Aktivnosti

Design image
Povratak na naslovnu stranu

Posredstvom Agencije okončan štrajk u Prehrambeno-ugostiteljskoj školi u Čačku

04. 10. 2017.

Dana 04. septembra 2017. godine Sindikalna organizacija Prehrambeno-ugostiteljske škole u Čačku je pokrenula štrajk povodom smene direktora i uvođenja privremenih mera od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, nakon sprovedene vanredne kontrole Prosvetne inspekcije.Sindikalna organizacija Prehrambeno-ugostiteljske škole u Čačku se obratila Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova dana 12. septembra 2017. godine sa Predlogom za pokretanje postupka rešavanja kolektivnog radnog spora. Štrajk je organizovan od strane sindikata sa zahtevom da se ukinu rešenja Ministarstva prosvete kojim je smenjen direktor, odnosno imenovan vršilac dužnosti direktora, kao i kojim je raspušten školski odbor i izabran privemeni školski odbor do okončanja trajanja privremenih mera.Agencija je dana 14. septembra 2017. godine imenovala za miritelja u kolektivnom radnom sporu Draganu Miletić, koja je u skladu sa zakonom, oformila Odbor za mirenje koji su činili predstavnik sindikata, poslodavca i osnivača.Nakon održane dve raspave, dana 29.09.2017. godine Odbor za mirenje je doneo Preporuku o načinu okončanja spora, a na osnovu koje je potpisan Sporazum dana 03. oktobra 2017. godine, nakon čeka su se stekli uslovi da se štrajk okonča, na bazi sporazuma zainteresovanih strana.Sporazumom je dogovoreno da će Skupština grada Čačka imenovati Školski odbor najkasnije do 25. oktobra 2017. godine a da će novoimenovani Školski odbor raspisati konkurs za direktora škole u zakonskom roku, te da će Ministarstvo prosvete ispoštovati volju Školskog odbora o izboru direktora koji ispunjava uslove za obavljanje te funkcije po Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.Nakon potpisivanja Sporazuma od strane predstavnika sindikata, poslodavca i osnivača, štrajk je uspešno okončan uz učešće miritelja Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, a proces nastave je normalizovan od 04. oktobra 2017. godine.Zahvaljujući ovom Sporazumu odustalo se od štrajka solidarnosti u ostalim čačanskim školama, koji je bio najavljen za 06. oktobar.