Usluge

 1. Mirno rešavanje individualnih radnih sporova
 2. Individualnim radnim sporom smatra se spor povodom:

  - otkaza ugovora o radu;

  - radnog vremena;

  -ostvarivanja prava na godišnji odmor;

  -isplate zarade/plate, naknade zarade/plate i minimalne zarade u skladu sa zakonom;

  -isplate naknade troškova za ishranu u toku rada, za dolazak i odlazak sa rada, regresa za korišćenje godišnjeg odmora i druge naknade troškova u skladu sa zakonom;

  -isplate otpremnine pri odlasku u penziju, jubilarne nagrade i drugih primanja u skladu sa zakonom;

  -diskriminacije i zlostavljanja na radu.

 3. Mirno rešavanje kolektivnih radnih sporova
 4. Kolektivnim radnim sporom smatra se spor povodom:

  -zaključivanja, izmene i/ili dopuna kolektivnog ugovora;

  -primene kolektivnog ugovora u celini ili njegovih pojedinih odredaba;

  -primene opšteg akta kojim se regulišu prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih, poslodavca i sindikata;

  -ostvarivanja prava na sindikalno organizovanje i delovanje i ostvarivanje prava na utvrđivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca;

  -štrajka;

  -ostvarivanja prava na informisanje, konsultovanje i učešće zaposlenih u upravljanju, u skladu sa zakonom;

  -utvrđivanja minimuma procesa rada, u skladu sa zakonom.

 5. Učešće miritelja u kolektivnom pregovaranju
 6. Besplatna informativna telefonska linija SOS Mobing
 7. Pitajte Agenciju