Aktivnosti

Mirnim putem rešen kolektivni radni spor Sindikata radnika Narodne banke Srbije sa poslodavcem

17. 11. 2023.

Pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova, a po predlogu poslodavca Narodne banke Srbije, pokrenut je postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora. Druga strana u sporu, Sindikat radnika Narodne banke Srbije, je dao saglasnost da se nastali spor rešava mirnim putem. Predmet spora se odnosio na sindikalno organizovanje i delovanje kod poslodavca.

Za postupajućeg miritelja je rešenjem direktora Agencije, a u skladu sa zakonom, određen Miljko Valjarević. On je na prvoj raspravi formirano Odbor za mirenje, a u koji su ušli predstavnici strana u sporu i postupajući miritelj.

U toku pregovora strane u sporu su pokazale visok stepen razumevanja za iznete predloge kao i visok stepen međusobnog uvažavanja. Nakon održanih rasprava usaglašena je zajednička preporuka kojom se preporučuje način rešavanja svih spornih pitanja, a koju su potpisali predstavnici strana u sporu i postupajući miritelj.

Poslodavac i sindikat u Narodnoj banci Srbije su u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, a kroz postupak mirnog rešavanja radnog spora dali primer spremnosti na socijalni dijalog, a sve u cilju pronalaženja kompromisnih rešenja u interesu svih strana.