O Agenciji

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova osnovana je Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova („Službeni glasnik RS“ 125/04, 104/09 i 50/18), kao posebna organizacija u sistemu državne uprave Republike Srbije, koja se bavi mirnim rešavanjem individualnih i kolektivnih radnih sporova. Agencija je prva specijalizovana javna institucija koja bavi radnim sporovima.

Nadležnost

  Kod individualnih radnih sporova, sporovi povodom otkaza ugovora o radu, radnog vremena; ostvarivanja prava na godišnji odmor; isplate zarade/plate, naknade zarade/plate i minimalne zarade u skladu sa zakonom; isplate naknade troškova za ishranu u toku rada, za dolazak i odlazak sa rada, regresa za korišćenje godišnjeg odmora i druge naknade troškova u skladu sa zakonom; isplate otpremnine pri odlasku u penziju, jubilarne nagrade i drugih primanja u skladu sa zakonom; diskriminacije i zlostavljanja na radu.

Kod kolektivnih radnih sporova, sporovi povodom zaključivanja, izmene i/ili dopuna kolektivnog ugovora; primene kolektivnog ugovora u celini ili njegovih pojedinih odredaba; primene opšteg akta kojim se regulišu prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih, poslodavca i sindikata; ostvarivanja prava na sindikalno organizovanje i delovanje i ostvarivanje prava na utvrđivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca; štrajka; stvarivanja prava na informisanje, konsultovanje i učešće zaposlenih u upravljanju, u skladu sa zakonom; utvrđivanja minimuma procesa rada, u skladu sa zakonom.

Misija

Obezbeđenje radno-pravne sigurnosti, unapređenje socijalnog dijaloga, harmonizacija odnosa između socijalnih partnera.

Ciljevi

Besplatan i efikasan pristup pravdi, u kome stranke u roku od 30 dana okončavaju spor, u stručno vođenom postupku.

  Rasterećenje sudova, čime će se omogućiti pravično suđenje u razumnom roku, kao jedan od uslova za pridruživanje EU, a takođe je u interesu građana Srbije.

   Unapređenje socijalnog dijaloga, uz pomoć nepristrasnog i stručnog miritelja, koji pomaže socijalnim partnerima da harmonizuju odnose i dođu do obostrano prihvatljivog rešenja.

    Prevencija i smanjenje broja štrajkova, što se ostvaruje aktivnom, kvalitetnom i blagovremenom saradnjom Agencije sa socijalnim partnerima, radi prevazilaženje nastalih problema.

Vizija

Vodeća institucija harmonizacije radnih odnosa i čuvar socijalnog mira i prava na dostojanstven rad.

Direktor

Član 9. Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova propisuje da radom Agencije rukovodi direktor. Direktora postavlja Vlada Republike Srbije. Ako strane u sporu sporazumno ne odrede miritelja, odnosno arbitra, određuje ga direktor Agencije rešenjem. Direktor Agencije odlučuje o izuzeću miritelja i arbitra po obaveštenju miritelja, odnosno arbitra i na zahtev strane u sporu, u roku od osam dana od saznanja za postojanje razloga za izuzeće. Na osnovu odluke o izboru miritelja, odnosno arbitra direktor Agencije donosi rešenje o upisu u Imenik miritelja i arbitara. Državni službenici i nameštenici za svoj rad odgovaraju direktoru.

  Dr Ivica Lazović postavljen je na položaj direktora Agencije Rešenjem Vlade, po sprovedenom konkursu. Završio je studije različitih nivoa na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Fakultetu političkih nauka i Filozofskom fakultetu u Beogradu. Doktorirao je na Fakultetu političkih nauka u oblasti upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi, a na istom fakultetu je i magistrirao na smeru za upravu i upravljanje. Osnovne studije do stepena mastera završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Filozofskom fakultetu, grupi za sociologiju. Pored formalnog obrazovanja, završio je više međunarodnih usavršavanja od kojih su najznačajniji specijalistički jednogodišnji kurs prestižne francuske Nacionalne škole za administraciju (ENA-École nationale d'administration) i trogodišnji program usavršavanja Švedskog instituta za državnu upravu (SIPU International), sa usavršavanjem u Stokholmu. Učesnik je i brojnih drugih stručnih seminara, obuka, radionica, konferencija u organizaciji Međunarodne organizacije rada (ILO), Monash University iz Melburna, Alternativne akademske obrazovne mreže, Beogradske otvorene škole, Centra za menadžment, Fondacije Fridrih Ebert, PwC Akademije, Jean Monenet, SIGMA, OECD, itd.

Radno iskustvo je sticao kao profesionalni državni službenik od 2003. godine u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Službi za upravljanje kadrovima, Ministarstvu/Kancelariji za Kosovo i Metohiju, Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova gde je bio zamenik direktora do 2021. godine kada je postavljen na položaj direktora Agencije.

Biografija Ivice Lazovića