Aktivnosti

Mirno rešen spor u Opštoj bolnici „Studenica“ u Kraljevu

25. 10. 2018.

U Opštoj bolnici „Studenica“ u Kraljevu kolektivni radni spor povodom odluke da stupe u štrajk podnela su dva sindikata Osnovna organizacija sindikat lekara i farmaceuta i Osnovna organizacija sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije Opšte bolnice „Studenica“ Kraljevo. Štrajk je najavljen zbog nezadovoljstva Aktom o proceni rizika na radnim mestima i u radnoj okolini Opšte bolnice „Studenica“ Kraljevo i tražilo se povlačenje tog akta i svih akata koji su iz njega proistekli.

Poslovodstvo Opšte bolnice „Studenica“ Kraljevo je dalo saglasnost da se ovaj postupak rešava mirnim putem, postupivši na taj način u skladu sa Zaključkom Vlade 05 Broj 116-8060/2015 kojim se preporučuje javnom sektoru, odnosno svim ustanovama i institucijama koje se finansiraju iz budžeta, da sve kolektivne i individualne radne sporove rešavaju posredstvom Agencije radi uštede budžetskih sredstava.

Za postupajućeg miritelja Agencije određena je Dragana Miletić koja je nakon četiri rasprave došla do jednoglasne odluke Odbora za mirenje kojom je postignuta saglasnost strana u sporu, te je on okončan mirnim putem.  Postignuta je saglasnost da se pokrene procedura izmene Akta o proceni rizika na radnim mestima i akata koji su iz njega proistekli.

Predstavnici poslodavca Opšte bolnice „Studenica“ Kraljevo i dva sindikata Osnovne organizacije sindikat lekara i farmaceuta i Osnovne organizacije sindikata medicinskih sestra i tehničara Srbije Opšte bolnice „Studenica“ Kraljevo pokazali su kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora i odustajanje od štrajka, kao najradikalnijeg načina borbe za radnička prava.