Aktivnosti

Izrađen Akcioni plan za uvođenje Upravljanja kvalitetom

06. 06. 2022.

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova izradila je Akcioni plan za uvođenje Upravljanja kvalitetom putem modela zajedničke procene CAF (eng. Common Assessment Framework ‒ CAF).

Akcioni plan definiše aktivnosti koje treba unaprediti i korake koje treba preduzeti radi njihovog unapređenja, a sve sa ciljem da se podigne nivo kvaliteta pruženih usluga što vodi ka povećanju zadovoljstva krajnjih korisnika.

Uvođenje upravljanja kvalitetom se sprovodi na osnovu „Sporazuma o implementaciji CAF modela upravljanja kvalitetom“ koji su 28. januara 2022. godine potpisali Marija Obradović, ministarka državne uprave i lokalne samouprave i direktor Agencije dr Ivica Lazović. Na osnovu ovog sporazuma, u procesu implementacije CAF modela upravljanja kvalitetom, Agenciji će stručnu i tehničku podršku pružiti Tim za podršku MDULS i konsultanti EU projekta „Podrška reformi javne uprave u okviru Sektorskog reformskog ugovora za sektor reforme javne uprave“.

Osnovni cilj za uvođenje upravljanja kvalitetom jeste težnja ka kontinuiranom povećanju efikasnosti, efektivnosti i ekonomičnosti radnih procesa, stalnog praćenja, ocenjivanja i unapređenja kvaliteta usluga, upravljanja i dinamike rada Agencije. Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova se svrstava u pionire u Republici Srbiji među institucijama koje su se opredelile za uvođenje CAF modela koji se primenjuje u više od 50 država uključujući sve države članice EU, kao opšti okvir za upravljanje kvalitetom u državnoj upravi.