Aktivnosti

Mirno rešen kolektivni spor u DZ „Dr Sava Stanojević“ u Trsteniku

25. 09. 2019.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u Domu zdravlja „Dr Sava Stanojević“ u Trsteniku rešen je kolektivni radni spor sa Sindikatom medicinskih sestara i tehničara Srbije oko utvrđivanja prava na reprezentativnost ovog sindikata. Potpisana je preporuka o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora kao i Sporazum o rešenju spora, nakon čega će se, između ostalog, pokrenuti postupak utvrđivanja reprezentativnosti kod poslodavca Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije – Osnovna organizacija DZ „Dr Sava Stanojević“ u Trsteniku. Strane su se saglasile i da je zajednički cilj dalja saradnja, vođenje socijalnog dijaloga, postizanje dobrih poslovnih rezultata i poboljšanje materijalno-socijalnog položaja zaposlenih. Predstavnici poslodavca DZ „Dr Sava Stanojević“ u Trsteniku i Sindikat medicinskih sestara i tehničara Srbije pokazali su kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora, a u skladu sa preporukom Vlade Republike Srbije, da se sporovi rešavaju institucionalnim mehanizmima.