O Agenciji

Design image
Povratak na naslovnu stranu

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova je osnovana Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova („Sl. glasnik RS“ 125/04, 104/09 i 50/18), po kome postupa i prva je institucionalizovana služba-posebna organizacija Vlade, koja se bavi mirnim rešavanjem individualnih i kolektivnih radnih sporova. Agencija je jedina specijalizovana institucija koja bavi radnim pravom.

Agencija je organizovana kao jedna organizaciona jedinica, sa osam zaposlenih, kojom rukovodi direktor. Agencija nema posebne službe, grupe ni odeljenja.

Organizaciona šema

Direktor Agencije Mile Radivojević, dipl.pravnik
Zamenik direktora Agencije dr Ivica Lazović, mast.pravnik
Državni službenici na izvršilačkim radnim mestima Dragana Andonovska, dipl. pravnik
samostalni savetnik
Jelena Golubović, dipl. pravnik
savetnik
Marina Čukanović Bogdanović, ekonomista
saradnik
Jelena Jovanović, dipl.ekonomista
mlađi savetnik
Nameštenici Ljubica Novaković
administrativno tehnički sekretar, SSS

Član 9. Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova propisuje da radom Agencije rukovodi direktor. Na osnovu odluke o izboru miritelja, odnosno arbitra direktor Agencije donosi rešenje o upisu u Imenik miritelja i arbitara. Direktor Agencije odlučuje o izuzeću miritelja i arbitra po obaveštenju miritelja, odnosno arbitra i na zahtev strane u sporu, u roku od osam dana od saznanja za postojanje razloga za izuzeće. Direktora postavlja Vlada Republike Srbije. Direktora menja u odsustvu zamenik direktora. Zamenik direktora za svoj rad odgovara direktoru. Državni službenici i nameštenici za svoj rad odgovaraju direktoru.

2005 Osnovana
15.000 Individualnih
250 Kolektivnih

Nadležnost

  • U individualnim sporovima su: otkaz ugovora o radu, radnog vremena; ostvarivanja prava na godišnji odmor; isplate zarade/plate, naknade zarade/plate i minimalne zarade u skladu sa zakonom; isplate naknade troškova za ishranu u toku rada, za dolazak i odlazak sa rada, regresa za korišćenje godišnjeg odmora i druge naknade troškova u skladu sa zakonom; isplate otpremnine pri odlasku u penziju, jubilarne nagrade i drugih primanja u skladu sa zakonom; diskriminacije i zlostavljanja na radu.
  • U kolektivnim sporovima su: zaključivanja, izmena i/ili dopuna kolektivnog ugovora; primene kolektivnog ugovora u celini ili njegovih pojedinih odredaba; primene opšteg akta kojim se regulišu prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih, poslodavca i sindikata; ostvarivanja prava na sindikalno organizovanje i delovanje i ostvarivanje prava na utvrđivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca; štrajka;ostvarivanja prava na informisanje, konsultovanje i učešće zaposlenih u upravljanju, u skladu sa zakonom; utvrđivanja minimuma procesa rada, u skladu sa zakonom.

Misija

Obezbeđenje radno pravne sigurnosti i unapređenje socijalnog dijaloga.

Ciljevi

Predstavljaju zajednički interes zaposlenih, poslodavaca i društva u celini:

  • besplatan i efikasan pristup pravdi, u kome stranke u roku od 30 dana okončavaju spor, u stručno vođenom postupku.
  • rasterećenje sudova, čime će se omogućiti pravično suđenje u razumnom roku, kao jedan od uslova za pridruživanje EU, a takođe je u interesu građana Srbije.
  • unapređenje socijalnog dijaloga, uz pomoć nepristrasnog i stručnog miritelja, koji pomaže socijalnim partnerima da harmonizuju odnose i dođu wo WIN-WIN rešenja.
  • prevencija i smanjenje broja štrajkova, što se ostvaruje aktivnom, kvalitetnom i blagovremenom saradnjom Agencije sa socijalnim partnerima, radi prevazilaženje nastalih problema.

Vizija

Vodeća institucija harmonizacije radnih odnosa i čuvar socijalnog mira i prava na dostojanstven rad.