi miritelja i arbitara u oblasti mirnog rešavanja radnih sporova, što je bitan preduslov za dalji razvoj instituta mirnog rešavanja radnih sporova u praksi, a time i efikasne radnopravne zaštite u Republici Srbiji.

Ovim Programom planirane su dve obuke miritelja i arbitara i posebne individualne obuke. Pored navedenih obuka, Agencija će u 2023. godini organizovati i druge obuke uz ekspertsku podršku Međunarodne organizacije rada (MOR) i Nemačkom saradnjom u Srbiji „GIZ“ sa kojima se realizuje projekat „Obezbeđivanje adekvatnog pristupa žalbenim mehanizmima za radnike u automobilskoj, elektro i tekstilnoj industriji u Srbiji“.

Program posebnog stručnog usavršavanja miritelja i arbitara za 2023. godinu možete preuzeti klikom na LINK.

30. Decembar 2022.

Puno uspeha u Novoj godini želi vam tim Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

21. Decembar 2022.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova ugostila je, u sredu, 21. decembra 2022. godine, studente završne godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji pohađaju nastavu na predmetu Radno pravo. Poseta je organizovana u okviru potpisanog Sporazuma o saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu a predvodili su je prof. dr Ljubinka Kovačević i doc. dr Filip Bojić.

Posetu je otvorio direktor Agencije, dr Ivica Lazović, koji se zahvalio prof. dr Ljubinki Kovačević na doprinosu promociji instituta mirnog rešavanja radnih sporova i tom prilikom joj uručio Plaketu Agencije za izuzetnu saradnju, kontinuiranu podršku u obukama miritelja i arbitara i stručno konsultovanje u radu. U nastavku, on je studente upoznao sa nadležnostima Agencije, rokovima u kojima se postupak pred Agencijom okončava kao i sa statistikom pokrenutih postupaka u prethodnom periodu. Posebnu pažnju, gospodin Lazović, je posvetio prednostima koje vođenje postupka pred Agencijom ima u odnosu na sudski postupak, za sve strane u sporu.

Primere iz prakse rada Agencije studentima je predstavila Dragana Andonovska, viši savetnik u Agenciji. Ona je pokazala kako se, kada postoji dobra volja strana u sporu, i neki od najkomplikovanijih radnih sporova mogu rešiti mirnim putem, bez vođenja dugotrajnog sudskog postupka.

Upoznavanje sa radom Agencije završeno je razgovorom sa studentima, u kome su studenti postavljali pitanja i iznosili svoja mišljenja i dileme o alternativnim vidovima rešavanja radnih sporova u Republici Srbiji.

13. Decembar 2022.

Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, dodeljena je Plaketa za doprinos socijalnom dijalogu i uspešnu saradnju od strane Sindikata radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije, na sednici Republičkog odbora ovog sindikata koja je održana 13. decembra 2022. godine u Beogradu.

Predsednik sindikata, Saša Torlaković, uručio je ovom prilikom Agenciji plaketu za uspešnu saradnju sa SRGIGMS. Uz zahvalnost Agenciji za do sada učinjeno on je istakao značaj proširenja saradnje i intenziviranja aktivnosti kako bi se članovi sindikata u što većem broju usmeravali da sve nastale radne sporove rešavaju mirnim putem.

Prisutnima je dosadašnji rad i nadležnosti Agencije predstavila Dragana Andonovska, rukovodilac Grupe za pravne i stručne poslove u Agenciji. Ona je, uz poseban osvrt na primere iz dosadašnje prakse, podsetila učesnike na sve prednosti koje mirno rešavanje radnih sporova nosi.

Skupu su prisustvovali i predsednik SSSS Ljuba Orbović, Dule Vuković, državni sekretar u Ministarstvu građevine Dragan Stevanović, direktor uprave za bezbednost i zdravlje na radu Dunja Radojičić i brojni predstavnici ovog sindikata.

09. Decembar 2022.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova predstavila je svoj rad na poziv Zajednice sindikata Srbije na skupu koji je ovaj sindikat organizovao od 07. do 09. decembra na Divčibarama. Ispred Agencije je učestvovao direktor Agencije dr Ivica Lazović koji je predstavio Agenciju, a govorila je i Mira Basta iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Na navedenom skupu sindikalni predstavnici, njih preko šezdeset, iz različitih grana i lokalnih samouprava Republike Srbije, mogli su iz prve ruke da se upoznaju sa dosadašnjim radom Agencije i benefitima koje mirno rešavanje radnih sporova pruža.

Na skupu su pored predstavnika Agencije i Ministarstva govorili i predsednik Zajednice sindikata Srbije Petar Milovanović, kao i sindikalni predstavnici iz različitih grana koje su deo ovog sindikata.

02. Decembar 2022.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova održala je Drugu interaktivnu obuku za miritelje i arbitre u 2022. godini. Obuka na temu „Radni sporovi u praksi“ realizovana je 02. decembra 2022. godine u Palati „Srbija“ uz prisustvo velikog broja miritelja i arbitara.

Dobrodošlicu prisutnima poželeo je direktor Agencije, dr Ivica Lazović, koji je istakao značaj kontinuiranog održavanja ovakvih skupova na kojima miritelji i arbitri imaju priliku da usavrše svoja znanja, razmene iskustva i dobiju nova saznanja vezano za aktuelnu sudsku praksu.

Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, predstavila je prisutnima delokrug rada Poverenika uz poseban osvrt na zaštitu od diskriminacije, kao oblast kojom se zajedno bavimo, ali i na predstojeću intenzivnu saradnju. Ona je naglasila da postoji dosta prostora za saradnju između Agencije i Poverenika uz navođenje projekta koji će se realizovati u toku naredne godine u partnerstvu između nemačkog GIZ-a, Međunarodne organizacije rada, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Agencije. Sa aktuelnostima iz domena delovanja Međunarodne organizacije rada prisutne je upoznao Jovan Protić, koordinator MOR-a za Srbiju.

Inspirativno predavanje na temu sprečavanja diskriminacije na radu i vezano za rad održala je prof. dr Ljubinka Kovačević sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

O zlostavljanju na radu, prepoznavanju i sprečavanju, kao i posledicama koje ono ostavlja na pojedinca i kolektiv govorila je psihijatar Instituta za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović“ mr sci dr Marjana Trkulja.

Posebno zanimljiv i koristan deo bilo je upoznavanje sa aktuelnom sudskom praksom u oblasti radnih sporova, a o kojoj su govorili Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji i dr Bojan Božović, sudija Višeg suda iz Novog Sada. Sa iskustvima iz prakse mirnog rešavanja radnih sporova učesnike je upoznao prof. dr Živko Kulić, miritelj i arbitar Agencije od osnivanja.

30. Novembar 2022.

Uz posredovanje Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova potpisana je zajednička Preporuka o mirnom rešenju kolektivnog radnog spora povodom primene PKU za zaposlene u osnovnim, srednjim školama i predškolskim ustanovama na teritoriji Grada Novog Pazara.

Postupak pred Agencijom je pokrenut na inicijativu GSPRS „Nezavisnost“, a povodom obračuna i isplate naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada za zaposlene u osnovnim, srednjim školama i predškolskim ustanovama u skladu za posebnim kolektivnim ugovorima.

Grad Novi Pazar je prihvatio učešće u postupku mirnog rešavanja radnog spora, a aktivnu ulogu na vođenim raspravama uzeo je gradonačelnik Grada Novog Pazara, gospodin Nihat Biševac. Svojim angažovanjem i delovanjem predstavnici lokalne samouprave su pokazali razumevanje za spor koji je nastao i iskazali punu spremnost da se isti reši mirnim putem.

Za postupajuću miriteljku određena je Dejana Spasojević Ivančić, miritelj i arbitar Agencije. Na prvoj raspravi formiran je Odbor za mirenje, u skladu sa Zakonom, u koji su ušli pored miriteljke, predstavnici strana u sporu, za sindikat predsednik Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost“ Srđan Slović, a za Gradsku upravu za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara Ulfeta Demčović.

Nakon tri održane rasprave, strane u sporu su postigle dogovor o načinu rešavanja spora i to tako što će visina cene prevozne karte biti utvrđena na osnovu važećih cena vršioca usluga javnog prevoza, u zavisnosti od zona, koje su tačno određene u Gradu Novom Pazaru.

Na osnovu postignutog dogovora 30. novembra 2022. godine u prostorijama Agencije potpisana je Preporuka o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora i parafiran je i Sporazum koji je prosleđen na potpisivanje gradonačelniku Grada Novog Pazara.

Predstavnici Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost“ i Grada Novog Pazara pokazali su još jednom kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora, a u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, da se ovi sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima.

18. Novembar 2022.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova na skupu pod nazivom „Upoznavanje sindikalnih predstavnika sa prednostima mirnog rešavanja radnih sporova“, koji je održan 18. novembra 2022. godine, predstavila je svoj rad sindikalnim predstavnicima svih većih sindikata sa kojima Agencija sarađuje.

Skup je otvorio direktor Agencije, dr Ivica Lazović, koji se zahvalio prisutnima što prepoznaju Agenciju kao instituciju kojoj se mogu obratiti kako bi ostvarili svoja prava, uz nadu daće se ovi odnosi intenzivirati i daće u budućnosti još veći broj radnih sporova biti pokretan pred Agencijom umesto pred sudovima. On je ukazao na značaj informisanosti sindikalnih predstavnika o uslugama koje Agencija pruža i tom prilikom istakao da skupove ovog tipa treba održavati na godišnjem nivou.

O istorijatu Agencije, njenim nadležnostima i dosadašnjim rezultatima rada prisutne je upoznala Dragana Andonovska, viši savetnik u Agenciji. Istaknuti miritelji i arbitri Agencije, prof. dr Živko Kulić i Dejana Spasojević Ivančić, govorili su o primerima iz prakse mirnog rešavanja individualnih i kolektivnih radnih sporova ističući prednosti ovog instituta i naglašavajući barijere sa kojima se suočavaju u radu.

Tokom skupa, istaknutim predstavnicima sindikalnih organizacija koji su doprineli afirmaciji Agencije kao institucije pred kojom se na brz i efikasan način rešavaju radni sporovi, uručene su Zahvalnice. Zahvalnice su uručene Radetu Ercegu, Violeti Gojković, Predragu Đuriću, Dragomiru Miloševiću i Radici Ilić.

Na kraju skupa učesnici su bili u prilici da postave pitanja i učestvuju u diskusiji.

14. Novembar 2022.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova potpisana je zajednička Preporuka o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora povodom primene PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika („Službeni glasnik RS“, br. 21/2015, 92/2020 i 123/2022).

Postupak pred Agencijom je pokrenut od strane Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, na jednoj strani, a Ministarstva prosvete, na drugoj strani, povodom primene kolektivnog ugovora i poštovanja članova 18 i 19 i otpočinjanja pregovora o visini osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika. Postupak je vođen i okončan u skladu sa pravilima propisanim Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova. Za postupajućeg miritelja je određen prof. dr Živko Kulić. Formiran je odbor za mirenje, u skladu sa zakonom, u koji su ušli predstavnici strana u sporu i postupajući miritelj. Posle tri rasprave, došlo je do usaglašavanja stavova o načinu rešavanja spora i utvrđena je zajednička preporuka kojom se preporučuje način rešavanja spornih pitanja.

Predstavnici socijalnih partnera, sindikata i ministarstva, dali su doprinos mirnom rešavanju radnih sporova i pokazali su prednosti socijalnog dijaloga između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora, a u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, da se ovi sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima.

28. Oktobar 2022.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova sporazumno je rešen kolektivni radni spor u Zavodu za urgentnu medicinu Niš, a povodom zaključivanja kolektivnog ugovora kod poslodavca.

Ovaj postupak je pokrenut po Predlogu za pokretanje postupka mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora od strane Sindikata zavoda za hitnu medicinsku pomoć (SZZHMP) Niš, a poslodavac Zavodu za urgentnu medicinu Niš se saglasio da se postupak rešava mirnim putem, pred Agencijom.

Za postupajućeg miritelja je određen prof. dr Goran Obradović, koji je na prvoj raspravi formirao Odbor za mirenje, a u koji su ušli predstavnici strana u sporu i postupajući miritelj. Posle tri rasprave utvrđena je zajednička preporuka kojom se preporučuje način rešavanja spornog pitanja. Sve strane u postupku su jednoglasno usvojile predloženi Sporazum, a nakon čega je potpisan i Sporazum o rešenju spora. Sporazum, u skladu sa Zakonom, ako je predmet spora kolektivni ugovor, postaje osnov za zaključivanje, izmene i/ili dopune kolektivnog ugovora. A ako predmet spora nije kolektivni ugovor, sporazum ima snagu izvršne isprave.

Na ovaj način, u Zavodu za urgentnu medicinu Niš predstavnici poslodavca i sindikata, dali su još jedan primer kako se uspešno vodi socijalni dijalog, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije da se radni sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima.

28. Oktobar 2022.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova kolektivni radni spor u JP „Surčin“ rešen je donošenjem preporuke miritelja, a za koju su glasali svi članovi Odbora za mirenje. Kolektivni radni spor čiji je predmet pravo na sindikalno organizovanje i delovanje, pokrenut je na predlog Slobodnog sindikata JP „Surčin“.

Postupajući miritelj Emila Spasojević, u skladu sa zakonom, na prvoj raspravi je formirala Odbor za mirenje u koji su ušli miritelj kao predsedavajući Odbora i predstavnici svih strana u sporu. Nakon dve održane rasprave strane u sporu su došle do zajedničke preporuke, koja je stavljena na glasanje i usvojena. U skaladu sa rezultatom glasanja, a na zahtev strana u sporu, miritelj je doneo preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora.

Poslodavac i sindikalna organizacija su se saglasili da se za delovanje sindikata obezbede odgovarajući uslovi, pre svega tehničko-prostorni i pristup informacijama neophodnim za obavljanje sindikalnih aktivnosti. Takođe, saglasili su se i daće sva buduća sporna pitanja rešavati mirnim putem i socijalnim dijalogom.

27. Oktobar 2022.

Povodom slučaja zaposlene iz JKP Vodovod u Lazarevcu koja je smatrala da je izložena mobingu, a koji je izazvao i medijsku pažnju više na linku još jednom se potvrdilo da je Agencija prava adresa za sve koji misle da su izloženi mobingu.

Zaposlena u ovom preduzeću je podnela predlog za mirno rešavanje radnog spora pred Agencijom, smatarjući da je izložena mobingu. Agencija je u skladu sa Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova poslala predlog drugoj strani, poslodavcu JKP Vodovod u Lazarevcu, na saglasnost. Poslodavac se saglasio da se ovaj postupak rešava mirnim putem, a u skladu i poštojući preporuku Vlade Republike Srbije date Zaključkom 05 Broj 116-8060/2015 („Sl. Glasnik RS“ br. 67/15), kojim se preporučuje javnom sektoru, odnosno svim ustanovama i institucijama koje se finansiraju iz budžeta, da sve kolektivne i individualne radne sporove rešavaju posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Nakon dve održane rasprave, poslodavac i zaposlena su pokazali visok nivo odgovornosti da se sva sporna pitanja reše, te se došlo do sporazuma o rešenju svih spornih tačaka. Zaključeno je da pojedinačni pravni akti poslodavca kojima odlučuje o pravima i obavezama iz radnog odnosa ne mogu biti predmet zaštite prava po osnovu zlostavljanja na radu, ali da postoji nesporazumu po više pitanja. Sva ta sporna pitanja su rešena u konstruktivnom dijalogu i želji stvaranja prijatne radne atmosfere bez poremećenih međuljudskih odnosa. Na kraju, strane su došle do sporazuma koji je potvrđen i arbitražnim rešenjem.

Takođe, pred Agencijom se rešavao u septembru ove godine i postupak zaposlene u jednom sudu koja je smatrala da je izložena zlostavljanju na radu. Ona je podnela predlog Agenciji, koji je poslat poslodavcu na saglasnost. Poslodavac je prihvatio da se ovaj postupak rešava mirnim putem pred Agencijom. Bila je dovoljna samo jedna rasprava da se sva sporna pitanja reše i da se postupak uz međusobna izvinjenja i pružanje ruku okonča u interesu opšteg dobra i kolektiva. Nakon toga, postupajući arbitar koji je vodio ovu raspravu, uz saglasnost strana, okončao je postupak.

Navedeni primeri su samo neki iz prakse Agencije, koji potvrđuju da je ona prava adresa za sve koji misle da su izloženi mobingu i dobra alternativa Zakonu o sprečavanju zlostavljanja na radu ili dugotrajnim sudskim postupcima.

Izmenama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova 2018. godine, Agencija ove postupke rešava tako što nastoji da pomiri strane i da se dođe do obostrano prihvatljivog rešenja za ponašanja i odnose koje neko doživljava kao zlostavljanje, a neko kao konflikt, svađu ili nesporazum. U cilju normalizacije odnosa u radnom okruženju, stavaranja dobre radne amosfere, izbegavanja dugotrajnih sudskih sporova i dodatnog remećenja odnosa kod poslodavca, Agencija ove postupke rešava sporazumom strana, a koji se potvrđuje arbitražnim rešenjem koje je pravosnažno i izvršno. Pohvalno je što sve veći broj poslodavaca i zaposlenih prepoznaje prednosti ovakvog postupka i poverenje poklanja Agenciji nasuprot dugotrajnih sudskih postupaka.

27. Oktobar 2022.

Dva poslednja slučaja uspešnog angažovanja miritelja u kolektivnom pregovaranju u JP „Zavodu za udžbenike“ i „HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o.“ još jednom nas podsećaju na značaj ovog mehanizma za sve zainteresovane strane u kolektivnom pregovaranju, za poslodavca, zaposlene i osnivača.

Zakonom o Mirnom rešavanju radnih sporova propisano je da učesnici u zaključivanju kolektivnog ugovora mogu da podnesu predlog Agenciji za učešće miritelja u kolektivnom pregovaranju u cilju pružanja pomoći i sprečavanja nastanka spora. Taj Predlog sadrži vrstu kolektivnog ugovora, učesnike, mesto i vreme pregovora, a zajednički predlog ime i prezime miritelja.

Miritelj u postupku kolektivnog pregovaranja prisustvuje pregovorima, ukazuje učesnicima na predloge koji nisu u skladu sa zakonom i drugim propisom i pruža pomoć učesnicima radi sprečavanja nastanka spora.

Agenciju su po navedenom osnovu uključili u kolektivno pregovaranje u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva i „HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o.“ gde su miritelji svojim učešćem dali doprinos pregovorima. Oba poslodavca i zaposleni, odnosno sindikalne organizacije, u ovim preduzećima su pozitivan primer dobre prakse i spremnosti na socijalni dijalog, a sve u cilju pronalaženja održivih rešenja u skladu sa propisima za sva sporna pitanja.

26. Oktobar 2022.

U sredu 26. oktobra 2022. godine, potpisan je Sporazum o saradnji između Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe Univerziteta privredna akademija u Novom Sadu i Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Cilj Sporazuma je uspostavljanje saradnje potpisnica koja će doprineti razvoju i unapređenju kapaciteta Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe. Potpisivanjem sporazuma stvorene su mogućnosti za dodatno usavršavanje i stručnu praksu studenata ovog fakulteta, kao i miritelja i arbitara Agencije i promovisanje instituta mirnog rešavanja individualnih i kolektivnih radnih sporova među studentima, kao i za razmenu informacija i iskustava, učešće u realizaciji projekata, organizovanje seminara i skupova, te razvoj izdavačke delatnosti u oblastima od obostranog interesa.

Sporazum su potpisali direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dr Ivica Lazović i dekan Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu prof. dr Milan Počuča. Tom prilikom je zaključeno da saradnja između dve institucije već postoji, da na ovom fakultetu postoji Centar za mirno rešavanje sporova, kao i da je veliki broj miritelja i arbitara sticajem okolnosti angažovan u nastavi na ovom fakultetu, što predstavlja dobre temelje za još intenzivniju saradnju, a pogotovo u pogledu studentske prakse i upoznavanja sa pravnim institutom mirnog rešavanja radnih sporova.

20. Oktobar 2022.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova kolektivni radni spor u Institutu za nuklearne nauke „Vinča“ u Beogradu rešen je donošenjem preporuke miritelja. Kolektivni radni spor čiji je predmet zaključivanje kolektivnog ugovora, pokrenut je po zajedničkom predlogu Instituta za nuklearne nauke „Vinča“, Sindikalne organizacije SSSS INN „Vinča“ i Sindikata „Nezavisnost“ – Institut za nuklearne nauke „Vinča“.

Postupajući miritelj, dr Aleksandar Antić, je u skladu sa zakonom na prvoj raspravi formirao Odbor za mirenje u koji su ušli miritelj kao predsedavajući Odbora i predstavnici svih strana u sporu. Nakon tri održane rasprave strane u sporu su približile svoje stavove ali nisu uspele da se usaglase oko svih spornih pitanja. U skaladu sa tim, a na zahtev strana u sporu, miritelj je doneo preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora.

Poslodavac i sindikalne organizacije su pokazali kako se kroz socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca može doći do pravog rešenja, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, da se sporovi rešavaju mirnim putem.

12. Oktobar 2022.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova ugostila je, 12. oktobra, studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Poseta je organizovana u saradnji Agencije i Studentske organizacije za međunarodnu saradnju (SAMS), a u okviru projekta ,, Upoznaj pravne institucije na prav(n)i način''.

U okviru potpisanog Sporazuma o saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova godinama organizuje različite oblike saradnje, a Sporazum o saradnji ima potpisan i sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Nišu.

Cilj projekta ,, Upoznaj pravne institucije na prav(n)i način ’’ je upoznavanje studenata sa profesijama i zanimanjima koje mogu obavljati nakon završenih OAS i osnaživanje mladih studenata prava za tržište rada.

Kroz posetu Agenciji studenti su bili u prilici da se upoznaju sa radom i nadležnostima Agencije, da saznaju koji su to profesionalni izazovi sa kojima se zaposleni suočavaju i da sagledaju benefite koje mirno rešavanje radnih sporova sa sobom nosi.

Sa pozicijom Agencije u sistemu državne uprave, njenom osnivanju i nadležnostima, pravcima delovanja i dosadašnjim pokazateljima rada, studente je upoznao direktor Agencije, dr Ivica Lazović. Ovom prilikom on je ukazao na sve specifičnosti koje rad u Agenciji sa sobom nosi. Takođe, gospodin Lazović je upoznao studente sa prednostima koje pokretanje i vođenje postupka pred Agencijom postoje u odnosu na vođenje postupka pred sudom.

Studenti su bili u prilici da se upoznaju sa primerima iz prakse rešavanja kako individualnih tako i kolektivnih radnih sporova koje je predstavila Dragana Andonovska, rukovodilac grupe za pravne i stručne poslove Agencije.

U nastavku, posetioci su mogli da postavljaju pitanja i učestvuju u diskusiji.

29. Septembar 2022.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je 29. septembra, na poziv Socijalno-ekonomskog saveta opštine Stara Pazova, predstavila svoj rad na Regionalnom sajmu privrede koji se održava 29–30. septembra u Novoj Pazovi, u organizaciji opštine Stara Pazova i Privredne komore Srbije Regionalne privredne komore Sremskog upravnog okruga.

Učesnici, među kojima su bili predstavnici sindikata, lokalne samoprave i kompanija koje posluju na području ovih opština , su imali priliku da se upoznaju sa dosadašnjim radom Agencije kao i tokom postupka koji se vodi pred Agencijom.

Predstavljanje je otvorio direktor Agencije, dr Ivica Lazović, koji je prisutne upoznao sa nadležnostima Agencije, rokovima u kojima se postupak pred Agencijom okončava kao i sa statistikom pokrenutih postupaka u prethodnom periodu. Posebnu pažnju, gospodin Lazović, je posvetio prednostima koje vođenje postupka pred Agencijom ima u odnosu na sudski postupak, za sve strane u sporu. Rukovodilac grupe za pravne i stručne poslove Agencije, Dragana Andonovska, upoznala je učesnike sa primerima iz prakse i načinima na koji su okončani ti sporovi.

U nastavku, prisutni su bili u prilici da postavljaju pitanja i učestvuju u diskusiji.

19. Septembar 2022.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova potpisana je zajednička preporuka o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora u preduzeću „Dijamant“ d.o.o. iz Zrenjanina.

Postupak pred Agencijom je pokrenut od strane Sindikalne organizacije SS „Dijamant“ A.D a povodom primene kolektivnog ugovora. Poslodavac „Dijamant“ d.o.o. Zrenjanin se saglasio da se postupak rešava mirnim putem, pred Agencijom. Za postupajućeg miritelja je određen Živko Kulić. Formiran je odbor za mirenje u skladu sa zakonom u koji su ušli predstavnici strana u sporu i postupajući miritelj. Posle tri rasprave utvrđena je zajednička preporuka kojom se preporučuje način rešavanja spornog pitanja.

19. Septembar 2022.

Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje je održalo XXIV stručno-naučno savetovanje na Zlatiboru od 14. do 17. septembra 2022. godine, sa osnovnom temom savetovanja „Radno pravo na raskršću“. Savetovanje su otvorili prof. dr Predrag Jovanović predsednik Udruženja i dr Ivica Lazović, direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. U uvodnoj reči on je govorio o značaju i doprinosu Udruženja u tri oblasti, u oblasti nauke, izdavaštva i treće kroz okupljanje i stvaranja mreže specijalista iz oblasti radnog prava.

U radnom delu savetovanja gospodin Lazović je izložio referat o mirnom rešavanju radnih sporova u kome je prisutne upoznao sa aktuelnom praksom mirnog rešavanja radnih sporova i aktuelnim pokazateljima za unapređenje sistema za mirno rešavanje radnih sporova u novim propisima kojima se uređuju različite oblasti vezane za rad.

Savetovanje je kroz tematske oblasti pokrilo celu materiju radnog prava i socijalnog prava, kroz brojne teme o kojima se može informisati bliže na linku https://radno-pravo.org/ Referenti, članovi radnog predsedništva i slušaoci i učesnici bili su ugledni stručnjaci iz zemlje i inostranstva, a veliki broj učesnika su i arbitri i miritelji Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

13. Septembar 2022.

Na 113. redovnoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, koja je održana u utorak 13. septembra 2022. godine, u Beogradu, sa početkom u 09:00 časova, razmatrana je Informacija o radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova za 2021. godinu.

Sednicom je predsedavala prof. dr Darija Kisić, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a informacije o radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u vezi sa podacima o kojima se vode evidencije, kao i o drugim pitanjima od značaja za postupke mirnog rešavanja radnih sporova za 2021. godinu, prisutnima je izložio direktor Agencije, dr Ivica Lazović.

Informacija o radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova za 2021. godinu, pruža detaljan prikaz realizovanih aktivnosti u okviru delokruga Agencije, kao i statističke podatke o postupcima koji su vođeni pred Agencijom u 2021. godini.

Kompletnu Informaciju o radu Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova za 2021. godinu možete pogledati na linku: Informacija o radu

14. Jul 2022.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dana 12. jula 2022. godine potpisan je Sporazum o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora u Opštini Lučani, a nakon čega je zaključen i Kolektivni ugovor za zaposlene u organima Opštine Lučani.

Postupak pred Agencijom su pokrenuli poslodavac Opština Lučani i Osnovna organizacija sindikata Opštine Lučani, a predmet spora je bilo zaključivanje kolektivnog ugovora kod poslodavca. Za postupajuću miriteljku je određena Milica Radivojević advokat iz Ivanjice i miritelj i arbitar Agencije od osnivanja.

Na prvoj raspravi formiran je Odbor za mirenje, u skladu sa Zakonom. Nakon šest održanih rasprava, doneta je Preporuka i Sporazum o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora, ali je postignut i konsenzus oko svih tačaka i sadržine novog kolektivnog ugovora, tako da je taj usaglašeni tekst tom prilikom i potpisan od strane predsednika Opštine Lučani Milivoja Dolovića i predsednika Osnovne organizacije sindikata organa uprave Lučani Dragana Jovičića.

Predstavnici lokalne samouprave – Opštine Lučani i Osnovne organizacije sindikata organa uprave pokazali su kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora, a u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, da se ovi sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima.

08. Jul 2022.

Na završnoj konferenciji pod nazivom „Razmena primera dobre prakse o metodama mirnog rešavanja radnih sporova“, koja je održana 08. jula 2022. godine u Beogradu, u Palati Srbija, predstavljeni su rezultati projekta „Zajednički poduhvati socijalnih partnera za povećanje vidljivosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova“. Projekat realizuje Udruženje građana Inicijativa za razvoj i saradnju, u partnerstvu sa Ujedinjenim granskim sindikatom NEZAVISNOST, Unijom poslodavaca Srbije i Savezom samostalih sindikata Srbije, uz podršku Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, a uz finansijsku podršku Međunarodnog Olof Palme Centra.

Konferenciju je otvorio Mirko Janić, državni sekretar u Ministarstu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Direktor Agencije, dr Ivica Lazović, predstavio je prisutnima rezultate dosadašnjeg rada uz osvrt na sve veću prepoznatljivost Agencije među zaposlenima, sindikatima i poslodavcima u slučaju nastanka radnog spora. Na konferenciji su govorili i predstavnici Inicijative za razvoj i saradnju, Međunarodnog Olof Palme Centra, UGS Nezavisnost, Saveza samostalnih sindikata Srbije kao i Unije poslodavaca Srbije.

Zahvaljući podršci SOLIDAR mreže u okviru projekta Ostvarivanje socijalne Evrope za sve, a koji finansira Evropska Komisija, učesnici su bili u prilici da kroz primere dobre prakse iz Italije, Španije i Albanije saznaju nešto više o uporednoj praksi u cilju sagledavanja njihove primene u društveno normativni okvir Republike Srbije, a sve u cilju jačanja socijalnog dijaloga i zaštite socijalno-ekonomskih prava građana.

04. Jul 2022.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova na poziv Saveza samostalnih sindikata Grada Subotice i SES-a Subotice održala je 04. jula u Subotici okrugli sto na temu „Mirno rešavanje radnih sporova posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova“.

Skupu su prisustvovali sindikalni predstavnici vodećih kompanija iz realnog sektora koje posluju na teritoriji Grada Subotice i zaposleni u javnom sektoru, dok je lokalnu samoupravu predstavljao član Gradskog veća zadužen za oblast privrede Srđan Samardžić.

Okrugli sto je otvorio Ištvan Huđi, predsednik SSS Grada Subotice i predsedavajući SES-a Subotice. Direktor Agencije, dr Ivica Lazović, predstavio je rad Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i ukazao na prednosti vođenja spora pred Agencijom u odnosu na sudski spor. Prisutne je sa primerima iz prakse mirnog rešavanja radnih sporova upoznala Dragana Andonovska, viša savetnica u Agenciji. Takođe, učesnici su bili u prilici da pogledaju „Kurs o mirnom rešavanju radnih sporova“.

U nastavku, prisutni su mogli da iznesu svoja iskustva, postave pitanja i učestvuju u diskusiji.

01. Jul 2022.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova usvojila je 01. jula Akcioni plan za uvođenje Upravljanja kvalitetom putem modela zajedničke procene CAF (eng. Common Assessment Framework ‒ CAF).

Akcioni plan je rezultat šestomesečnog procesa CAF obuke koja je realizovana od strane konsultanata EU projekta „Podrška reformi javne uprave u okviru Sektorskog reformskog ugovora za sektor reforme javne uprave“. Ovim planom definisane su aktivnosti koje će Agencija u narednom periodu sprovesti sa ciljem podizanja kvaliteta pružanja usluga krajnjim korisnicima.

Uvođenje upravljanja kvalitetom se sprovodi na osnovu „Sporazuma o implementaciji CAF modela upravljanja kvalitetom“ koji su 28. januara 2022. godine potpisali Marija Obradović, ministarka državne uprave i lokalne samouprave i direktor Agencije dr Ivica Lazović.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova se kroz implementaciju CAF modela upravljanja kvalitetom svrstava u pionire u Republici Srbiji među institucijama koje su se opredelile za uvođenje ovog modela koji se primenjuje u više od 50 država uključujući sve države članice EU, kao opšti okvir za upravljanje kvalitetom u državnoj upravi.

Više o CAF možete pronaći na sledećem linku https://caf.mduls.gov.rs/