Aktivnosti

Design image
Povratak na naslovnu stranu

Okončan kolektivni radni spor u Industriji mesa „CARNEX“ d.o.o.

18. 04. 2018.

Posredstvom Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova dana 18. aprila 2018. godine potpisana je Preporuka o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora u Industriji mesa „CARNEX“ d.o.o.

Sindikat „Nezavisnost“ i Samostalni sindikat u Industriji mesa „Carnex“ d.o.o. iz Vrbasa pokrenuli su kolektivni radni spor povodom zaključivanja kolektivnog ugovora. Sindikati su podneli poslodavcu Inicijativu za pregovore o zaključenju Kolektivnog ugovora, na koju nisu dobili odgovor u propisanom roku, te su se odlučili da podnesu Predlog za pokretanje postupka mirnog rešavanja radnog spora. Agencija je dobila saglasnost poslovodstva u „Carnex“ d.o.o. da se ovaj kolektivni radni spor rešava mirnim putem, te je za postupajućeg miritelja određena Dejana Spasojević Ivančić.

Na prvoj raspravi je formiran Odbor za mirenje, u skladu sa Zakonom. Nakon održavanja rasprave, doneta je Preporuka o načinu rešavanja kolektivnog radnog spora, tako što će se zaključiti novi kolektivni ugovor sa sadržinom istom kao u trenutno važećem, da se taj ugovor zaključi na period od dve godine i da se novi kolektivni ugovor potpiše najkasnije do 26. aprila 2018. godine.

Predstavnici Sindikata Nezavisnost „Carnex“ Vrbas, Samostalnog sindikata „Carnex“ Vrbas i poslovodstvo Industrije mesa ,,Carnex“ d.o.o. su još jednom pokazali kako se na pravi način vodi socijalni dijalog između zaposlenih i poslodavca, odlučivši se za postupak mirnog rešavanja kolektivnog radnog spora.