Aktivnosti

Doneta Preporuka o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora oko primene PKU u prosveti

02. 10. 2019.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, okončan je kolektivni radni spor po Predlogu koji je podnela Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, a povodom primene Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika. Odbor za mirenje koji su činili predstavnik sindikata, predstavnik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i miritelj Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, doneo je jednoglasno Preporuku o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora. Donetom Preporukom su dogovorili način daljeg postupanja po pitanju formiranja Komisije za tumačenje PKU, a koju treba da čine predstavnici reprezentativnih sindikata i ministarstava nadležnih za poslove obrazovanja, za poslove rada, za poslove finansija i za poslove državne uprave.