Aktivnosti

Donesena podzakonska akta koja bliže uređuju oblast mirnog rešavanja radnih sporova

21. 01. 2019.

U nastavku intezivne normativne aktivnosti u oblasti mirnog rešavanja radnih sporova, koja je započeta usvojenim Izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, kojima je znatno proširen delokrug Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova,  doneta su još tri podzakonska akta:

Podzakonskim aktima, objavljenim u "Službenom glasniku Republike Srbije", br. 1/19, usklađeni su sa izmenama Zakona bliži uslovi u pogledu načina međusobnog opštenja učesnika u mirnom rešavanju radnog spora i vođenja postupka, detaljno su uređeni etički principi i pravila ponašanja miritelja i arbitara, kao i izgled obrasca i sadržaj identifikacionog dokumenta miritelja i arbitara Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.